پاریس، تروریسم اسلامی و دمکراسی زخمی
جلال ایجادی

 

حمله تروریستهای اسلامی به مردم پاریس در نوامبر 2015، ادامه جنگی است که ایدئولوژی اسلام علیه تمدن و دمکراسی در پیش گرفته است. در جهان از میان اشکال مختلف تروریسم، تروریسم اسلامی بزرگترین خطری است که پیوسته در همه قاره ها در تهاجم است. علیرغم اقدامات پیشگیرانه امنیتی و بازشناسی یکسری گروه ها و افراد خطرناک، فرانسه از یکسال پیش تا امروز، هر ماه مورد تجاوز گروههای تروریستی بوده است. از زمان ترور روزنامه نگاران شارلی ابدو و شهروندان یهودی در ماه ژانویه تا کشتار گسترده و وحشیانه شهروندان پاریس در ماه نوامبر 2015  ما شاهد یک جنگ تروریستی می باشیم. وضعیت کنونی را چگونه تحلیل کنیم؟

ریشه این تروریسم در ایدئولوژی اسلامی است. در قرآن در بسیاری از آیات، جنگ علیه مخالفان محمد و قتل آنها بعنوان یک امر مقدس مطرح شده و این خشونتگرایی نیروی محرکه ایدئولوژیکی برای دوران سرآغاز تا امروز است. در بطن قرآن و تمام غزوات محمد خشونت مستولی است و از چهار خلیفه تا خمینی و خامنه ای و طالبان و القاعده و البغدادی، خشونت و دیگرکشی و عدم تحمل فکرمخالف، خط اصلی است. مسلم است که «تفسیرهای رحمانی» همیشه وجود داشته ولی خشونت گرایی منطبق بر روح اسلام قرآنی است. «تفسیر رحمانی» در مخالفت با پیام اصلی اسلام است، اسلام ایدئولوژی خشونت گرا برای جهاد و تسلط است، برای تبعیض گرایی و برده گرفتن است.

این تروریسم در طول تاریخ همیشه، یا با وضوح و عریانی، خواهان تسلط توتالیتاریستی بی چون و چرا بوده، یا با ماسک و گفتار آراسته عمل کرده است. سوء استفاده از دشواری های اجتماعی بخشی از جمعیت عرب تبار همیشه بهانه ای برای توجیه جنایت بوده است.

ادعای دفاع اسلامگرایان از جمعیت مسلمان فقط بهانه ای برای فریب بیشتر و پیشبرد جنگ علیه تمدن است. مگر داعش در قلمرو خود در عراق و سوریه، زنان مسلمان را به بردگی نگرفته است؟ مگر داعش مسلمانان مخالف را سرنبرید؟ در فرانسه نیز ادعای دفاع از مسلمان و حمله علیه دمکراسی فقط یک تاکتیک جنگی است. بیعدالتی در تمام دنیا موجود است. انسان مترقی برای عدالت و آزادی و حفظ محیط زیست و روحیه انتقادی باید بکوشد، ولی اسلامیست ها همان ستمگران امروز و فردا هستند و هیچ حقانیتی در سخن و سیاست ندارند.

تروریسم اسلامی در بستر اعتقاد دینی اسلام، هستی و مایه گرفته است. ولی همین ایدئولوژی تخریب، توسط دولتهایی مانند آمریکا مورد استفاده قرار گرفت، هرچند در مرحله بعدی این مار خود این دولتها را نیز گزید. آمریکا به طالبان کمک کرد، آمریکا برای قدرت گیری خمینی راه را هموار کرد، آمریکا برای رژیم سعودی تمام نیرو را بکار گرفت.

دولت فرانسه برای فروش اسلحه به دولتهای عربی مانند عربستان اقدام می کند ولی در مناسبات با این دولتها برای دفاع از حقوق بشر و آزادی زن فاقد صراحت است و کوتاه می آید. برخی سیاستمداران با «شیطان» همبسترند. حال آنکه سیاستمداران دمکراسی در دفاع از منافع کشوری نباید خطر فناتیسم و جهادیسم و پیوندهای دولتی آنها را از نظر دور بدارند. منافع تنگ نظرانه، حسابگری های با بینش محدود، حساسیت لازم را به خواب می کشانند.

جنگ سوریه یک جنگ بین المللی است. کشورهای غربی و روسیه و ایران و ترکیه و کشورهای عربی با استراتژی های گوناگون درگیر این جنگ می باشند. علیرغم گوناگونی سیاست ها و منافع متفاوتشان، یک تمایل مشترک نسبی در این لحظه در مخالفت با داعش وجود دارد. هر چند مناسبات پنهانی نیز میان داعش و برخی دولتها وجود دارد. ولی بهرحال داعش در معرض حملات نظامی قرار دارد و این جریان برای حفظ قلمرو خود، جنگ را تا اروپا و در قلب فرانسه می کشاند. استفاده از نیروهای انسانی مزدور و ایدئولوژیک عرب تبار موجود در فرانسه یکی از تاکتیک های لوژیستیکی مهم داعش (دولت اسلامی) است. تروریست های انتحاری پاریس باحتمال قوی از افراد عرب تبار حاضر در فرانسه یا کسانی می باشند که از جنگ سوریه با آمادگی بیشتر برگشته اند. 

سازماندهی مبارزه و مقابله با تروریسم اسلامی بسیار دشوار است و تمام امکانات تکنولوژیکی و سازماندهی و امنیتی دولتها تاکنون یک گام عقب تر از اقدامات مخفی و زیرزمینی شبکه های تروریستی است. تروریسم اسلامی جهانی است، پنهانی عمل می کند، پول پخش می کند، ایدولوژی اسلامی تبلیغاتی دارد، افراد آسیب دیده اجتماعی را می شناسد، در زیر زمین ها و اردوگاه ها آموزش نظامی می دهد، تکنولوژی و شبکه های اجتماعی را کنترل می کند و پیام می فرستد و یارگیری می کند، با پول قاچاق و نفت و سکس و تبهکاری خود را تقویت می کند، دارای آدمکشان حرفه ای اسلامی و انتحاری می باشد، متحدین ایدئولوژیک مانند سالافیسم و مکتب های بنیادگرای آموزشی و شبکه ای از مسجدها و مراکز تبلیغ دارد.

این تروریسم از مغزهای مسخ شده فناتیک برای ارتباط گیری براحتی استفاده می کند و از جامعه دمکراسی و امکانات آن سوء استفاده می کند تا با آن بجنگد. بنابراین مبارزه با این پدیده باید گسترده تر و همه جانبه تر و نه تنها نظامی و امنیتی بلکه همچنین باید سیاسی و فکری و آموزشی باشد.

ایدئولوژی اسلامی تروریسم را در دل خود پرورش می دهد. بنابراین با این ایدئولوژی با شجاعت باید مبارزه کرد. حال آنکه یکی از عوامل زمینه ساز رشد ایدئولوژی دینی همانا سیاست و بینش خواب آور بخشی از روشنفکران و سیاسیونی است که خواهان صلح با ایدئولوژی خشونت هستند و بدروغ، اسلام را ایدئولوژی صلح نشان می دهند و نیروهای مذهبی فناتیک را متحد ترقیخواهانه معرفی می کنند. در زمانی که داعش سازماندهی برای مرگ انجام داده و آدمکشان را به جنگ می فرستد، این روشنفکران و سیاسیون کوته فکر، نوک تیز حمله را علیه دمکراسی در غرب قرار می دهند. اینان اسلامی گرائی جهانی را پدیده ای همطراز با جریانات فناتیک کاتولیکی و یهودی و غیره قرار می دهند، حال آنکه این تحلیل از اساس اشتباه است و تروریسم اسلامی در میان گرایش های فناتیک، در دوران کنونی مهم ترین خطر در سطح بین المللی است.

اسلامگرایی در پاریس می کشد همانگونه که در سوریه سر می برد. این تروریسم خاموش نخواهد شد و دمکراسی و انسان آزاده کار دشواری در پیش دارند. اسلام و تروریسم اسلامی نمی توانند با دمکراسی سرسازش داشته باشند. یک ایدئولوژی خطرناک همیشه مخالف آزادی و صلح در جامعه است. حمله به مردم پاریس، حمله به بشریت و زندگی است.

جلال ایجادی جامعه شناس - پاریس

منبع:پژواک ایران


جلال ایجادی

فهرست مطالب جلال ایجادی در سایت پژواک ایران 

*عبدالکریم سروش مانند آیت الله‌ها خرافه پرست است [2020 Apr] 
*روان‌پریشی آیت‌الله خامنه‌ای، جن قرآنی، قدرت سیاسی در جامعه دینی [2020 Mar] 
*کرونا، مدیریت، دین و دگرگونی ساختاری جهان [2020 Mar] 
*مدیریت علمی کرونا و جادوگری اسلامی [2020 Mar] 
*چهار آسیب: استبداد، اسلام، کرونا، آلودگی هوا [2020 Mar] 
*قرآن و شیعه گری، ویرانگر عقل [2020 Feb] 
*خیزش مردم، سقوط هواپیما، سرنگونی حکومت اسلامی [2020 Jan] 
*آیا رژیم اسلامی در آستانه سقوط است؟ [2019 Nov] 
*ملت ایران و اشتباه قومگرایان [2019 Oct] 
* چپ‌های «اسلاموفیل»، مدافع اسلام [2019 Feb] 
*قرآن: سوره الفاتحه، فرهنگ خشونت [2019 Jan] 
* با قرآن چه باید کرد؟  [2018 Sep] 
*فارسی، نه زبان تحمیلی بلکه زبان وحدت ملی [2018 Jul] 
*سادیسم و مازوخیسم در اسلام و شیعه‌گری [2018 Jul] 
*فلسفه هنر و جامعه شناسی هنر برای جنبش فرهنگی [2018 Jun] 
*در زیر سایه شاه، خمینیسم رشد کرد [2018 May] 
* واژگونی رژیم، تجزیه ایران نیست [2018 May] 
*«اسلاموفیل»‌های ایرانی کیستند؟  [2018 May] 
*بیانیه ۱۶ اصلاح طلب دروغگو [2018 Jan] 
*ایران اتحاد اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان علیه مردم [2018 Jan] 
*انفجار اجتماعی برای عدالت و آزادی [2018 Jan] 
*فلسفه در ایران و سقوط اسلامی [2017 Nov] 
*اسلام، دین استعماری و توتالیتاریسم [2017 Aug] 
*پوپولیسم، روان‌پریشی در سیاست و کرنش روشنفکری چپ [2017 May] 
*راهپیمایی ماه مه، نقش سندیکاها در فرانسه [2017 May] 
*قرآن، مبلغ پیام تورات [2017 Jan] 
*آلودگی هوا و ریزگردها و مسئولیت سیاسیون و روشنفکران [2016 Dec] 
*مرگ کاسترو مستبد و درمانگی فکری چپ ایرانی [2016 Dec] 
*ترورهای اسلامی در پاریس و منشا خشونت [2016 Nov] 
*تکنولوژی اینترنتی و تغییر هویت و اومانیسم در جامعه [2016 Nov] 
*جامعه‌شناسی سیاسی اپوزیسیون ایران و عربستان [2016 Sep] 
*قرآن همان تورات است [2016 Sep] 
*آدونیس، اسلام و تراژدی نیندیشیدن [2016 Aug] 
*جامعه ترس و نقش تروریسم اسلامی [2016 Jul] 
*پیامبر اسلام، میان تاریخ، دروغ و اسطوره (بخش دوم) [2016 Jul] 
*پیامبر اسلام، میان تاریخ و اسطوره (بخش یکم) [2016 Jul] 
*قرآن، نه کلام خدا، نه الهام محمد، نوشته‌ای تاریخی التقاطی (بخش هفتم) [2016 Jun] 
*قرآن، نه کلام خدا، نه الهام محمد، نوشته ای تاریخی التقاطی (بخش ششم) [2016 Jun] 
*قرآن، نه کلام خدا، نه الهام محمد، نوشته‌ای تاریخی التقاطی (بخش پنجم) [2016 May] 
*قرآن، نه کلام خدا، نه الهام محمد، نوشته ای تاریخی التقاطی (بخش چهارم) [2016 May] 
*قرآن، نه کلام خدا، نه الهام محمد، نوشته‌ای تاریخی التقاطی (بخش سوم) [2016 Apr] 
*قرآن، نه کلام خدا، نه الهام محمد، نوشته ای تاریخی التقاطی (بخش دوم)٬ [2016 Apr] 
*قرآن، نه کلام خدا، نه الهام محمد، نوشته ای تاریخی التقاطی (بخش یکم) [2016 Apr] 
*خداناباوری و آتئیسم در حکومت الهی [2016 Feb] 
*کفرگویی و نقد علمی قرآن یک ضرورت است [2016 Feb] 
*آقایان اشکوری و سروش، شما در باره اسلام شناخت علمی ندارید (بخش اول) [2015 Dec] 
*داعش، اسلام و آقای یوسفی اشکوری [2015 Nov] 
*پاریس، تروریسم اسلامی و دمکراسی زخمی [2015 Nov] 
*فاجعه زيست‌بومی: آيا سد گتوند را بايد خراب کرد؟ [2015 Jun] 
*نوانديشان دينی، نقش سودمند يا زيان‌آور؟ علی شريعتی (بخش سوم) [2015 May] 
*نوانديشان دينی، نقش سودمند يا زيان‌آور - آل‌احمد (بخش دوم) [2015 May] 
*نوانديشان دينی، نقش سودمند يا زيان‌آور؟ (بخش يکم) [2015 Apr] 
*مذهب شيعه، ريشه از خود بيگانگی ايرانيان (بخش هشتم) [2015 Mar] 
*مذهب شیعه، ریشه ازخود بیگانگی ایرانیان (بخش هفتم) [2015 Mar] 
*مذهب شيعه، ريشه از خود بيگانگی ايرانيان (بخش ششم) [2015 Feb] 
*مذهب شيعه، ريشه از خود بيگانگی ايرانيان (بخش پنجم) [2015 Jan] 
*تروريسم اسلامی و کشتار هنرمندان در پاريس [2015 Jan] 
*مذهب شيعه، ريشه از خود بيگانگی ايرانيان (بخش چهارم) [2014 Dec] 
*مذهب شيعه، ريشه از خود بيگانگی ايرانيان (بخش سوم) [2014 Dec] 
*مذهب شیعه، ریشه ازخود بیگانگی ایرانیان (بخش دوم) [2014 Nov] 
*جامعه شناسی شهری اکولوژيکی تهران [2014 Oct] 
*خدمت روشنفکران به اسلام و خيانت به آزادانديشی [2014 Oct] 
*غرب دوست ما و اسلام ضد ما [2014 Aug] 
*حوادث مرگبار و بيماری‌های شغلی در بنگاه‌های توليدی ايران [2014 Jul] 
*پیوند آقای سروش و استبداد خمینی [2014 Jun] 
*الگوی اقتصادی ايران منشاء ويرانگری زيست محيطی [2014 May] 
*چپ ايران در بن‌بست‌ها و عقب‌ماندگی فکری [2014 Apr] 
*فلسفه امانوئل لویناس و توتالیتاریسم اسلام [2014 Apr] 
*سوگند زيباکلام به موی محمد بن عبدالله و سرسپردگی روشنفکری [2014 Apr] 
*ایران، آلوده ترین هوا در جهان [2014 Apr] 
*محیط زیست ایران در سالی که گذشت، ویرانگری بیشتر [2014 Mar] 
*جمهوری اسلامی با بنزین سمی ایرانیان را کشت  [2014 Mar] 
*ناکارآئی سیاست بهداشت و اوج گیری بیماریها در ایران [2014 Jan] 
*مرگ هامون، پيمان‌شکنی افغانستان و بی‌لياقتی جمهوری اسلامی [2014 Jan] 
*جنایت علیه بشریت، جنایت زیست محیطی در ایران [2013 Dec] 
*برندگان مذاکرات اتمی ژنو [2013 Nov] 
*استراتژی آمريکا، فرانسه و جمهوری اسلامی در مذاکرات اتمی ژنو [2013 Nov] 
*زلزله در بوشهر و خطر انفجار نیروگاه اتمی [2013 Oct] 
*سدسازی در ایران، فساد دولتی وتخریب  [2013 Oct] 
*اسلام برای اسارت زنان  [2013 Oct] 
*سدسازی در ایران، فساد دولتی و تخریب [2013 Sep] 
*ویرانگری زیست محیطی و سیاست اتمی ایران  [2011 Dec] 
*نقد اسلام آزاد است [2011 Dec] 
*همسوئی فمینیسم و اکولوژی سیاسی  [2010 Jul] 
*ویرانگری زیست محیطی در ایران توسط رژیم جمهوری اسلامی  [2010 Jan] 
*«آزادی، استقلال، جمهوری ایرانی!» [2009 Aug]