خواهر محمد علی طاهری: پس از قرار منع تعقیب نمی دانیم دیگر به چه دلیل با آزادی او ممانعت می شودخواهر محمد علی طاهری، موسس «عرفان حلقه» به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت آقای طاهری در اعتراض به ادامه حضور در زندان  علیرغم حکم برائت و منع تعقیب از روز ۲۹ سپتامبر دست به اعتصاب غذا (تر) زده است. خانم آذر دخت طاهری به کمپین گفت: «طبق آنچه محمود علیزاده طباطبایی، وکیل برادرم به ما گفت برای او حکم برائت از اتهام فساد فی الارض صادر شده و همچنین برای اتهام سب النبی، ارتداد و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی از طریق عضویت در سازمان چریک های فدایی خلق منع تعقیب صادر شده و به این شکل باید دیگر آزاد شود اما نمی دانیم به چه دلیل از آزادی او ممانعت می شود.»

آذر دخت طاهری با اظهار اینکه محمود علیزاده طباطبایی، وکیل آقای طاهری طی مراجعه اش به دادگاه در اوایل مهرماه متوجه احکام منع تعقیب برادرش شده است به کمپین گفت: «حتی مسولان به خودشان این زحمت را نداده اند که برای نگهداری او حکم بازداشت موقت صادر کنند. همین طور غیرقانونی در زندان نگهش داشتند که نشان دهند آنها اگر بخواهند می توانند در هر شرایط غیرقانونی فردی را در زندان نگه دارند. من به شدت نگران وضعیت او هستم. شش سال است که در انفرادی های زندان اوین به سر می برد و این بدترین شکنجه برای یک انسان است. برادرم در اعتراض به آزاد نشدنش دست به اعتصاب غذا زده و این چندمین اعتصاب غذای او در طی این سالهاست.»

منبع:پژواک ایران