بحران های جهانی و رویکردجدیدهاوکینگ!‏
تقی روزبه

 
بالاخره واقعه برگزیت و عروچ ترامپ هاوکینک را قانع ساخت که مقداری بقول خودش از خوش بینی زیاده از حدش نسبت به انسان (و توانائی او در مقابله موفقیت آمیز با بحران ها) بکاهد. در گذشته او ایجاد سکونتگاه در کرات دیگر را مفری برای نجات نوع بشر و آلترناتیوی برای کره زمین می دید. و بهمین دلیل برشتاب و جستجو در فضا برای یافتن سکونتگاه ها پای می فشرد. اما اکنون می گوید میزان خطر و قدرت تخریبی که انسان برای کره زمین و نوع بشر ایجاد می کند، با سرعت فراهم کردن امکان فرار از کره زمین و اسکان در کوچگاه های فضائی هم طراز نیستند. بهمین دلیل همزمان بر ضرورت همکاری و همبستگی نوع بشر و اهمیت توزیع امکانات و امتیازات در کره زمین برای تأمین بقاء این کره تأکید کرده است. با رویکردقبلی او همواره این دوسوال مطرح بودند که اگر چاره ای برای بحران های عظیمی که بشر با آن دست بگریبان است اندیشیده نشود، با توجه به سطح و اهنگ پیشرفت علم و دست آوردهای فضائی موجود بعید است بدیلی باشد برای رستن از چنان خطری و ثانیا اگر انسان ها نتوانند در همین کره خاکی با مناسبات مسالمت آمیز و انسانی زیست مشترک داشته باشند، همین مناسبات و همین خطر را حتی با ابعادمضاعف به فضا منتقل خواهندکرد.
نباید فراموش کرد که انگیزه بسیاری از این جستجوها و کاوش ها مثل بسیاری مواردتاکنونی با انگیزه های نظامی و نصب ایستگاه های نظامی و جنگ ستارگان و امثال آن ها صورت می گیرد. بهمین دلیل چه بهتر که بشر قبل ار خروج از کره زمین و سکونت در نقاط دیگر، اول آداب زیست مشترک و مبتنی برهمبستگی و همیاری را یادبگیرد، آنگاه به فکرپرواز و ایجادسکونتگاه در کرات دیگر باشد... بهرحال نوشته زیرقبلا در همین رابطه و در باره رویکردقبلی هاوکینگ نگاشته شده بود. در رویکرد جدید او یک گام به طرح درست ترمطلب یعنی ایجادتوازن بین دو نظریه گریز از زمین که بهرحال اجتناب ناپذیراست و بهبودمناسبات انسانی و عدالت خواهانه نزدیک ترشده است. و از قضا از همین منظر به نخبگانی که خود از زمره آنها بوده است نسبت به نادیده گرفتن دغدغه ها و مشکلات فراموش شدگان تأکید می کند. نخبگان اروپا و امثال حزب دمکرات آمریکا به عنوان مدافعان سرسخت جهانی سازی تبعیض آمیز و ناعادلانه و ناموزون و مدافعان دو آتشه سرمایه جهان گستر و مالی و بانکی هستند. بحرانی که به نوبه خود موجب ظهور و تقویت پارادایم سرمایه داری اقتدارگرا در مقیاس جهانی شده است. بی تردید بشرا برای حفظ و تداوم حیات و شکوفائی جوانب مثبت تمدنی که آفریده است، به هشدارهای کسانی چون استیون هاوکینگ-فیریکدان و کیهان شناس برجسته  نیازدارد!
6 دسامبر2016   تقی روزبه
 
بشر در جستجوی خانه دومی بیرون از منظومه شمسی!
آیا پروژه بلندپروازانه فضائی موردحمایت هاوکینک، به تنهائی می تواند در پاسخ به خطراتی که بشر را تهدید می کند کارسازباشد؟
این پروژه ای است که می خواهد با ساختن میکروکاوشگرها به اندازه سیم کارت تلفن های دستی، با سرعت 1000 برابرسرعت سفینه های کنونی و یک پنجم سرعت نور، و با هزینه های بسیاربسیارناچیز نسبت به آنها (درحدهزینه های گوشی های هوشمند) و با 2000 برابرتوان طی مسافت آن ها، راه کسب آگاهی انسان از سیارات خارج از منظومه شمسی را که با سفاین کنونی ناممکن است، محقق سازد. با این میکروکاوشگرها، طی مسافت 41 هزارمیلیاردکیکومتری به آن سیارات، از زمان آغازتقریبا 20 سال طول می کشد و درصورتی که همه چیز خوب پیش برود، 20 سال هم ساختن این پروژه طول خواهدکشید. بهمین دلیل پروژه ای است برای نسل بعدی. 
انگیزه چنین پروژه بلندپروازانه چیست؟ هاوکینک فیریک دان و کیهان شناس برجسته جهان، براین باوراست که سیاره زمین و لاجرم تمدن بشری قبل از هرچیز از سوی خودانسان موردتهدیداست تا عوامل غیرانسانی که بهرحال وجوددارند. در این میان او بیش از همه از بحران محیط زیست و هوش مصنوعی ( پی آمدهای محتمل و خارج از کنترل آن) ابرازنگرانی کرده است ( البته جنگ ها، و بطورمشخص انباشت زرادخانه سلاح های هسته ای و خطر منازعات اتمی هم به عنئوان بخشی از این تهدیدات هر انسانی را نسبت به سرنوشت بشر و کره زمین به هراس می افکند). بهمین دلیل توصیه های او برای نجات از این بحران و بن بست، معطوف به افزایش کاوش در فضا برای یافتن چاپائی جهت اقامت انسان و حفظ جنبه های مثبت تمدنی است که آفریده است (در حقیقت اگر با جنبه های تخریبی این تمدن که ناشی از رشدمتناقض است تصفیه حساب نشود، خوداین تمدن در کلیتش خطرنابودی خویش را با خودهمراه دارد). بهرحال ظرفیت زمین آشکارا برای بشرامروز کوچکتر از آن بنظر می رسد که بتواند در آن به زیست و بقاء خود ادامه بدهد. حتی اگر جنبه های تخریبی تمدن هم پالایش پیداکند، لازمه حذف تهدیدها در اشل دیگر، مستلزم سرک کشیدن او از خانه و نگاه و رصدکردن تحولات اطراف و اکناف جهان پیرامون است.
نگرانی هاوکینگ از خطرات واقعی که زمین و ساکنین آن را تهدید می کند، البته بی جا نیست. اما بنظرمی رسد او امیدچندانی به تغییرمناسبات انسان ها با خود و با طبیعت در راستای زیست مشترک، همبسته و صلح آمیز و استفاده متوازن و پایدار (بطورنسبی) از امکانات زمین ندارد. اما واقعیت آن است که همه راه ها به رم ختم می شود. یعنی اگر انسان نتواند در همین خانه اصلی و اول (مهدپرورش خود) برخوردمناسبی با خود و با طببعت برقرارکند، بعید نیست که اکتشافات فضائی را، حتی اگر فرض کنیم جای مناسبی برای زیستن هم چون خانه دوم بیابد، نیز تبدیل به رقابت و جنگ برای تصاحب و کنترل مقدرات خانه جدید با یکدیگر و سکوئی برای کاربردسلاحی های مخرب بکند و نتواند در فضا نیز با صلح و آرامش درکنارهم بزید! بهرحال انسان اگر بخواهد تمدن و نوع انسان را در وادی این جهان بیکران و سرشاراز تهدیدات گونان نجات بدهد ( یا بهتراست بگوئیم شانس آن را با کوچ به سیارات و کهکشان های قابل زیست-اگر که وجودداشته باشند- افزایش بدهد)، باید هم چون یک شرط لازم و اولیه برای بقاء، مناسبات همطراز آن را هم بیافریند، تا هم بتواند در همبستگی و صلح امکانات و توانائی های مشترک خود را هم چون سرمایه اولیه و مشترک برای کاوش و پیشروی در این وادی بیکران بکارگیرد و هم درخت ممنوعه منازعات فی مابین خود را برای تقیسم غنائم و ثروت و امکانات در کرات دیگرنکارد! هم اکنون شیوه تولید و مصرف و اتلاف موادطبیعی و پسماند در قالب مناسبات سرمایه داری جهانی شده، آشکارا با دیواره های ظرفیت سیاره زمین تلاقی کرده و به مرزهای بهم ریختن اکوسیستم آن رسیده است. اذعان به منشأانسانی گرمایش زمین نخستین صرفا یک اعتراف اولیه و ناگزیر و البته ناکافی در ین مورداست. بشر اکنون به جائی رسیده است که باید از 80% منابع فسیلی و گازی دست نخورده و ارزان و سودآورکره زمین دست بشوید. با ید در نحوه و ابعادتولید و ایجادزباله ها و پسماندها و مکیدن شیره جان طبیعت، برای حفظ اکوسیستم کره زمین تجدیدنظراساسی کند. چنان که باید فکری برای دوقطبی فقر و ثروت بیکران و شکاف های اجتماعی بکند، تا تازه بتواندفرجه های لازم و کارساز را برای افرایش شانس خروج خود از منظومه شمسی، و امکان سرک کشیدن در بیرون از خانه خود و احیانا امکان انتخاب خانه دوم و سوم .. را پیداکند. واقعیت آن است که با افزایش اشتهای غول سرمایه داری جهانی شده، و افزایش توان فناوری و ورود به مرحله انقلاب موسوم به چهارم صنعتی (کاربردهوش مصنوعی در عرصه های گوناگون صنعت و خدمات و.....) در چهارچوب مناسبات کنونی ظرفیت زمین در قیاس با شرایط تاکنونی برای سرمایه بسی تنگ تر و کوچک ترشده و اگر مناسبات انسانی بطورریشه ای تغییرنکند، رقابت و منازعات برای تقسیم غنائم و ثروت و امکانات بیشتر می شود و با توجه به افزایش توان انهدامی بشر خطراتی که زمین و انسان را تهدید می کند بشدت افزایش پیدامی کند و از هم اکنون هم شاهدافزایش این گونه خطرات و تهدیدها اعم از بحران مهاجرت و اعتراضات جهانی و عوارض زیست محیطی و... هستیم. و همین مساله است که ایجاب می کند مناسبات نوینی بین انسان ها هم طراز با سطح دست آوردهای نوین تکنیکی و امکانات و آگاهی او برای برقراری رابطه و تعامل متوازن با طبیعت و مناسبات تولیدی و اجتماعی معطوف به حفظ نوع انسان و تمدن بشری و حفظ طبیعت در دستورکاربشرقرارگیرد. البته ما با فرانگشتاینی مواجهیم که از بطری بیرون پریده و بنظر می رسد کسی را و دولتی را یارای کنترل و مهارآن نیست. اما نباید فراموش کنیم که مهمترین اهرم های تغییرجامعه جنبش های اجتماعی یعنی خودانسان های آگاه هستند وقتی که مصمم به تغییرشرایط می شوند. این واقعیت را تاریخ بکرات نشان داده است. آن ها وقتی به آگاهی و بلوغ برسند و خطر و نابودی را حس کنند، و این کاری است که با اتکاء به حقایق موجود باید صورت گیرد، به چنان نیروئی تبدیل می شوند که بدون همکاری آن ها با فرانگشتاین ها، این موجودات ناگزیر می شوند که به داخل بطری برگردند. فرانگشتاین زمانی فرانگشتاین می شود که همکاری مردم را در بازتولیدخود داشته باشد و گرنه پژمرده شده و میمیرد. دو پیش شرط کلیدی چنین تحولی عبارتنداز: نخست دست یابی به این آگاهی که زمین هم چون خانه مشترک و تعیین کننده سرنوشت مشترکشان متعلق به همه ساکنین زمین است، ثانیا آگاهی به نقش تعیین کننده خود در تغییر مناسبات اجتماعی.
 
پروژه مشترک استیون هاوکینگ، یوری میلنر و مارک زاکربرگ در اکتشافات فضایی
 
ماموریت بلندپروازانه فضایی
 بشردر جستجوی خانه دوم:
http://taghi-roozbeh.blogspot.de/2016/04/blog-post_15.html
 

منبع:پژواک ایران

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

facebook Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

   نسخه‌ی چاپی  

تقی روزبه

فهرست مطالب تقی روزبه در سایت پژواک ایران 

*اهمیت چالش در گرفته پیرامون نظریه ولایت الهی و منشأمشروعیت حاکمان
* سعید حجاریان و تقلب در «انتخابات»، سه نکته و یک نتیجه!‏
*به بهانه انتشاراسنادکودتای ۲۸ مرداد و سه نکته ناقابل!
*نگاهی به دورویکرد «دانشجوئی» و «روشنفکردینی»
* عملیات تروریستی داعش در تهران، نظم ترامپی و فضای تیره حاکم بر منطقه!‏
*انتخابات و چندنکته تلگرافی!:‏ آیا در رژیم اسلامی ما با نوعی آپارتاید انتخاباتی مواجهیم
*اقتصادی سیاسی بحران و منازعات درونی و نگاهی به ‏آخرین تحولات صحنه «انتخابات»
*اندرمعنای کنشی به نام رأی دادن!
*جنبش کارگری وعروج پارادایم جدیدنئولیبرالیسم هارو مهاجم!
*انتخابات اروپا و نیاز چپ به رویکرد و فیگوری متفاوت!‏
*ورود غافلگیرانه احمدی نژاد به صحنه «انتخابات» و ترک برداشتن صلابت اقتداررهبر!
* نقش زنان در قافله تمدن و رهائی
*چهاردلیل برای تهدیدمداوم ایران توسط ترامپ!‏ ‏
* ایران، نخستین آماج تهدیدهای ترامپ!‏
*آمریکا و نقل مکان سیاست به خیابان!‏
*درنگی به چند ویژگی گزارش امسال آکسفام
*خدمات رفسنجانی«متأخر» به نظام! اعتراضات در مراسم تشییع، و یک جمع بندی
* هیولای ولایت مطلقه، و نقش هاشمی رفسنجانی در برساختن آن!‏
*گورخوابی و پسوندمتجاهر!‏
*ادعای پیروزی رژیم در جنگ حلب و سیاست معطوف به باتلاق!‏
*نگاهی به دو رویداد:‏ روزدانشجو و چالش های جنبش دانشجوئی!‏
* بحران های جهانی و رویکردجدیدهاوکینگ!‏
*فیدل کاسترو، و تجربه قرن بیستم!‏ و نگاهی به برخوردبی بی سی با آن
* نگاهی به بحران انتخاباتی آمریکا از منظری دیگر و سه مطالبه اصلی بدیل!‏
*بازتابی از انتخابات آمریکا در میان صفوف چپ
*نگاهی فشرده به مختصات صحنه انتخاباتی آمریکا در روزهای پایانی
*انتخابات آمریکا و استریپتیزسیاسی!‏
* آیا دولت-ملت پدیده و مفهومی است ایستا یا در حال تحول و دگردیسی؟
*موسیقی به دار!‏
*نگاهی دو انتقاد به مقاله «همکاری گسترده رژوا و دولت آمریکا، و چالشی که این جنبش را تهدید می کند»
*ابداع واژه جدیدی بنام«ورزشکارنما»!‏
*پرونده جنایت کهریزک، با این نوع ترفندها پاک شدنی نیست!‏
*بررسی اهمیت سند شنیداری مربوط به فاجعه 67 برای جنبش دادخواهی، از ‏خلال نقد سه رویکرد به آن ‏
*نگاهی به ابعادبحران ترکیه و پی آمدها!
*چه کسی می گوید مسعودرجوی زنده نیست؟!
*آزاد شدن جعفرعظیم زاده، و درسهای یک آزمون موفق!
* نگاهی به همه پرسی بریتانیا و چالش های مترتب برآن!
*نگاهی به دو رویداد: گفتمان شلاق!
*فائزه و زندانی بهايی؛ صدای شکستن یک تابو!
*بحران ونزوئلا و فرجام خرده پارادایم سوسیالیسم دولتی سوار بر جنبش های اجتماعی!
*بحثی پیرامون بسط مبارزه طبقاتی به حوزه قدرت!
* چهارگزاره در بسط مفهوم مبارزه طبقاتی
*حفره های بزرگ یک تحلیل از انتخابات 7 اسفند-بخش اول
*جنبش دادخواهی و نقاط آسیب پذیر!
*بحران سرمایه داری و ضرورت خوانش جدید از رهائی!
* احساس خطرخامنه ای از کجا سرچشمه می گیرد؟!
*در زیرپوست تهران چه می گذرد: 7 اسفند و آن چه که در تهران بزرگ اتفاق افتاد! بخش1
*اندرمعنای کنشی بنام رأی دادن!
*انتخابات و اسب تروائی که قراراست حماسه بیافریند!
*ادعای انفعالی بودن تاکتیک تحریم و چندگزاره غلط!
*تناقضی به نام رأی اعتراضی و گفتگوئی دوجانبه پیرامون آن!
*تراب حق شناس و درس بزرگ زندگی!
*تاکتیک تحریم، پرسش ها و انتقادها!
* واقعا به چه کسی باید تبریک گفت؟!
* کم لطفی به اهمیت حربه مؤثری به نام تحریم!
*نقدانباشت قدرت و پاسخ به چندپرسش و انتقاد!
*بازگشت به گذشته، به مارکس، به 150 سال پیش، به چه معناست؟!
* نشست پاریس، و مانیفست «کنش برای توقف جنایات اقلیمی»
*جهان در لبه پرتگاه بحران زیست محیطی، و نگاهی به ریشه ها!
*گزارش آژانس، و حسرت حماسه هسته ای!
*داعش و فریاد آی دزد آی دزد رژیم!
*فاجعه پاریس، بحران سوریه، داعش، ریشه ها و بدیل؟
*اعتراف عجیب رفسنجانی، و دلایل این اعتراف؟
*بازهم در موردپارادوکسی بنام «دولت سوسیالیستی» و در پاسخ به یک مدافع آن!
*رژیم فعالان کارگری و مدنی را هدف گرفته است، با پیوستن به یکدیگر صدای اعتراض خود را بلندترکنیم!
*آیا قدرت ماهیت طبقاتی ندارد؟
*«دولت جهانی سوسیالیستی» یک تناقض تمام عیار!
*تراژدی بحران پناهندگی و ریشه ها!
*تضادبنیادی ولایت فقیه با حکومت قانون!
*پنج دلیل برای تبرئه رسوای سعیدمرتضوی!
*چهارمؤلفه جنگ قدرتی که در ورای دستگیری یک آقازاده جریان دارد!
*توده های مردم تاریخ سازند یا موجوداتی پراکنده و محکوم به لولیدن در گنداب ها؟!
*به نام چپ و به کام راست، نمایشنامه یک عروج و سقوط!
*آغازشمارش معکوس مذاکرات هسته ای در وقت اضافی!
*تصویب نسخه جدیدریاضت اقتصادی و این بار با طعم خودی!
*نه مردم یونان، جان تازه ای به رؤیای اروپای اجتماعی می دمد!
*نگاهی به پیچ و خم های همه پرسی یونان و ماهیت خرده پارادایم دولت های متکی بر جنبش های اجتماعی
*آیا از اتاق مذاکرات هسته ای دودسفید برخواهد خاست یا دودسیاه؟
*اخراج دسته جمعی خبرنگاران بخش کارگری ایلنا و نقش مافیائی "خانه کارگر"!
*مرعوب شدگی مدافعان سرنگونی یا تلاش برای سترون سازی اپوزیسیون انقلابی، کدامیک؟!
*آقای شهردار از «اوین جدید» چه خبر؟!
*اوج گیری جنبش مطالباتی و اهمیت هم بستگی بخش های مختلف نیروی کار!- بخش دوم
*درام واقعی که هرروز در برابرمان به نمایش در می آید!
*رویدادتاریخی یا ضدتاریخی؟!
*پیام این شعله های سرخ فام آتش؟!
*جنبش زنان وضرورت عبور از چندین گسست مهم!
*معضلات بزرگی که رهبرنظام اسلامی ناگزیراست در واپسین سال های عمرخود با وجودبیماری و کهولت سن با آن ها دست و پنجه نرم کند! بخش یک
*خودکامگی در اوجی تازه!
*جدائی دین از دولت یا دین از سیاست؟ کدامیک؟!
*پرش حزب چپ یونان -سی ریزا- به سکوی قدرت، و دام آخر!
*اسلاوی ژیژک فیلسوفی آزادیخواه یا اقتدارگرا؟- بخش پایانی
*شعارمحاکمه در«دادگاه قانونی» بازی در زمین جناح حاکم است!
*اسلاوی ژیژک فیلسوفی آزادیخواه یا اقتدارگرا؟
*روایت دیگری از ادعای مرگ جنبش دانشجوئی: دانشگاه مرد؛ زنده باد «دانش»گاه!
*جنبش دانشجوئی در ِاغماء؟!
*نگاهی به جنبش دانشجوئی در سه پرده!
*ما جزأ دموکراسی بی دولت را در روژاوا ایجادکرده ایم!
*جنبش ضدنژادپرستی در آمریکا، ژرفش شکاف ها و دو پیام مهم نهفته در آن!
*درنگی بر معنای سوگ و تجمع های گسترده مردم به مناسبت مرگ مرتضی پاشائی!
*انتخابات میان دوره ای آمریکا و چرخش به راست!
*سیاست اشاعه ترس و شوک درمانی رژیم را درهم بشکنیم!
*یک دقیقه سکوت برای سگی که آزاد زیست و آزادمرد!*
*احتمال وقوع فاجعه سقوط شهرکوبانی!
*در کشاکش بین وظایف دامادی و فرمان فیلترینگ، و پرده برداری از سه خطرعمدها
*آیا هشدار به احتمال وقوع جنگ جهانی سوم را باید جدی گرفت؟!
*کشف تؤطئه، و بحران جانشینی!
*دولت اسرائیل و «قدرت مشرف بر زندگی»
*برشی از شورش سیاهان آمریکا با شعار «دست ها بالا، شلیک نکن»!
*استیضاح وزیرعلوم: زورآزمائی دوجناح برای کنترل دانشگاه ها!
*رابطه سازمان یابی افقی ودموکراسی مستقیم ومشارکتی
*خاورمیانه و بحران زایمان!
*انتخابات پارلمان اروپا، زمین لرزه و پی آمدها!
*سخنان دور از انتظار فیروزآبادی و چالش های جدید!
*سخنان دور از انتظارفیروزآبادی و چالش های جدید!
*جنبش لغواعدام و گام های تازه!
*از تحرک «دلواپسان» تا فعال شدن دولت پنهان!
*آیا بسوی شکل گیری یک طبقه کارگر جهانی پیش می رویم؟!*
*تعرض ارتجاع حاکم به حقوق شهروندان را درهم بشکنیم!
*شکست حزب سوسیالیست فرانسه شوکی تازه به یک رویکرد کهنه!
*سال نو، پیام و ضدپیام ومحورهای پیشروی
*وجه بین المللی بحران اوکراین و پی آمدها
*تبعیض بر زنان و رابطه آن با سایرتبعیض های اجتماعی
*آیا دلایل ارائه شده برای تغییرنام سازمان کارگران انقلابی به سازمان راه کارگر پذیرفتنی هستند؟!
*انقلاب بهمن و سه سؤال کلیدی (بخش اول)
*رژیم ایران نگران شکسته شدن فضای امنیتی حاکم برجامعه!
*پرده برداری از یک هیولای واقعی!
*حضورچالش برانگیز هنرمندان در سخنرانی روحانی!
* آش چنان شورشد که فریادروحانی هم درآمد!
*قطعه ای از شیدائی و جنون جمعی برآمده از دخمه تاریخ!
*ایران در آئینه سال جدیدمیلادی!
*دعوای سرمایه داران آمریکا و «پاپ مارکسیست»!
*نگاهی به شرایط حاکم برجنبش کارگری
* 16 آذر و رویش جوانه های جنبش دانشجوئی!
*آن چه که در صد روزاول روشن شد!
*چالش های نفس گیرمذاکرات هسته ای و چشم اندازآن!
*کردستان را اعدام نکنید! بلوچستان را اعدام نکنید! ایران را اعدام نکنید!
*مکثی پیرامون دوموضوع: جعلیات سیزده آبان، و مدیریت لبخند دیپلماتیک برای خارج و خشونت در داخل!
*دامنه رسوائی و خشم ناشی از شنود فراگیرجهانیان هم چنان بالامی گیرد!
*نگاهی فشرده به دومسأله: بحران مهاجرت و یک شبه فتوای فاشیستی
*دور دوم مذاکرات هسته ای و چالش ها!
*جنگ قدرت، وزیرامورخارجه را روانه بیمارستان کرد!
*پس لرزه های تماس تلفنی اوباما و روحانی!
*تحولات اخیر و تأثیر«نرمش قهرمانه» برچالش هسته ای!
*دردفاع از فراخوان به کارگران برای چاره یابی و اهمیت این نوع فراخوان ها!
*از «جیمی کراسی» تا «روحانی کراسی»!
*یک پیروزی دیگر!
*به صدا درآمدن طبل جنگ و ضرورت فعال شدن جنبش ضد جنگ و ابرقدرت افکارعمومی!
*پایدار باد خاطره جان باختگان تابستان سیاه 67!
*شمارش معکوس برای حمله به سوریه؟
*از گفتمان«اصلاح طلبی» تا گفتمان«اعتدال» فاصله زیادی نیست!
*وضعیت مصر در حالت دراماتیک!
*سعیدحجاریان کاتولیک تر از پاپ و در نقش یک پنبه زن!
*بحران بازتولید و کابینه نجات!
*از مهندسی انتخابات تا مهندسی کابینه
*هنرِبرقدرت یا هم آغوش ِبا قدرت؟!
*«شگون» پیوند گفتمان اعتدال با روحانیت
*توپ در زمین کیست؟ رفسنجانی و اصلاح طلبان یا خامنه ای؟
*انقلاب مصردر فازجدید و سه ویژگی آن!
*نقش شبح تحریم در"انتخابات"
* نگاهی به صف آرائی ها و چالش های صحنه "انتخابات" در آستانه دقیقه 90
*پروازشبحی برفراز "انتخابات"!
*گفتگو با نشریه نگاه بخش نخست
*نقدی به یک گفتار تلویزیونی(2)
*پیرامون نظرخواهی بی بی سی درباره"مسأله اصلی انتخابات چیست"؟
*"انتخابات" و سه حلقه تاکتیکی مرتبط با آن
*"انتخابات" و به صحنه آمدن محتوای گندیده نظام!
*اتحاد جمهوری خواهان پس از ده سال
*نام نویسی رفسنجانی و شوک حاصل از آن درمیان صفوف حاکمیت!
*تحریم گسترده انتخابات یک گزینه واقعی و مؤثر!
*آیا بسوی تعین یافتن یک طبقه کارگر جهانی پیش می رویم؟!
*نگاهی به یک حرکت و تاکتیک موفق و الهام بخش!
*مرگ تاچر یا تاچریسم؟
*در پاسخ به دو انتقاد
* سازها راباید دوباره کوک کرد!
*پیام نوروزی خامنه ای، و«ضد پیام»!
*چه کسی مشغول تدارک «فتنه» ۹۲ است؟!
*درددل حضرت آقا!
*بازهم در اهمیت مطالبات معیشتی و جنبش مطالباتی
*انتخابات نمایشی و برچسب نافرمانی مدنی!
*بادبان ها را باید در کدام جهت برافراشت؟
*نگاهی به یگ گفتگو و دو رویکرد متضاد در برابر اتحادیه ها!
*در جمهوری اسلامی هتل ها به زندان ها رشک می برند!
*انتخابات ریاست جمهوری و نعل وارونه رژیم (بخش اول)
*پرتگاهی به نام شکاف بین حداقل دستمزد و خط فقر‎
*نقش روبه گسترش کارگران در جنبش مطالباتی- ضداستبدادی
*پاسخی کهنه به یک سؤال قدیمی :"آیا دوران سرمایه داری به پایان رسیده است"؟*
*انقلاب مصر، آموزه ها و مهم ترین ویژ گی ها
*تظاهرات کارگری هم زمان در 23 کشور اروپائی، و نقاط قوت و ضعف آن
* جرمش این بود که اسرار هویدا می‌کرد:
*تصویب برنامه بسته ریاضتی با وجود اعتصاب سراسری و محاصره پارلمان، و یک پرسش چالش برانگیز
*انتخابات آمریکا و کانونی شدن جدال ها حول طبقه متوسط!
*بحرانی که از کنترل سران حکومت خارج می شود!
*خود خوارگی، مهم ترین دشمن حکومت اسلامی!
*موج بلند بحران، ویژگی ها و پی آمدهای آن(1)
*حذف نام مجاهدین از لیست سازمان های تروریستی و ادعای بهم خوردن توازن قوا!
*اوج گیری جنگ قدرت و دستگیری فرزندان رفسنجانی!
*منشورها و بازارمکاره سیاست!
*چپ و چرخه بازتولید موقعیت بورژوازی!
*برای مقابله با بحران پراکندگی از کجا باید شروع کرد؟
*طناب دار بر گلوی دموکراسی!
*موقعیت چپ در ایران؟ بحران تئوریک؟ بحران هویت؟ پایگاه اجتماعی؟ گسست­ها و اتحادها؟ *
*یک استدلال و هزار اما و اگر
*نشست کلن: آزمون جدید؟ امیدها و چالش ها؟
*شکست طرح آتش بس کوفی عنان(نماینده سازمان ملل) وخطرگسترش جنگ داخلی در سوریه
*از"مرکوزی" تا "مرکولاند" وتوهماتی که به نام چپ رادیکال پراکنده می شود!
*جنبش های جدید حامل چه پارادایمی هستند؟
*چاووش خوان، و آوای مرگ جمهوری اسلامی!
*انتخابات فرانسه وچپ گروگان گرفته شده!
*تراژدی خودکشی داروسازبازنشسته یونانی،ادعانامه ای علیه نظام سرمایه داری!
*دخیل بستن رفسنجانی به خمینی درآستانه برگزاری مذاکرات هسته ای
*جدی میگم! سلاح هسته ای وحرمت فتوا!
*مارش جهانی روزکارگر با شعاراعتصاب عمومی و یک روزبدون نودونه درصدی ها!
*چگونه سالی ؟!
*نگاهی به چندچالش پیشاروی جنبش زنان
*بروزلحظه تاریخی درهمکاری اصلاح طلبان وسازمان اکثریت!
*پی آمدهای نمایش انتخاباتی رژیم!
*سخنی پیرامون اعتراضات 25 بهمن
*جنگ و تحریم گسترده به مثابه دواستراتژی متفاوت یا دووجه یک استراتژی؟
*اعتصاب یکپارچه ومیلیونی کارگران نیجریه دولت را واداربه عقب نشینی کرد!
*رابطه سازمان یابی افقی ودموموکراسی مستقیم ومشارکتی
*تقابل دواستراتژی: « تحریم گسترده نفتی وبانکی وتهدیدات نظامی» و «تهدید در برابر تهدید»
*پس از9 سال جنگ معلوم شد که طالبان دشمن آمریکا نبوده است!
*معترضان جهان؛ چهره سال مجله تایم؛ مردم سوژه گی!
*جنبش وال استریت وشعاراشغال کنگره!
* "انتخابات" مجلس شورای اسلامی واهمیت یک جنبش تحریم گسترده
*اقدام درخشان والهام بخش کارگران ایران خود رو دراعتراض به تغییرارتجاعی قانون کار
*به مناسبت يک ماهگی جنبش: جنبش وال استريت،ازتصرف فضا-مکان ها تا فلج سازی سازوکارهای سيستم!
*بار دیگر آوای شوم جنگ طلبی!
*سکولاریسم و"اسلام اخلاقی" آقای سروش!
*اهمیت کنشگری مادران پارک لاله
*آیا لیبی واقعا "آزاد"شد؟
*جنبش اشغال وال استریت، و برخی ویژگی های جنبش های جدید
*یک ارزیابی ازاعتصاب کارگران پتروشیمی ماهشهر واهمیت آن
*معلمان و شعاربرابری جنسیتی به عنوان شعارسال تحصیلی جدید
*جنبش دانشجوئی وضرورت درهم شکستن تهاجم رژیم به محیط های آموزشی!
*گفتمان «دموکراتیک» یا سوسیالیستی، کدامیک؟!
*اسپانیا، دموکراسی وتصویب برنامه ریاضت اقتصادی
*میراث خمینی برای جانشینان خود
*لیبی: باچشمی گریان وبا چشمی خندان!
*انگلیس: شورش طردشدگان وبه حاشیه رانده شدگان!
*دراهميت جنبش حق انتخاب سبک زندگی(1)
*گذشت آمنه وخشونت نهادی شده درقانون قصاص
*رابطه جنبش و "چه بایدکرد"!
*دیواربرلین ونعل وارونه سران گروه8 پیرامون تحولات منطقه
*زایش وزوال اسطوره ها درعصرنوین
*تاکتیک، وحکمت های نهفته در یک نظرسنجی!
*تاکتیک های گشاینده وتاکتیک های بازدارنده
*انقلاب پاسخ است یا سؤال؟
*جنبش با کدام گفتمان ؟
*"اوبامای" وال استریت و "اوبامای" مردم کوچه وخیابان
*یک نافرمانی باشکوه!
* آزمون جنبش زنان درمقابله با
*یک جمع بندی فشرده ازچالش های کارگری وراه های برون رفت ازآن
*"انتخابات"رسوا وپرازتقلب!
*مارش عظیم تحریم کنندگان ومعضل صندوق های خالی!