عشق در شعرشاعران معاصر کورد

ترجمه ها از:خالدبایزیدی(دلیر)

دوشعراز:لطیف هلمت
1-
نمی دانم:
ازکی همدیگررا
می شناسیم...
اماپانزده...بیست سده است
که دریک رخت آویز
لباسهایمان رامی آویزیم


2-
دستم راکه می فشاری
واژه می بارد
شعرمی چکد
دستت را
که می فشارم
پنج شیشه ی عطر
دردستان ات می شکند
............................................
شعری از:شیرکوبیکس 
دوست داشتن ات به «باد»می ماند
هنگام که می خواهم
برافروزم اش
می آیدوخاموش ام می کند
روشن هم که شدم
می آیدوخاموش ام می کند
..............................................
شعری از:دکترعبدالله پشیو
چشم دختران اروپایی
اگرآبی باشد
یاسبز...
دوست شان دارم
چراکه می پندارم
درآبی ترین
ویاسبزترین
چشم این جهان
ذره ای ازسیاهی
چشمان دختران
سرزمین من
درآن جاری است
............................................
شعری از:جلال ملکشاه
من می گویم:
کاش!
پروانه ای بودم
لب تولب گلی سرخ
ومن
سرمست درپیله ی عشق می مردم
ودخترکی شوخ ونازنین 
دردفترخاطرات اش
خشک ام می کرد
......................................................
شعری از:محمدحمه باقی
من تورا
دوست دارم 
آنکه پریان این دیاررا
دوست نمی دارد
هرگز!
هرگز!
نمی تواندسرزمینی را
دوست بدارد
من تورا
دوست می دارم
وتمام سرزمین های این جهان نیز
ای جهان مقدس وسپیدوبی مرزم
.................................................
شعراز:خالدبایزیدی(دلیر)
1-
«بی عشق»
به بهشت رفته بودم
وبدنبال تو
همه جارا
سرک کشیدم
بازگشتم
که بهشت
چه جهنمی است
بی تو
2-
«عاشق شدن»
وقتی که ترادیدم
دست به سینه ام زدم
دل!دیگر
درجای خودنبود
.....................................................
3-
طرح
عشق !
هرچه حرف می زند
زبان اش را
نمی فهمم
لهجه ی عشق انگار
عوض شده است

منبع:پژواک ایران

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

facebook Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

   نسخه‌ی چاپی  

فهرست مطالب  در سایت پژواک ایران