جنایت جنگی توسط جمهوری اسلامی: اعزام کودکان دانش آموز به جبهه ها و به کشته دادن 36 هزار دانش آموز (کودک)

در جنگ ایران و عراق با شتشوی مغزی کودکان دانش آموز آنها را به جبهه اعزام می کردند و گاهی وقتها برای پاک کردن سریع میدان های مین آنها را روی میدان های مین می فرستادند. در جنگ ایران و عراق به گفته رفسنجانی 36 هزار دانش آموز کشته شدند.(رجوع شود به ویکیپدیا ) جنگی به واسطه بی سیاستی 8 سال ادامه یافت و بیش از یک میلیون کشته و چند میلیون زخمی و صد ها میلیارد دلار خسارت برجای گذاشت، و برای مردم جز بدبختی حاصلی نداشت.

 

Z:\PHOTOS\IMG_7899_23338.jpg

 

C:\Users\Hamid\Desktop\#DOWNLODS#\1475046762541-710224192(1).jpg

C:\Users\Hamid\Desktop\#DOWNLODS#\14750465898661550625452.jpg

 

https://aleborzma.files.wordpress.com/2015/01/b1d45-d8aed8b1d8a7d981d9872b30.jpg?w=400&h=300

 

https://aleborzma.files.wordpress.com/2015/01/c3d4d-d8aed8b1d8a7d981d9872bd8aed8b1d8a7d981d9872b22.jpg?w=400&h=233

 

https://aleborzma.files.wordpress.com/2015/01/314e2-d8aed8b1d8a7d981d9872b25.jpg?w=400&h=340

 

https://aleborzma.files.wordpress.com/2015/01/974b4-d8aed8b1d8a7d981d9872b23.jpg?w=400&h=270

 

https://aleborzma.files.wordpress.com/2015/01/7230d-d8aed8b1d8a7d981d9872b4.jpg?w=400&h=325

 

https://aleborzma.files.wordpress.com/2015/01/65738-d8aed8b1d8a7d981d9872b22.jpg?w=301&h=400

 

https://aleborzma.files.wordpress.com/2015/01/82495-d8aed8b1d8a7d981d9872b1.jpg?w=285&h=400

 

https://aleborzma.files.wordpress.com/2015/01/567c9-d8aed8b1d8a7d981d9872bd8aed8b1d8a7d981d9872bd8aed8b1d8a7d981d9872bd8aed8b1d8a7d981d987.jpg?w=400&h=256

 

https://aleborzma.files.wordpress.com/2015/01/04229-d8aed8b1d8a7d981d9872b28.jpg?w=400&h=295

 

https://aleborzma.files.wordpress.com/2015/01/81007-d8aed8b1d8a7d981d9872b29.jpg?w=270&h=400

 

https://aleborzma.files.wordpress.com/2015/01/79cd3-khorafe2b24.jpg?w=268&h=400

 

https://aleborzma.files.wordpress.com/2015/01/c232f-d8aed8b1d8a7d981d9872b27.jpg?w=400&h=288

 

https://aleborzma.files.wordpress.com/2015/01/7703b-khorafe.jpg?w=400&h=311

در دبيرستان موسوي, دانش آموزان درس «شهادت» ميآموزند
روزنامة اطلاعات 12 اسفند61

 

https://aleborzma.files.wordpress.com/2015/01/d9962-d8aed8b1d8a7d981d9872b26.jpg?w=237&h=400

https://aleborzma.files.wordpress.com/2015/01/93206-d8aed8b1d8a7d981d9872b34.jpg?w=460&h=640

https://aleborzma.files.wordpress.com/2015/01/c476d-d8aed8b1d8a7d981d9872b24.jpg?w=400&h=317

 

https://aleborzma.files.wordpress.com/2015/01/77f77-d8aed8b1d8a7d981d9872b35.jpg?w=400&h=240

 

https://aleborzma.files.wordpress.com/2015/01/2015e-d8aed8b1d8a7d981d9872b3.jpg?w=400&h=240

 

https://aleborzma.files.wordpress.com/2015/01/2fb33-d8aed8b1d8a7d981d987.jpg?w=297&h=400https://aleborzma.files.wordpress.com/2015/01/bff7b-d8aed8b1d8a7d981d9872bd8aed8b1d8a7d981d9872b7.jpg?w=400&h=305

https://aleborzma.files.wordpress.com/2015/01/f9eb6-khorafe2bkhorafe2bkhorafe2bkhorafe2bkhorafe2bkhorafe2bkhorafe.jpg?w=400&h=226

کودکان اسیر در جنگ ایران و عراق

https://aleborzma.files.wordpress.com/2015/01/f70f6-d8aed8b1d8a7d981d9872bd8aed8b1d8a7d981d9872b38.jpg?w=268&h=400

کودکی زیر 18 سال در عملیات کربلای 5

https://aleborzma.files.wordpress.com/2015/01/943e4-d8aed8b1d8a7d981d987.jpg?w=400&h=286

 بچه ها داوطلب ميشدند:15ساله… 16ساله…  14ساله… شاد و شيرين و ذكرگويان… سحرگاه و صحراي مين و آنها مثل باغچه هاي بامداديِ چمن كه در دَمدمه هاي صبح, آمادة بازشدناند و پرپرشدن و پرگشودن. از روي مين ها ميگذشتند و چشمها ديگر نمي ديد و گوشها ديگر نمي شنيد و لحظاتي بعد, گردوغبار, كه فرو مينشست, هيچ نبود!… جز تكه هاي گوشت و استخوان در گوشه و كنار صحرا, هر تكّه يي بر سنگي چسبيده… بدنهاي خردسال بچه ها, تكه تكه, ريزه ريزه, و ذرّه ذرّه… بر اطراف دشت پاشيده… حالا, گاه بچه ها پيش از عبور و پاي گذاشتن بر مين, پتو بر خويش ميپيچند و ميغلتند تا تكّه ها و پاره ها… چندان پراكنده نشوند كه نتوان فراهم آورد و به پشت جبهه انتقال داد و بر سر دستها برد…»
روزنامة اطلاعات, 11 ارديبهشت 62

https://aleborzma.files.wordpress.com/2015/01/bfc10-d8aed8b1d8a7d981d9872b31.jpg?w=640&h=360

 

منبع:پژواک ایران