کوتاه سروده ای از: صالح بیچار(شاعرمعاصرکرد)

 
ترجمه:خالدبایزیدی(دلیر)
 
«عیدی ندارم»
برای جیلان آن دخترگریلای شهید
شنگال!
حجرالاسودمن است
کوبانی نیز...
حج وعمره ام
برای این جشن
«جیلان»آهویم قربانی است
....................................................

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب  در سایت پژواک ایران