دوشعراز:شیرکوبی کس(شاعرمعاصرکرد)

 

 
دوشعراز:شیرکوبی کس(شاعرمعاصرکرد)
ترجمه:خالدبایزیدی(دلیر)
1-
کودکی به!
پدرش گفت:
پدرجان خداکیست؟
پدرش گفت:
خداکسی ست...
بی نیاز
بی سرزمین
بی جاومکان!!
کودک گفت:
مگرخدانیزکورداست؟!؟!
...................................................
مندالیک به باوکی وت:
بابه گیان خوداکییه؟
باوکی وتی:
خوداکه سیکه
بی به شه
بی ولاته
بی مکانه
بی جیگایه!!
منداله که وتی:
بوخوداش کورده؟!؟!
.............................................
2-
چقدر!
شبیه ی هم اند
کوردوخدا
هردو
تک وتها
.........................................
کورد وخوا
لیک ده چن
هه ردوک
بی شه ریک
وبی کس

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب  در سایت پژواک ایران