فاجعه پاریس، بحران سوریه، داعش، ریشه ها و بدیل؟
تقی روزبه

 
1-عملیات تروریستی گسترده داعش در فرانسه که آن را یازده سپتامبرفرانسه خوانده اند، و مردم عادی و غیرنظامی آماج اصلی آن را تشکیل می دادند، باردیگر جهان بویژه دولت های اروپائی را غافلگیرساخت. فرانسوا اولاند با رفتاری کمابیش مشابه با رفتارجرج بوش در 11 سپتامبر، آن را اعلام جنگ داعش به فرانسه نامید. ناوهواپیمابرشارل دوگل را روانه مدیترانه ساخت و از تغییرقانون اساسی در جهت کنترل شهروندان و از سلب تابعیت و اخراج شهروندان نامطلوب (افراطی) سخن به میان آورد. فرمان تشدیدبمباران مناطق تحت کنترل داعش، از نخستین واکنش های دولت فرانسه بود. او از جنگ سخن به میان آورد، بی آن که اشاره کند این جنگ از مدت ها پیش شروع شده است و آن چه که آن را محسوس تر نموده همانا انتقال پس لرزه های آن به پاریس و پشت جبهه جنگ در ُبعدی تازه است.
 
چنان که هم مشهوداست وهم مرسوم، این نوع واکنش های خشم آگین عمدتا معطوف به وجه نظامی و  حذف صورت مسأله یعنی داعش است بی آن که به بدنه کوه یخی که این نوک برفراز آن ایستاده است، و به ریشه های بحران عمیقی که منطقه خاورمیانه را در هم پیچیده و داعش از آن سر برآورده وتغذیه می کند، منطقه ای که سنتا تحت ُقرق این قدرت ها بوده است، اشاره ای بکند. بهمین دلیل یک برخوردصرف امنیتی- نطامی است با داعش و لاجرم پاسخی نابسنده به یک بحران بزرگ. صرفنظر از شدت و حدتش، چنین رویکردی را پیش از این هم به هنگام حمله به شارلی ابدو شاهد بودیم که سترونی خود را در مقابله با ریشه این نوع تهدیدها عیان ساخته است. چنین برخوردی نه فقط ریشه های قدرت گیری داعش و امثال داعش را دست نخورده باقی می گذارد، بلکه بازخوردامواج آن دامن مردم فرانسه را نیز می گیرد: هم به شکل کشتارمردم، هم از طریق تشدیدکنترل جامعه و تنگ ترکردن منافذتنفس دموکراسی، و هم ایرادفشار به جوامع طردشده به مثابه شهروندان درجه دوم و تحقرشده، و البته میدان دادن به نیروهای راست و فاشیست.
 
 بحران سوریه در عین حال یک بحران منطقه ای – جهانی است. مداخله نیروهای رنگارنگ منطقه ای و جهانی در آن موجب شده است که مبارزه با آن چه که دشمن و هدف اصلی عنوان می شود، یعنی داعش وتروریسم، عملا تحت الشعاع رقابت های منطقه ای و جهانی قرارگیرد. یکی از دلایل رشد و جان سختی داعش، تغذیه آن از ِقبل همین رقابت هاست. علاوه بر آن، داعش در عین واپسگرائی تمام عیار، به لحاظ بافت نیروی خود و ادعای داشتن یک ایدئولوژی جهان گشا (خلافت اسلامی و فرامرزی)، و تغذیه از شکاف ها و بحران های نظم حاکم برجهان، یک پدیده جهانی بوده و عضوگیری از  جوانان و امکانات و دست آوردهای تکنیکی کشورهای متروپول هم به وفور بهره می گیرد. بهمین دلیل بحران فرسایشی و درهم پیچیده سوریه را باید کانون انباشت تضادهای محلی و منطقه و جهانی و آئینه تمام نمائی از بحران منطقه و جهان بشمار آورد. وقوع زمین لرزه 8 ریشتری در پاریس بیان روشنی از ماهیت بین المللی این بحران است.
 
2-خلافت اسلامی یک پارادوکس تمام عیار است. خشم و  عصیان و انتقام رسوبات و گذشته سرکوب شده ای است که بر بسترگسل های جهان کنونی فعال شده و علیه حال و آینده به پاخاسته است. "حقیقت مطلقی" است که جامعه جهانی پذیرای آن نیست. علیرغم تغدیه از شکاف ها و حفره های نظم حاکم بر منطقه و جهان، در عین حال فاقدمؤلفه های های لازم برای یک دولت مستقر است. بهمین دلیل سؤال اصلی آن نیست که آیا داعش می تواند خود را هم چون یک دولت تثبیت کند یا نه؟ بلکه سؤال اصلی آن است که داعش با داشتن آن چنان مختصات ناهمزی با جهان کنونی، و لاجرم داشتن میل جنون آسا به ویرانگری و انهدام- که کشتارانسان ها به راحتی آب خوردن و تخریب آثارتمدن بشری جلوه های بارزی از آن است- از کجا نازل شده؟ و چگوه توانسته است پا بگیرد و تا این حد اقتدار پیداکند؟ و یا این سؤال تکمیلی که رونداحتضارآن تا چه زمانی ممکن است به درازا بکشد و با چه پی آمدهائی همراه شود؟. پاسخ به این سؤال ها اگر که توسط پژوهشگران و صاحب نظران اموراجتماعی بصورت همه جانبه بررسی شود، قاعدتا باید بتواند ما را به بیماری نظمی که این غده عظیم در دل آن پرورش یافته و فربه شده، رهنمون شود. بهر صورت مرگ داعش به مثابه یک جریان مشخص نیرومند و در قدرت ، اگر دیر و زود داشته باشد سوخت و سوز ندارد، اما ریشه های داعش و القاعده و بن لادنیسم پرور چطور؟! 
 
3- در قیاس با فازظهوربرق آسای داعش که با تسلیم و فرار و فروپاشیدگی ارتش و نیروهای امنیتی دولت های حاکم و پیشروی های برق آسای آن همراه بود، و بر خلاف آن چه که ممکن است تصور شود، اکنون ما نه با تثبیت و رشدخلافت اسلامی، که با ورودآن به فازدوم بحران، یعنی تشدیدفشارهای داخلی و بین المللی و تنگ ترشدن تدریجی حلقه محاصره به دور آن مواجهیم. چنانچه اکنون این جریان از چندین جبهه به طورهم زمان موردحمله است: در عراق از جانب دولت مرکزی و کردهای عراق و با پشتیبانی حملات هوائی ائتلاف بین المللی و نیز در داخل سوریه از جانب  کردهای سوریه و گروه های همسو با غرب و حمایت هوائی آمریکا و مؤتلفین آن، و نیز تهاجم دولت مرکزی سوریه که با حمایت هوائی روسیه و حضورفعال تر ایران در جنگ برخوردار شده، مواجه است. هدف، قطع ارتباطات لجستیکی مناطق وسیع تحت کنترل داعش در عراق و سوریه و تبدیل آن به مناطق کوچکترتحت محاصره است. قرائن و شواهدگوناگونی، اعم از تحرک عملیاتی و یا صدور بیانیه های تهدیدآمیز، حکایت از آن دارد که این جریان با تشدیدفشارها و افزایش تنگناها، از تاکتیک گسترش عملیات تروریستی به قلمرو مناطق دور از جبهه جنگ، و مشخصا اروپا و تبدیل پشت جبهه به جبهه بهره می گیرد و بهمین دلیل، هم چون مارزخم خورده خطرناک تر می شود. این نوع تاکتیک های انتحاری که مردم عادی و اهداف آسان را آماج خود قرار می دهد، گرچه به لحاظ جنگ روانی در اشاعه ترس و آشفتگی مؤثراست، اما در ماهیت خود جز بیان استیصال و نوعی "خودانتحاری" در سطح کلان نیست. حملات انفجاری اخیر در لبنان و پاریس و هواپیمای مسافربری روسی، که پیش از آن در ترکیه و نقاط دیگر هم به وقوع پیوسته است، بیانگرچنین رویکردی است. گرچه موجودیت داعش همواره با خشونت عریان عجین بوده است، اما با جهانی شدن این خشونت انتظار می رود که به عزم مقابله با آن نیز افروده شود.
 
4- آغازپایان پیش روی های برق آسا و قرارگرفتن داعش در حالت تدافعی، با عقب رانده شدن یورش سنگین آن ها به کانتون کوبانی به دلیل مقاومت درخشان کردهای سوریه که می توان آن را به استعاره استالینگرادمقاومت نامید، شروع شد. شبیخون های بعدی و سنگین داعش برای تسخیراین مناطق نیز ناموفق باقی ماند. البته وقتی از آغازتوقف و سیرنرولی پیشروی های داعش سخن می گوئیم نباید آن را سرراست و خالی از پیشروی های موضعی در این یا آن نقطه تصورکرد، بلکه مقصود تغییرتوازن قوا در یک روندکلی و در یک بازه زمانی نسبتا طولانی به سودمقاومت است. اگر ناکامی در تسخیرکوبانی را موج اول مقاومت و توقف پیشروی های برق آسا و آغازسیرنزولی اقتدارداعش بدانیم، پیروزی سنجار و پیشروی های نسبی در رمادی و حلب و بسوی رقه در سوریه را باید موج دوم این مقاومت به شمارآورد که در صورت موفقیت، در تضعیف داعش و تقسیم قلمرو آن به مناطق مجزا از هم، نقش مهمی داشته باشند.
 
5- دلایل روندافول اجتناب ناپذیرداعش را بدون علل پیدایش برق آسای آن نمی توان درک کرد. سوای میراث تاریخی و استعماری بازمانده در منطقه، داعش قبل از هرچیز به دلیل خلاء قدرت در منطقه انباشته از  بحران و نارضایتی در قلب خاورمیانه و به عقب رانده شدن جنبش ضداستبدادی بهارعرب و اصابت آن هم چون بومرنگی به چهره خود ظهورکرد. پوسیدگی دولت های فاسد و حاکم و وابسته به قدرت های بزرگ، پی آمدهای وخیم اشغال و لشکرکشی های نظامی نومحافظه کاران، و عقب نشینی های اجتناب ناپذیربعدی که امکان مداخله مستقیم زمینی را سلب کرد، منازعات و رقابت های محلی قبائل و اقوام و مذاهب، و نیز مداخلات و رقابت های حادقدرت های منطقه ای به ویژه ایران و عربستان و ترکیه با یکدیگر و حمایت هرکدام از آن ها از یکی از طرف های متخاصم، و فقدان بدیل های مردمی و مترقی، بستر و شرایط عمومی مناسبی را برای تکوین و ظهورداعش فراهم ساختند. در وضعیتی که مهارمنطقه از دست صاحبان قدرت خارج شده بود و بدیل مترقی و رهائی بخشی هم در صحنه حضور نداشت، داعش پا به میدان گذاشت و توانست خود را بیان کننده اعتراضات انباشته شده وانمود کند.
 
6- اساسا داعش فاقدمؤلفه های لازم به عنوان یک قدرت مستقر در نطم جهان کنونی است. این جریان هم زمان با عروج و فتح سرزمین ها و تشکیل دولت خلافت اسلامی، در عین حال نه فقط خود را در معرض آماج و آسیب های جدی اعم از نظامی- امنیتی و سیاسی و اقتصادی توسط دشمنانش قرار داد، بلکه در همان حال با قرارگرفتن در مسندحکومت، عیارشعارهای ناکجاآبادی اش پیرامون رستگاری و بازگشت غرور و عزت مسلمانان، رفع تحقیر و فقر و فلاکت، و هم چنین نحوه حکومتگری و تعاملش با اهالی مناطق تحت کنترل خود، بسیارسریع به آزمون گذاشته شد. بی افقی و زیست مداوم در فضای سرکوب و خشونت و جنگ و بمباران، تحمیل هنجارهای واپسگرای قرون وسطا همه و همه آزمونی بودند برای داعش در قدرت، که پس از فرونشستن موج های توهم اولیه آن را با خطر سست تر شدن پایگاه توده ای، محاصره و تشدیدروزافزون فشارهای خارجی مواجه ساخت. به عنوان مثال فرصتی که حکومت اسلامی ایران برای تثبیت خود داشت، اکنون برای داعش فراهم نیست. امروزه دیگر درک معنای واقعی خلافت اسلامی و شعارهای غلط اندازی چون تأمین عدالت، دشمنان اسلام و  تدمین عزت مسلمانان برای اکثریت بزرگی از مردم منطقه، به دشواری گذشته نیست. آن ها در مدت کوتاهی طعم تلخ خلافت اسلامی را چشیدند. بدیهی است حکومتی که از درون حالت اشغال بگیرد و از بیرون تحت تحت مخاصره و انواع فشارهای روزافزون جهانی باشد، چه آینده ای برایش قابل تصوراست؟ مسأله اصلی چگونگی مهارخشونت موجودی است که بهر حال رفتنی است و خشکاندن ریشه های مولدآن است. در حقیقت منشأ توان و قدرت نمائی داعش نه بدلیل ذات بالنده آن، بلکه به دلیل پوسیدگی نظم  مسلط و رقابت های حاکم بر منطقه است.
 
7- از جانب دیگر، جهان، قدرت های بزرگ و  به طوراخص اروپا و نیز کشورهائی چون چین و هند و بسیاری دیگر در مجموع، عواقب ظهورغده چرکین و خطرناکی به نام داغش در منطقه را دستکم گرفته و حساسیت لازم زا نسبت به آن ابراز نکردند. قدرت های بزرگ بر این تصور بودند که گویا بحران می تواند در منطقه و دور از مرزهای خود محصور به ماند. علاوه براین قدرت های غربی و ایادی وابسته به آن ها در منطقه، عملا مشغول پیشبرد این تاکتیک خطرناک بودند که گویا کاری را که خود قادر به پیش بردش نبودند، فروپاشی دولت مرکزی اسد، جنگ داعش و جریان های بنیادگرای با آن می تواند به پیش برد. و مهم تر از آن بهره مندی از جریان نفت ارزان بود که برای مقابله با بحران اقتصادی، برای اروپا و چین و هند و... هم چون نعمت بزرگ و بادآورده ای محسوب می شد. می توان گفت که همه این عوامل موجب ایجاد نوعی کرختی در جامعه جهانی نسبت به پی آمدهای عروج داعش به مثابه یک غده چرکین و خطرناک گردید و منجر به آن شد که قدرت های بزرگ به یک "جنگ کم شتاب" در برابرداعش بسنده کنند. اما این وضعیت پایدارنبود و نمی توانست هم پایدار باشد. و چنین بود که در غیاب یک فقدان اراده و حساسیت لازم، منطقه به استقبال فجایع بیشتری می رفت...  نمایان شدن مؤلفه های جدیدی از فاجعه و بحران، به نوبه خود موجب تحرکات تازه ای برای مهاربحران شد:
 
8- وضعیت و تداوم جنگ کم شتاب با توجه به شکل گیری عوامل جدیدبحران نمی توانست پایدار بماند. مهم ترین عوامل بهم زننده دوره"فترت و بی تفاوتی" و مقابله و جنگ کم شتاب عبارت بودند از:
- مداخله فعال تر روسیه و ایران در جنگ سوریه. گشایش جبهه جدید و شروع تهاجم هوائی توسط روسیه، که در عین حال به معنای قدرت نمائی در برابرناتو بود و برای آن ها غافگیرانه و دشوارآفرین، نمی توانست بدون واکنش باشد. هدف روسیه و ایران و حمایت ضمنی عراق از آن ها،  قبل از هر چیز نجات حکومت اسد از خطرفروپاشی و از دست دادن مناطق جدیدی از قلمروتحت کنترل آن، حفظ پایگاه هوائی و دریائی روسیه در داخل سوربه و مدیترانه و تأمین ارتباط استراتژیک ایران با لبنان و حزب اله بود. رژیم ایران با گشودن آسمان کشور به روی عبور موشک ها و تدارکات و هواپیماهای جنگی روسیه و نیز مشارکت بیشتر در جنگ زمینی، سهم فعال تری در این جنگ به عهده گرفت. معنی حمایت هوائی فعال روسیه از ارتش سوریه که از لحاظ نیروی زمینی در قیاس با دیگررقبا دارای ارتش بزرگی بود و ازحمایت همه جانبه و فعال ایران و حزب اله لبنان هم برخوردار، آن هم در شرایطی که رقبا از این مزیت ها برخوردارنبودند، نه فقط به معنی جلوگیری از خطرسقوط دمشق به دست داعش و دیگرجریان های بنیادگرا بود، بلکه به صدا در آمدن زنگ خطربهم خوردن توازن قوا به سودمسکو بود که خوشایند ناتو نبود و  قدرت های غربی  را به تکاپو برای یافتن راه حل های تازه و از جمله راه حل های سیاسی برای برون رفت از وضعیت آچمزکنونی وادار کرد. در وجه سیاسی به بازی گرفتن بیشتر مسکو و مشارکت دادن دولت ایران در گفتگوهای وین از یکسو و ترغیب عربستان و ترکیه به حضور در این نشست از سوی دیگر، با تلاش برای یافتن راه حل مرضی الطرفین همراه شد که هم چنان ادامه دارد. تصمیم گیری در باره سرنوشت سوریه بدون حضورمستقیم نمایندگان آن از نتایج طبیعی این نوع مداخلات جهانی و منطقه ای است. حتی می توان گفت که افزایش نقش روسیه و چانه زنی قدرت های بزرگ با یکدیگر، می تواند به گونه ای متضمن دور زدن ایران و کم رنگ کردن نقش آن در این تصمیم گیری ها هم باشد. هرچه باشد امکان کنارآمدن و دادوستد کردن بین مسکو و  واشنگتن سابقه داشته و سهل الوصول تراست. باید اضافه کرد که تلاش برای یافتن راه حل سیاسی بین رقبای درگیردر بحران سوریه که فعلا نقش پررنگ تری پیداکرده است، به معنای کنارگذاشتن گزینه جنگ بطورکامل نیست، چنان که افزایش کمک های مالی و تسلیحاتی به نیروهای نزدیک به غرب شتاب بیشتری هم یافته است.
- از دیگرعوامل مهم و دخیل در تغییرسیاست"جنگ کم شتاب" را باید به حرکت در آمدن موج توده ای پناهجویان به سوی دروازه های اروپا دانست که براستی آن را به لرزه در آورد. موج اولیه بحران آوارگی و پناهندگی میلیونی ابتدا در داخل کشورهای جنگ زده صورت گرفت و موج دوم به کشورهای همسایه در منطقه سرایت کرد. با اشباع این دو حوزه بدلیل تداوم جنگ و کشتار و خشونت و گسترش دامنه آوارگی، سیل پناهندگی مسیرسرریزشدن به سمت اروپا را در پیش گرفت. موجی با پتانسیل میلیونی کودکان و زنان و زنان و جوانان در سخت ترین و خطیرترین شرایط که با خلق تراژدی های تکان دهنده ای چون جان باختن هزاران کودک و زن و جوان در دل امواج مدیترانه که با پی آمدها و  برآنگیختگی وجدان جهانی همراه بود. بهرحال ابعادفاجعه و پی آمدهای آن برای کشورهای اروپائی چنان بود که دولت های اروپائی و دیگرقدرت های جهانی را به کوشش تازه ای برای یافتن راه حل های عاجل برای توقف بحران وادار ساخت.
باین ترتیب مداخله فعال روسیه و ایران، بحران مهاجرت توده ای و بالأخره کشاندن عملیات تروریستی توسط داعش به خارج از مرزهای سوریه و اروپا را باید سه عامل و محرک مهم برای یافتن راه حل های سیاسی جهت کنترل بحران سوریه بشمار آورد. بر طبق یک معادله قدیمی پیرامون رابطه جنگ و سیاست، می توان گفت: همان گونه که جنگ ادامه سیاست است به شکل دیگری و برای دست یابی به اهدافی که سیاست از برآوردنش ناتوان گشته است، بهمان دلیل می توان گفت، وقتی هم جنگ هم چون ابزارکارآمدی برای نیل به هدف به بن بست می رسد (فرسایشی و بدون برنده می شود)، سیاست باردیگر میدان دار می شود.
با این همه برای نتیجه گیری دقیق تر لازم است سه نکته زیر را به گزاره فوق بیافزائیم:
 نخست، آن چه که در مورد مسأله مشخص سوریه جریان دارد، نه صلح به طورکلی بلکه بحث آتش بس بین اسد و نیروهای همسو با غرب و به تبع آن همگرائی بین قدرت های محلی و منطقه ای و جهانی اعم از اسد و مخالفان اسد و اعم از قدرت های منطقه ای چون ایران و عربستان و ترکیه و قدرت های جهانی اعم از روسیه و آمریکا و متحدین آن، برای جنگیدن یک پارچه علیه داعش و آن چه تروریسم نامیده می شود، به عنوان دشمن عمده کنونی است.
 نکته دوم و در پاسخ دقیق باین سؤال که آیا واقعا رقبای متخاصم به آن نقطه و عزم لازم رسیده اند که پذیرفته باشند تداوم جنگ برنده ای ندارد و بناگزیر یا باید با هم کناربیایند و جبهه مشترک و هم آهنگی را در برابرداعش بوجود بیاورند یا آن که شاهدصعود و عروج هرچه بیشترداغش باشند؟. باید گفت هنوز چنین اطمینانی را نمی توان ابرازداشت. پاسخ دقیق به این سؤال را باید به سیررویدادهای آتی سپرد.
اوباما اکنون تحت فشارهای مختلف اعم از داخل آمریکا و یا حامیانش در منطقه برای گسیل نیرو و مداخله بیشتر قرار دارد. گرچه او (و سایردولت مداران)، از افزایش سطح مستشاری و حتی پیاده کردن موقت نیرو برای ضربه زدن به هدف های مشخص (و یا در افغانستان با تمدیدزمان بندی خروج و حفظ نیروی بیشتر) سخن گفته اند، و بر کمک های تسلیحاتی به متحدین محلی و منطقه ای خود افزوده اند، اما اوباما هم چنان از گسیل و استقرارنیروی زمینی امتناع کرده است. نه فقط به این دلیل که با سیاست اعلام شده دیرینش مبنی بر بیرون کشیدن سربازان زمینی آمریکا از مناطق جنگی که با تلفات و هزینه های سنگینی همراه بود، مغایراست، بلکه بیش از آن بدان دلیل که چشم اندازمثبتی از موفقیت و خروج از مهلکه برای آن متصور نیست. تجربه نشان داده است که این گونه مداخلات مستقیم، با بهم ریختن تعادل موجودجامعه و برای حفظ امنیت آن، حالت اشغال بلندمدت پیداکرده و  موجب برانگیختگی و نارضایتی وسیع در جامعه تحت اشغال می گردد و بسترمناسبی برای تقویت داعش و امثال آن و بطورکلی جریان های مخالف با مداخله دولت های بزرگ فراهم می کند. بهمین دلیل اتخاذاستراتژی حضورکم محسوس تر، با استفاده از حملات هوائی و بسیج و آموزش و بکارگیری نیروهای محلی و منطقه ای تحت عنوان جنگ های نیابتی برای پرکردن خلاءحضور مستقیم زمینی (که سپردن نقش ژاندارمی منطقه به دولت وابسته و واپسگرائی چون عربستان نمونه ای است از آن) از مدت ها پیش در دستور قرارگرفته است. با این همه استراتژی اوباما، هم به دلیل فقدان هم آهنگی بین بازیگران منطقه ای وابسته، با سیاست های کلی آمریکا و ناتو، و هم رقابت بین قدرت های جهانی و منطقه ای، و ناکامی در آموزش نیروهای سوری همسو با غرب برای پرکردن خلأحلقه مفقوده نیروی زمینی، در مواجهه با بحران ناکارآمدی خود را نشان داده و بناگزیر دولت آمریکا را به سوی یافتن راه حل های جدید در مذاکرات وین سوق داده است.
نکته سوم آن که بازی با کارت دیپلماسی و یافتن راه حل های سیاسی، به معنی کنارگذاشتن برگ نظامی نیست، بلکه به موازات وجه سیاسی شاهدتقویت حمایت های مالی و تسلیحاتی در ابعادی تازه به معارضان محلی و متحدان منطقه ای برای ایفاء نقش مؤثرتر در مراحل بعدی و تقویت موقعیت چانه زنی خود در مذاکرات سیاسی هستیم. همانطور که تشدیدحملات روسیه و گسیل نیرو از سوی ایران نیز با هدف تقویت موقعیت چانه زنی خود در مذاکرات است. فروش بیش از یک میلیارددلاربمب باصطلاح هوشمند به عربستان که خود از آتش بیاران جنگ و تقویت کننده مواضع بنیادگرایان محسوب می شود، درست در بحبوحه مذاکرات وین نیز، نشان از همین رویکرد دارد.
 
خلاصه:
الف-بحران سوریه که به کانون رقابت حادنیروهای محلی و منطقه ای و جهانی تبدیل شده است، به نقطه اشباع خود نزدیک شده و پی آمدهای منطقه ای و جهانی آن، چون بحران مهاجرت و انتقال عملیات انتحاری به  درون مرزهای کشورهای متروپول و البته به دیگرجاها، زنگ خطر را به صدا در آورده و موجب فعل و انفعات تازه ای برای کنترل بحران در عرصه سیاسی شده است.
 
ب- داعش به عنوان دشمن آشتی ناپذیردموکراسی و برابری و رهائی از یکسو، و نیز ناسازگاری آن با منافع قدرت های سرمایه داری و نظم حاکم بر جهان، فاقدمؤلفه های اساسی ماندگاری است. مبنای ظهور و قدرت گیری آن اساسا بر بهره گیری از خلأ قدرت در منطقه و رقابت ها و منازعات قومی و فرقه ای، و خشونت عریان بوده است. از همین رو با تنگ ترشدن عرصه های فوق به دلیل شکل گیری مقاومت های مردمی و فشارهای بین المللی، از مدتی پیش سیرنزولی آن آغازشده است*
ج- برخوردقدرت های بزرگ و منطقه ای با داعش در وجه غالب خود یک رویکردنظامی-امنیتی است. به همین دلیل بی اعتنائی به ریشه های پیدایش و رشد داعش و القاعده و سایرجریان های بنیادگرا از ویژگی های آن است. وجودحکومت های فاسد، مستبد و وابسته به قدرت های بزرگ، انباشت فقر و ثروت و شکاف های اجتماعی و طبقاتی جا به جا درکنارهم، فعال شدن گسست های معوقه و حل ناشده منازعات فرقه ای و قومی و مذهبی و چه بسا وجودمرزهای مصنوعی و حافظ فقر و ثروت در منطقه، مداخله های نظامی و سیاسی و اقتصادی قدرت های بزرگ، گسترش تبعیض و آسیپ پذیری در جوامع متروپول با شکل گیری حاشیه نشینی، جوامع  طرد شده و جهان سومی در دل خود که بدلیل انباشت خشم و فقرآگاهی، منبع مناسبی برای تغذیه جریان های بنیادگرا می گردند. حل بحران های بزرگی چون جنگ و بحران مهاجرت و استبداد و سرکوب، در گرو "نه" گفتن به جنگ و هر نوع جنگ افروزی و عدم فروش اسلحه و عدم حمایت از دیکتاتورها از یکسو، و پیش برد سیاست و راهبردمعطوف به رشدموزون و عادلانه در مقیاس جهانی و در راستای حل شکاف های رو  به ژرفای بین جهان متروپول و جهان پیرامون، و البته مقابله با شکل گیری جهان سوم در دل کشورهای متروپول از سوی دیگراست.  روشن است که ایجادچنین روندی بدون شکل گیری هرچه نیرومندترجنبش های جهانی ضدجنگ و برابری خواه و فشارآن ها به قدرت های بزرگ از یک سو و شکل گیری بدیل های مردمی از سوی دیگر ممکن نیست:
 
د- چه در سوریه و چه در عراق رفته رفته نیروهای مقاومت مردمی، در بستری از آتش و خون، و درد و رنج بی کران، در حال شکل گرفتن هستند. سه راهبرداساسی آن ها عبارتند از:
- تشکیل مناطق خودگردان در هر نقطه ای که آزاد می شود؛
- تحکیم همبستگی مردمان و خلق ها چه در سطوح کشوری و چه بین کشوری، از کشورهای هم جوار تا کل کشورهای منطقه، علیرغم تنوعات قومی، ملی، فرهنگی و مذهبی، که به معنای تأکید بر اشتراکات و مطالبات و منافع مشترک است تا کوبیدن بر طبل تمایزات و اختلافات؛
- و بالأخره  هوشیاری کامل در حفظ استقلال از قدرت های بزرگ و منطقه ای که سخت در پی وابسته کردن دیگران به خودهستند، ضمن استفاده اصولی و هوشیارانه ازشکاف ها و تضادهای پیچیده ما بین آن ها در جهت رهائی.      
     
2015-11-19  28-08-1394
http://taghi-roozbeh.blogspot.com/
 *-البته وقتی از عریان شدن و فوران خشونت نزدداعش صحبت می کنیم، به معنی نادیده گرفتن همان نوع خشونت در جمهوری اسلامی و عربستان چون گردن زدن و دست بریدن و چشم کورکردن و دست و پا بریدن و اعدام های گسترده و دهها خشونت دیگرنیست. تنها تفاوت عمده در آن است که اولی غیرنهادی و مختص دوره عدم تثبیت است و دومی به شکل نهادی شده و باصطلاح خشونت قانونی! هم چنین نباید اجازه داد که ادعای مبارزه ضدداعشی رژیم ایران گوش فلک را کر کرده، ما را از ماهیت سرشار از خشونت و تروریستی جمهوری اسلامی و نیز نقش مهم آن در برافروختن و بارتولیدداعش در منطقه و ایضا بازترمیم شکاف ها و بحران های خود و میلیتاریزه کردن جامعه، در پوشش مبارزه علیه داعش و فریب افکارعمومی به قصدانحراف از معضلات واقعی، غافل کند. شرایط پیچیده کنونی، هوشیاری مضاعفی را برای رهائی و مقابله با ترفندهای دشمنان زحمتکشان می طلبد.
 
 

منبع:پژواک ایران

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

facebook Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

   نسخه‌ی چاپی  

تقی روزبه

فهرست مطالب تقی روزبه در سایت پژواک ایران 

* سعید حجاریان و تقلب در «انتخابات»، سه نکته و یک نتیجه!‏
*به بهانه انتشاراسنادکودتای ۲۸ مرداد و سه نکته ناقابل!
*نگاهی به دورویکرد «دانشجوئی» و «روشنفکردینی»
* عملیات تروریستی داعش در تهران، نظم ترامپی و فضای تیره حاکم بر منطقه!‏
*انتخابات و چندنکته تلگرافی!:‏ آیا در رژیم اسلامی ما با نوعی آپارتاید انتخاباتی مواجهیم
*اقتصادی سیاسی بحران و منازعات درونی و نگاهی به ‏آخرین تحولات صحنه «انتخابات»
*اندرمعنای کنشی به نام رأی دادن!
*جنبش کارگری وعروج پارادایم جدیدنئولیبرالیسم هارو مهاجم!
*انتخابات اروپا و نیاز چپ به رویکرد و فیگوری متفاوت!‏
*ورود غافلگیرانه احمدی نژاد به صحنه «انتخابات» و ترک برداشتن صلابت اقتداررهبر!
* نقش زنان در قافله تمدن و رهائی
*چهاردلیل برای تهدیدمداوم ایران توسط ترامپ!‏ ‏
* ایران، نخستین آماج تهدیدهای ترامپ!‏
*آمریکا و نقل مکان سیاست به خیابان!‏
*درنگی به چند ویژگی گزارش امسال آکسفام
*خدمات رفسنجانی«متأخر» به نظام! اعتراضات در مراسم تشییع، و یک جمع بندی
* هیولای ولایت مطلقه، و نقش هاشمی رفسنجانی در برساختن آن!‏
*گورخوابی و پسوندمتجاهر!‏
*ادعای پیروزی رژیم در جنگ حلب و سیاست معطوف به باتلاق!‏
*نگاهی به دو رویداد:‏ روزدانشجو و چالش های جنبش دانشجوئی!‏
* بحران های جهانی و رویکردجدیدهاوکینگ!‏
*فیدل کاسترو، و تجربه قرن بیستم!‏ و نگاهی به برخوردبی بی سی با آن
* نگاهی به بحران انتخاباتی آمریکا از منظری دیگر و سه مطالبه اصلی بدیل!‏
*بازتابی از انتخابات آمریکا در میان صفوف چپ
*نگاهی فشرده به مختصات صحنه انتخاباتی آمریکا در روزهای پایانی
*انتخابات آمریکا و استریپتیزسیاسی!‏
* آیا دولت-ملت پدیده و مفهومی است ایستا یا در حال تحول و دگردیسی؟
*موسیقی به دار!‏
*نگاهی دو انتقاد به مقاله «همکاری گسترده رژوا و دولت آمریکا، و چالشی که این جنبش را تهدید می کند»
*ابداع واژه جدیدی بنام«ورزشکارنما»!‏
*پرونده جنایت کهریزک، با این نوع ترفندها پاک شدنی نیست!‏
*بررسی اهمیت سند شنیداری مربوط به فاجعه 67 برای جنبش دادخواهی، از ‏خلال نقد سه رویکرد به آن ‏
*نگاهی به ابعادبحران ترکیه و پی آمدها!
*چه کسی می گوید مسعودرجوی زنده نیست؟!
*آزاد شدن جعفرعظیم زاده، و درسهای یک آزمون موفق!
* نگاهی به همه پرسی بریتانیا و چالش های مترتب برآن!
*نگاهی به دو رویداد: گفتمان شلاق!
*فائزه و زندانی بهايی؛ صدای شکستن یک تابو!
*بحران ونزوئلا و فرجام خرده پارادایم سوسیالیسم دولتی سوار بر جنبش های اجتماعی!
*بحثی پیرامون بسط مبارزه طبقاتی به حوزه قدرت!
* چهارگزاره در بسط مفهوم مبارزه طبقاتی
*حفره های بزرگ یک تحلیل از انتخابات 7 اسفند-بخش اول
*جنبش دادخواهی و نقاط آسیب پذیر!
*بحران سرمایه داری و ضرورت خوانش جدید از رهائی!
* احساس خطرخامنه ای از کجا سرچشمه می گیرد؟!
*در زیرپوست تهران چه می گذرد: 7 اسفند و آن چه که در تهران بزرگ اتفاق افتاد! بخش1
*اندرمعنای کنشی بنام رأی دادن!
*انتخابات و اسب تروائی که قراراست حماسه بیافریند!
*ادعای انفعالی بودن تاکتیک تحریم و چندگزاره غلط!
*تناقضی به نام رأی اعتراضی و گفتگوئی دوجانبه پیرامون آن!
*تراب حق شناس و درس بزرگ زندگی!
*تاکتیک تحریم، پرسش ها و انتقادها!
* واقعا به چه کسی باید تبریک گفت؟!
* کم لطفی به اهمیت حربه مؤثری به نام تحریم!
*نقدانباشت قدرت و پاسخ به چندپرسش و انتقاد!
*بازگشت به گذشته، به مارکس، به 150 سال پیش، به چه معناست؟!
* نشست پاریس، و مانیفست «کنش برای توقف جنایات اقلیمی»
*جهان در لبه پرتگاه بحران زیست محیطی، و نگاهی به ریشه ها!
*گزارش آژانس، و حسرت حماسه هسته ای!
*داعش و فریاد آی دزد آی دزد رژیم!
*فاجعه پاریس، بحران سوریه، داعش، ریشه ها و بدیل؟
*اعتراف عجیب رفسنجانی، و دلایل این اعتراف؟
*بازهم در موردپارادوکسی بنام «دولت سوسیالیستی» و در پاسخ به یک مدافع آن!
*رژیم فعالان کارگری و مدنی را هدف گرفته است، با پیوستن به یکدیگر صدای اعتراض خود را بلندترکنیم!
*آیا قدرت ماهیت طبقاتی ندارد؟
*«دولت جهانی سوسیالیستی» یک تناقض تمام عیار!
*تراژدی بحران پناهندگی و ریشه ها!
*تضادبنیادی ولایت فقیه با حکومت قانون!
*پنج دلیل برای تبرئه رسوای سعیدمرتضوی!
*چهارمؤلفه جنگ قدرتی که در ورای دستگیری یک آقازاده جریان دارد!
*توده های مردم تاریخ سازند یا موجوداتی پراکنده و محکوم به لولیدن در گنداب ها؟!
*به نام چپ و به کام راست، نمایشنامه یک عروج و سقوط!
*آغازشمارش معکوس مذاکرات هسته ای در وقت اضافی!
*تصویب نسخه جدیدریاضت اقتصادی و این بار با طعم خودی!
*نه مردم یونان، جان تازه ای به رؤیای اروپای اجتماعی می دمد!
*نگاهی به پیچ و خم های همه پرسی یونان و ماهیت خرده پارادایم دولت های متکی بر جنبش های اجتماعی
*آیا از اتاق مذاکرات هسته ای دودسفید برخواهد خاست یا دودسیاه؟
*اخراج دسته جمعی خبرنگاران بخش کارگری ایلنا و نقش مافیائی "خانه کارگر"!
*مرعوب شدگی مدافعان سرنگونی یا تلاش برای سترون سازی اپوزیسیون انقلابی، کدامیک؟!
*آقای شهردار از «اوین جدید» چه خبر؟!
*اوج گیری جنبش مطالباتی و اهمیت هم بستگی بخش های مختلف نیروی کار!- بخش دوم
*درام واقعی که هرروز در برابرمان به نمایش در می آید!
*رویدادتاریخی یا ضدتاریخی؟!
*پیام این شعله های سرخ فام آتش؟!
*جنبش زنان وضرورت عبور از چندین گسست مهم!
*معضلات بزرگی که رهبرنظام اسلامی ناگزیراست در واپسین سال های عمرخود با وجودبیماری و کهولت سن با آن ها دست و پنجه نرم کند! بخش یک
*خودکامگی در اوجی تازه!
*جدائی دین از دولت یا دین از سیاست؟ کدامیک؟!
*پرش حزب چپ یونان -سی ریزا- به سکوی قدرت، و دام آخر!
*اسلاوی ژیژک فیلسوفی آزادیخواه یا اقتدارگرا؟- بخش پایانی
*شعارمحاکمه در«دادگاه قانونی» بازی در زمین جناح حاکم است!
*اسلاوی ژیژک فیلسوفی آزادیخواه یا اقتدارگرا؟
*روایت دیگری از ادعای مرگ جنبش دانشجوئی: دانشگاه مرد؛ زنده باد «دانش»گاه!
*جنبش دانشجوئی در ِاغماء؟!
*نگاهی به جنبش دانشجوئی در سه پرده!
*ما جزأ دموکراسی بی دولت را در روژاوا ایجادکرده ایم!
*جنبش ضدنژادپرستی در آمریکا، ژرفش شکاف ها و دو پیام مهم نهفته در آن!
*درنگی بر معنای سوگ و تجمع های گسترده مردم به مناسبت مرگ مرتضی پاشائی!
*انتخابات میان دوره ای آمریکا و چرخش به راست!
*سیاست اشاعه ترس و شوک درمانی رژیم را درهم بشکنیم!
*یک دقیقه سکوت برای سگی که آزاد زیست و آزادمرد!*
*احتمال وقوع فاجعه سقوط شهرکوبانی!
*در کشاکش بین وظایف دامادی و فرمان فیلترینگ، و پرده برداری از سه خطرعمدها
*آیا هشدار به احتمال وقوع جنگ جهانی سوم را باید جدی گرفت؟!
*کشف تؤطئه، و بحران جانشینی!
*دولت اسرائیل و «قدرت مشرف بر زندگی»
*برشی از شورش سیاهان آمریکا با شعار «دست ها بالا، شلیک نکن»!
*استیضاح وزیرعلوم: زورآزمائی دوجناح برای کنترل دانشگاه ها!
*رابطه سازمان یابی افقی ودموکراسی مستقیم ومشارکتی
*خاورمیانه و بحران زایمان!
*انتخابات پارلمان اروپا، زمین لرزه و پی آمدها!
*سخنان دور از انتظار فیروزآبادی و چالش های جدید!
*سخنان دور از انتظارفیروزآبادی و چالش های جدید!
*جنبش لغواعدام و گام های تازه!
*از تحرک «دلواپسان» تا فعال شدن دولت پنهان!
*آیا بسوی شکل گیری یک طبقه کارگر جهانی پیش می رویم؟!*
*تعرض ارتجاع حاکم به حقوق شهروندان را درهم بشکنیم!
*شکست حزب سوسیالیست فرانسه شوکی تازه به یک رویکرد کهنه!
*سال نو، پیام و ضدپیام ومحورهای پیشروی
*وجه بین المللی بحران اوکراین و پی آمدها
*تبعیض بر زنان و رابطه آن با سایرتبعیض های اجتماعی
*آیا دلایل ارائه شده برای تغییرنام سازمان کارگران انقلابی به سازمان راه کارگر پذیرفتنی هستند؟!
*انقلاب بهمن و سه سؤال کلیدی (بخش اول)
*رژیم ایران نگران شکسته شدن فضای امنیتی حاکم برجامعه!
*پرده برداری از یک هیولای واقعی!
*حضورچالش برانگیز هنرمندان در سخنرانی روحانی!
* آش چنان شورشد که فریادروحانی هم درآمد!
*قطعه ای از شیدائی و جنون جمعی برآمده از دخمه تاریخ!
*ایران در آئینه سال جدیدمیلادی!
*دعوای سرمایه داران آمریکا و «پاپ مارکسیست»!
*نگاهی به شرایط حاکم برجنبش کارگری
* 16 آذر و رویش جوانه های جنبش دانشجوئی!
*آن چه که در صد روزاول روشن شد!
*چالش های نفس گیرمذاکرات هسته ای و چشم اندازآن!
*کردستان را اعدام نکنید! بلوچستان را اعدام نکنید! ایران را اعدام نکنید!
*مکثی پیرامون دوموضوع: جعلیات سیزده آبان، و مدیریت لبخند دیپلماتیک برای خارج و خشونت در داخل!
*دامنه رسوائی و خشم ناشی از شنود فراگیرجهانیان هم چنان بالامی گیرد!
*نگاهی فشرده به دومسأله: بحران مهاجرت و یک شبه فتوای فاشیستی
*دور دوم مذاکرات هسته ای و چالش ها!
*جنگ قدرت، وزیرامورخارجه را روانه بیمارستان کرد!
*پس لرزه های تماس تلفنی اوباما و روحانی!
*تحولات اخیر و تأثیر«نرمش قهرمانه» برچالش هسته ای!
*دردفاع از فراخوان به کارگران برای چاره یابی و اهمیت این نوع فراخوان ها!
*از «جیمی کراسی» تا «روحانی کراسی»!
*یک پیروزی دیگر!
*به صدا درآمدن طبل جنگ و ضرورت فعال شدن جنبش ضد جنگ و ابرقدرت افکارعمومی!
*پایدار باد خاطره جان باختگان تابستان سیاه 67!
*شمارش معکوس برای حمله به سوریه؟
*از گفتمان«اصلاح طلبی» تا گفتمان«اعتدال» فاصله زیادی نیست!
*وضعیت مصر در حالت دراماتیک!
*سعیدحجاریان کاتولیک تر از پاپ و در نقش یک پنبه زن!
*بحران بازتولید و کابینه نجات!
*از مهندسی انتخابات تا مهندسی کابینه
*هنرِبرقدرت یا هم آغوش ِبا قدرت؟!
*«شگون» پیوند گفتمان اعتدال با روحانیت
*توپ در زمین کیست؟ رفسنجانی و اصلاح طلبان یا خامنه ای؟
*انقلاب مصردر فازجدید و سه ویژگی آن!
*نقش شبح تحریم در"انتخابات"
* نگاهی به صف آرائی ها و چالش های صحنه "انتخابات" در آستانه دقیقه 90
*پروازشبحی برفراز "انتخابات"!
*گفتگو با نشریه نگاه بخش نخست
*نقدی به یک گفتار تلویزیونی(2)
*پیرامون نظرخواهی بی بی سی درباره"مسأله اصلی انتخابات چیست"؟
*"انتخابات" و سه حلقه تاکتیکی مرتبط با آن
*"انتخابات" و به صحنه آمدن محتوای گندیده نظام!
*اتحاد جمهوری خواهان پس از ده سال
*نام نویسی رفسنجانی و شوک حاصل از آن درمیان صفوف حاکمیت!
*تحریم گسترده انتخابات یک گزینه واقعی و مؤثر!
*آیا بسوی تعین یافتن یک طبقه کارگر جهانی پیش می رویم؟!
*نگاهی به یک حرکت و تاکتیک موفق و الهام بخش!
*مرگ تاچر یا تاچریسم؟
*در پاسخ به دو انتقاد
* سازها راباید دوباره کوک کرد!
*پیام نوروزی خامنه ای، و«ضد پیام»!
*چه کسی مشغول تدارک «فتنه» ۹۲ است؟!
*درددل حضرت آقا!
*بازهم در اهمیت مطالبات معیشتی و جنبش مطالباتی
*انتخابات نمایشی و برچسب نافرمانی مدنی!
*بادبان ها را باید در کدام جهت برافراشت؟
*نگاهی به یگ گفتگو و دو رویکرد متضاد در برابر اتحادیه ها!
*در جمهوری اسلامی هتل ها به زندان ها رشک می برند!
*انتخابات ریاست جمهوری و نعل وارونه رژیم (بخش اول)
*پرتگاهی به نام شکاف بین حداقل دستمزد و خط فقر‎
*نقش روبه گسترش کارگران در جنبش مطالباتی- ضداستبدادی
*پاسخی کهنه به یک سؤال قدیمی :"آیا دوران سرمایه داری به پایان رسیده است"؟*
*انقلاب مصر، آموزه ها و مهم ترین ویژ گی ها
*تظاهرات کارگری هم زمان در 23 کشور اروپائی، و نقاط قوت و ضعف آن
* جرمش این بود که اسرار هویدا می‌کرد:
*تصویب برنامه بسته ریاضتی با وجود اعتصاب سراسری و محاصره پارلمان، و یک پرسش چالش برانگیز
*انتخابات آمریکا و کانونی شدن جدال ها حول طبقه متوسط!
*بحرانی که از کنترل سران حکومت خارج می شود!
*خود خوارگی، مهم ترین دشمن حکومت اسلامی!
*موج بلند بحران، ویژگی ها و پی آمدهای آن(1)
*حذف نام مجاهدین از لیست سازمان های تروریستی و ادعای بهم خوردن توازن قوا!
*اوج گیری جنگ قدرت و دستگیری فرزندان رفسنجانی!
*منشورها و بازارمکاره سیاست!
*چپ و چرخه بازتولید موقعیت بورژوازی!
*برای مقابله با بحران پراکندگی از کجا باید شروع کرد؟
*طناب دار بر گلوی دموکراسی!
*موقعیت چپ در ایران؟ بحران تئوریک؟ بحران هویت؟ پایگاه اجتماعی؟ گسست­ها و اتحادها؟ *
*یک استدلال و هزار اما و اگر
*نشست کلن: آزمون جدید؟ امیدها و چالش ها؟
*شکست طرح آتش بس کوفی عنان(نماینده سازمان ملل) وخطرگسترش جنگ داخلی در سوریه
*از"مرکوزی" تا "مرکولاند" وتوهماتی که به نام چپ رادیکال پراکنده می شود!
*جنبش های جدید حامل چه پارادایمی هستند؟
*چاووش خوان، و آوای مرگ جمهوری اسلامی!
*انتخابات فرانسه وچپ گروگان گرفته شده!
*تراژدی خودکشی داروسازبازنشسته یونانی،ادعانامه ای علیه نظام سرمایه داری!
*دخیل بستن رفسنجانی به خمینی درآستانه برگزاری مذاکرات هسته ای
*جدی میگم! سلاح هسته ای وحرمت فتوا!
*مارش جهانی روزکارگر با شعاراعتصاب عمومی و یک روزبدون نودونه درصدی ها!
*چگونه سالی ؟!
*نگاهی به چندچالش پیشاروی جنبش زنان
*بروزلحظه تاریخی درهمکاری اصلاح طلبان وسازمان اکثریت!
*پی آمدهای نمایش انتخاباتی رژیم!
*سخنی پیرامون اعتراضات 25 بهمن
*جنگ و تحریم گسترده به مثابه دواستراتژی متفاوت یا دووجه یک استراتژی؟
*اعتصاب یکپارچه ومیلیونی کارگران نیجریه دولت را واداربه عقب نشینی کرد!
*رابطه سازمان یابی افقی ودموموکراسی مستقیم ومشارکتی
*تقابل دواستراتژی: « تحریم گسترده نفتی وبانکی وتهدیدات نظامی» و «تهدید در برابر تهدید»
*پس از9 سال جنگ معلوم شد که طالبان دشمن آمریکا نبوده است!
*معترضان جهان؛ چهره سال مجله تایم؛ مردم سوژه گی!
*جنبش وال استریت وشعاراشغال کنگره!
* "انتخابات" مجلس شورای اسلامی واهمیت یک جنبش تحریم گسترده
*اقدام درخشان والهام بخش کارگران ایران خود رو دراعتراض به تغییرارتجاعی قانون کار
*به مناسبت يک ماهگی جنبش: جنبش وال استريت،ازتصرف فضا-مکان ها تا فلج سازی سازوکارهای سيستم!
*بار دیگر آوای شوم جنگ طلبی!
*سکولاریسم و"اسلام اخلاقی" آقای سروش!
*اهمیت کنشگری مادران پارک لاله
*آیا لیبی واقعا "آزاد"شد؟
*جنبش اشغال وال استریت، و برخی ویژگی های جنبش های جدید
*یک ارزیابی ازاعتصاب کارگران پتروشیمی ماهشهر واهمیت آن
*معلمان و شعاربرابری جنسیتی به عنوان شعارسال تحصیلی جدید
*جنبش دانشجوئی وضرورت درهم شکستن تهاجم رژیم به محیط های آموزشی!
*گفتمان «دموکراتیک» یا سوسیالیستی، کدامیک؟!
*اسپانیا، دموکراسی وتصویب برنامه ریاضت اقتصادی
*میراث خمینی برای جانشینان خود
*لیبی: باچشمی گریان وبا چشمی خندان!
*انگلیس: شورش طردشدگان وبه حاشیه رانده شدگان!
*دراهميت جنبش حق انتخاب سبک زندگی(1)
*گذشت آمنه وخشونت نهادی شده درقانون قصاص
*رابطه جنبش و "چه بایدکرد"!
*دیواربرلین ونعل وارونه سران گروه8 پیرامون تحولات منطقه
*زایش وزوال اسطوره ها درعصرنوین
*تاکتیک، وحکمت های نهفته در یک نظرسنجی!
*تاکتیک های گشاینده وتاکتیک های بازدارنده
*انقلاب پاسخ است یا سؤال؟
*جنبش با کدام گفتمان ؟
*"اوبامای" وال استریت و "اوبامای" مردم کوچه وخیابان
*یک نافرمانی باشکوه!
* آزمون جنبش زنان درمقابله با
*یک جمع بندی فشرده ازچالش های کارگری وراه های برون رفت ازآن
*"انتخابات"رسوا وپرازتقلب!
*مارش عظیم تحریم کنندگان ومعضل صندوق های خالی!