تجاوز بە یک زندانی کورد در زندان رجایی شهر

 
 
 
obs_0
 
 

هەنگاو: یک زندانی ٢٣ سالە کورد اهل بوکان در زندان رجایی شهر کرج با هماهنگی مسئولین این زندان مورد تجاوز قرار گرفت.

برپایە گزارش رسیدە بە وب‌سایت حقوق بشری هەنگاو، طی روزهای گذشتە یک زندانی جوان کورد بە نام “محسن . ر” فرزند “ر. ر”  و ٢٣ سالە ،چندین بار از سوی ارازل و  اوباش و مخبرین زندان مورد تجاوز جنسی قرار گرفتە است.

محسن دو ماه پیش  بە جرم حمل مشروب در شهرستان کرج بازداشت و روانە زندان رجایی شهر کرج شدە بود.

این زندانی کورد هم‌اکنون در بند ٣ زندان رجایی شهر نگهداری می‌شود و شکایتش نسبت بە تجاوز جنسی از سوی حفاظت اطاعات بی پاسخ ماندە است.

یک منبع موثق بە خبرنگار (هەنگاو)اعلام نمود کە ” مسئولین حفاظت اطلاعات زندان محسن را موردە شکنجە قرار دادە و از وی خواستەاند کە از شکایت خود صرف‌نظر نماید.

این منبع اضافە نمود از آنجایی کە متجاوزین افراد مخبر و نوچەهای حفاظت اطلاعات زندان و عوامل پخش مواد مخدر در زندان هستند، شکایت این جوان کورد بی نتیجە ماندە و هم‌اکنون ٤ روز است کە در این بند نگهداری و بە طور مداوم مورد تجاوز قرار می‌گیرد.

 

منبع:پژواک ایران