تفهیم اتهام مدیرعامل ایلنا به دلیل انتشار اخبار مربوط به واگذاری زمین از سوی شهرداری

 

مسعود حیدری، مدیرعامل خبرگزاری ایلنا به دلیل انتشار اخبار مربوط به واگذاری زمین از سوی شهرداری، روز یکشنبه به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار و تفهیم اتهام شد.

اقای حیدری با شکایت پنج تن از اعضای شورای شهر تهران هادی ساعی، محسن پیرهادی، معصومه آباد، الهه راستگو و ابوالفضل قناعتی، در شعبه ۱۲ دادیاری دادسرای فرهنگ و رسانه حاضر شد.

به مدیرعامل خبرگزاری ایلنا اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی تفهیم شد.

دادیار شعبه دوازدهم دادسرای فرهنگ و رسانه یک هفته به آقای حیدری فرصت داد تا مستندات خود را در مورد ارتباط پرونده واگذاری املاک شهرداری و اعضای شورای شهر ارائه دهد.

منبع:پژواک ایران