معضلات بزرگی که رهبرنظام اسلامی ناگزیراست در واپسین سال های عمرخود با وجودبیماری و کهولت سن با آن ها دست و پنجه نرم کند! بخش یک
تقی روزبه

به بهانه گزارش فیگارو به مناسب پیشرفت بیماری خامنه ای!*

 

برای درک بهتروضعیت کنونی عقب گردی (فلاش بگ) به گذشته، دوره خمینی و واپسین سالهای عمراو و مقایسه وضعیت این دو دوره خالی از فایده نیست. از همین رو این مطلب را در دو پرده به پایان می بریم.

سؤال این است که آیا رابطه ای بین تشدیدجنگ قدرت برای کنترل تمام عیارمجلس خبرگان و جانشینی خامنه ای و یا سرعت بخشیدن به روندمذاکرات و عقب نشینی های معنادارهسته ای برای به سرانجام رساندن بحران هسته ای و ... با ورودخامنه ای به سن کهولت و بطورخاص بیماری وی وجود دارد؟

 

پرده اول: مواجه خمینی با معضلاتی که در سالهای پایانی حیات خود با آنها دست و پنجه نرم می کند

در جمهوری اسلامی هم چون همه دولت های اقتدارگرا و رهبرمدار- بیماری رهبر در شماراسرارمهی است که با آن هم چون یک موضوع سیاسی-امنیتی برخوردمی شود. هر چقدر ثبات یک نظام به رهبروابسته ترباشد و هرچه چقدرنظام بیشتر دستخوش بحران باشد، بهمان اندازه مصلحت اندیشی در پنهان کردن بیماری رهبر بیشترمی شود. نمونه پنهان نگهداشتن بیماری خمینی به مدتی طولانی یک نمونه از آن است. او تا آنجا که می شد پنهان نگاه داشت، سعی می کرد که با حضور در صحنه سیاسی و سخن رانی های خود ثبات رژیم  را به نمایش بگذارد. علاوه بر آن با شروع شمارش معکوس خطرمرگ، این گونه رهبران  بدلایلی چون کهولت یا بیماری و درست در بجبوحه واپسین دم حیات، معمولا ناگزیرند برای حفظ ثبات نظام در دوره انتقال قدرت، خطیرترین تصمیمات را برای مهارمهمترین بحران ها اتخاذ نمایند. برخی مسائل و معضلات معطوف به دوره پسارهبر وجود دارند که تنها آن ها می توانند با تکیه براقتدار و جایگاه خود حتی در واپسین دم حیات خود، گره از این نوع معضلات حل نشده برگشایند. چنانکه وقتی خمنیی در بسترمرگ قرارگرفته بود، هاشمی رفسنجانی در آن زمان طی نامه ای به خمینی رسما از وی درخواست کرد تا در قیدحیات است به حل شماری از مسائل گره ای که تنها بدست او گشودنی است همت گمارد. و گرنه بدون چنان میراثی معلوم نبود که پس از او چه بلائی برسرنظام نازل شود. در آن زمان مشخصا مجموعه ای از مسائل خطیر و بحرانی و بعضا ساختاری وجود داشتند که تنها می توانستند به وسیله شخص رهبر فیصله پیداکنند که اهم آنها عبارت بودند از:

 

الف- معضل اول، که خود دارای چندوجه بود، ضرورت بازنویسی قانون اساسی با هدف حذف شرط مرجعیت از شروط رهبری و تبدیل آن به ردائی در تناسب با قامت عناصر کوتوله تر پس از خود بود. در پی حکم خمینی برای حذف شرط مرجعیت، سرانجام در بازنویسی قانون جدید "فقیه عادل" جایگزین آن شد. حل بحران جانشینی با تغییرشاخص های رهبری همزمان بود با پائین کشیدن منتظری از قائم مقامی خمینی که آنهم با مداخله مستقیم خمینی ممکن بود. با این همه  گرچه به لحاظ جرح و تعدیل حقوقی و عزل منتظری معضل جانشینی خمینی از جهات مهمی حل می شد، اما بدون ایجاداجماع نسبی حول رهبرکوتوله بعدی با بهره گیری از اتوریته خمینی، در آن شرایط سخت پس از جنگ و جراحی ناشی از عزل منتظری و مواضع مراجع سنتی که چندان هم سربفرمان خمینی نبودند، به لحاظ عملی برای حفظ ثبات نظام واجداهمیت بود. این کارمستلزم  ایجاداجماع نسبی در میان روحانیون و  کارگزاران دست اول نظام با استفاده از نفوذکلام خمینی بود. محلل ها هم  عمدتا رفسنجانی و احمدخمینی بودند که  قرار بود با پروژه تفویض قدرت به دوگانه رفسنجانی- خامنه ای به عنوان رئیس جمهور- رهبر، موقعیت سکانداران دوره پساخمینی را تقویت کنند. در این میان مأموریت انتقال نظرمساعدخمینی در موردشایستگی خامنه ای برای جانشینی وی توسط معتمدین محلل، عامل مهمی در گذار از مرحله خطیرفقدان خمینی و ایجادتمکین به رهبری بعدی خامنه ای بود. آن چه که پس از این بسترسازی ها می ماند، چیزی جز انجام تشریفات قانونی برای مشروعیت بخشیدن به این تصمیمات از طریق "انتخابات خبرگان" نبود. نباید فراموش کرد که مقوله رهبری در این گونه نظام های اقتدارگرا صرفا یک مقوله حقوقی نیست. در اصل رهبری واقعی وجود ندارد بلکه در فرایندپرپیچ و خم و طولانی ساخته و پرداخته می شود تا تبدیل به یک قدرت نهادی شده و کنترل کننده تبدیل شود. 

 

ب- معضل دوم حل فرجام جنگی طولانی بود که آشکارا از برآوردن اهداف اعلام شده خود (راه قدس از طریق فتح کربلا) ناتوان بود، و نه فقط حالت فرسایشی پیداکرده بود بلکه با گذشت زمان اوضاع جبهه ها به ضرررژیم ایران هم رقم می خورد که تداومش حتی می توانست به فروپاشی نیروهای نظامی اعم از سپاه و ارتش و اقتدارحاکمیت منجرشود. بهرحال با آن همه تلفات و ادعاها و شعارهای بلندپروازانه، عقب نشینی از آن کارساده ای نبود و نیازمندسرکشیدن جام زهری بود که کسی جز خودرهبر=پدرپیرامت- قادر به نوشیدن آن  نبود.

 

ج- و بالأخره معضل سوم برای حفظ و ثبات نظام را باید حل انبوه زندانیان سیاسی-که اساسا شامل اعضا و حامیان فعال سازمان های سیاسی چپ و مجاهدین بودند، که آنهم با حکم جنایتکارانه خمینی برای  پاکسازی زندان ها، فاجعه تابستان سیاه، فیصله یافت تا زمامداران کوتوله پساخمینی با سهولت بیشتری قدرت و موقعیت خود را نهادی کنند.

 

در طی 26 سال راه پیمائی بی وقفه و پرولع بسوی تبدیل شدن به رهبرمطلق العنان، اکنون باردیگر خامنه ای کمابیش در همان شرایط و وضعیت و معضلاتی قرارگرفته است که خمینی در پایان عمرخویش در برابرش قرارگرفته بود. بحران جانشینی، نگرانی از بهم خوردن ثبات نظام پسا خامنه  ای و شماری از معضلات بزرگ حل ناشده که تنها می توانند بدست رهبرمشرف به مرگ- چه به دلیل بیماری و چه با ورودبه سن کهولت-  و چه باسا با خوردن جام زهر حل و فصل گردند، و اکنون به دستورکارعاجل طبقه سیاسی حاکم تبدیل شده است. البته خامنه ای در قیاس با خمینی فاقدآن پایگاه اجتماعی و نفوذکلام است، و بهمین دلیل ابزارقدرت وی بیشتر به عناصرسخت افزاری یعنی اهرم ها و ارگان های مادی سرکوب  که تحت کنترل وی هستند، یعنی قدرت نهادی شده متکی است تا نفوذکلام و اقتدارباصطلاح معنوی. از قضا بهمین دلیل انتقال به دوره پساخامنه ای  از جهاتی دشوارتر و شکننده تر از دوره خمینی است.   

 

پرده دوم: بیماری خامنه ای

بالأخره پس از سالها پنهان کاری که روزنامه فیگارو آن را ده سال اعلام می کند اکنون دیگر نفس بیماربودن خامنه ای-صرفنطر از درجه وخامت آن – رازسر به مهری نیست. سال گذشته قبل از رفتن به بیمارستان برای عمل جراحی، برای جلوگیری از فرودبهمن شایعات و حدس و گمان ها، خودوی پیشاپیش آن را اعلام داشت، گرچه کوشید آن را کم اهمیت جلوه بدهد، اما برای شفای عاجل خود از همگان دعای خیر وعافیت طلبید. طبیعی است که با تبدیل شدن وضع سلامتی رهبر به اسراریک مملکت و با توجه به نقش و جایگاه تعیین کننده اش در ثبات نظامی که هر گوشه آن نت خود را می نوازد، انواع شایعات و خبرهای راست و ناراست شیوع پیدا می کند که تفکیک سره از ناسره به امری دشوار تبدیل می شود. این گونه شایعات و حدس و گمانها که با تمایلات و آرزوها نیز گره می خورد، همواره پیرامون این نوع رهبران با یک عطسه دامن می گیرد تا چه رسد که "حضرت آقا" در روزروشن به بیمارستان هم برود و معلوم هم بشود که عمل پروستات انجام داده و ایشان سابفه این بیماری و جراحی را قبلا هم داشته که پنهان نگهداشته اند.

 دو عامل تازه این بار توجه بیشتری را چه  در داخل و چه در محافل خارج  نسبت به این واقعه، به خودجلب کرده است:

 

نخست انتشاراخبارتازه ای مبنی برتؤسعه سرطان پیشرفته پروستات در وی. در این مورد مشخصا روزنامه فیگارو در گزارشی تازه مدعی شده است که ببماری سرطان پروستات رهبرجمهوری اسلامی واردمرحله پیشرفته ای شده که از نظرپرشکانش، حداکثر تا دوسال زنده خواهد بود. البته روزنامه فیگارو به منبع مشخص اطلاعاتی خود اشاره ای نکرده تا درجه موثق و ناموثق بودن آن روشن بشود و تنها به نقل از "چندین منبع اطلاعاتی غربی" اکتفا کرده است. بدیهی است که منابع اطلاعاتی غرب بیش از هر دستگاه دیگری بدنبال چنین اخباری هستند و منابع خود را نیز معمولا عیان نمی کنند و اساسا انتشاراطلاعات و ضداطلاعات در موردکشورهای مخاصم، مهم و دارای چنین رهبرانی یکی از وظایف روتین آنها را تشکیل می دهد و اطلاع از وضعیت کلی آنها از جمله وضع سلامتی اشان در برخورد های دیپلماتیک و غیردیپلماتیک و امتیازدادن و گرفتن درحوزه های گوناگون دارای اهمیت است. در طی سالهای گذشته هم شاهددرزاین این نوع اطلاعات در رسانه ها های مختلف و از جمله در اسنادویکی لیکس (توسط سفارت خانه های آمریکا وبه نقل از اطرفیان رفسنجانی) هم بوده ایم که البته چندوچون دقیق آن ها خیلی روشن نبوده است.

نکته دوم و مهم تر اما تشدیدمنازعات جناحی  بین دولتمردان رده بالای حکومتی پیرامون جانشینی خامنه ای است که خودمی تواند قرینه ای  در تأیید این خبرها باشد. این جدال ها هرچه که به انتخابات مجلس خبرگان نزدیک تر شویم بیشتر می شود. طبیعی است که هرچه درجه بیماری خامنه ای وخامت بیشتری پیداکند، دعوا برسرجنگ قدرت و برای تصاحب مجلس خبرگان و یا چگونگی تدارک جانشینی رهبری هم، افزایش پیداکند. مدتی قبل دری نجف آبادی از اعضای هیئت رئیسه مجلس خبرگان باب سخن در باره جانشین رهبری را گشود که بازتاب گسترده ای یافت. او گفت «خدا رهبری را حفظ کندو به ایشان طول عمر دهد. اما به هر حال باید برای بعد از ایشانبه فکر باشیم».  رفسنجانی نیز بارها در این مورد سخن گفته و آخرین آن گفتگو با روزنامه جمهوری اسلامی است. او ضمن تأکید همیشگی خود برضرورت نظارت خبرگان بردستگاه های تحت امررهبری، اظهارداشته است که اگر فردا رهبری فوت کنند چه کسی را داریم که هم چون ایشان به مسائل گوناگون اشراف داشته باشد و بویژه به اوضاع ارتش و نیروهای  مسلح آشنا باشد؟. در ادامه این گفتگو او باردیگر رهبری شورائی پس از خامنه ای را مطرح ساخته است. اخیرا سایت تابناک به درج خبری پرداخته است که برطبق آن تعدادزیادی از اعضای خبرگان در طی نامه ای به هاشمی رفسنجانی، باتوجه به شرایط حساس و خطیراوضاع کنونی از او خواسته اند که در مقابل فشارها عقب نشینی نکند و خود را برای ریاست مجلس خبرگان کاندید نماید.* رفسنجانی تا کنون به نحومبهم و مشروط در موردکاندیداتوریش برای ریاست مجلس خبرگان سخن گفته است. او تهدید کرده که اگر اشخاص معینی که بزعم وی صلاحیت ندارند کاندیدا شوند او هم کاندید خواهد شد. رقبای رفسنجانی سعی دارند که با پیش کشیدن محمودشاهرودی برای مجلس خبرگان که گفته می شود که هم به خامنه ای نزدیک است و هم موردقبول سپاه است و هم روابط کمابیش حسنه با خودرفسنجانی دارد، در تلاشند که او را از ورودبه صحنه رقابت بازدارند. بطورکلی رفسنجانی مثل موردانتخابات ریاست جمهوری سال92، تصمیم نهائی را به دقیقه90 و رصدکردن وضعیت آن لحظه ها موکول کرده است. ناگفته نماند که کنترل انتخابات مجلس خبرگان هم چون سایر"انتخابات" در دستان شورای نگهبان و شخص جنتی متمرکزاست که خود یک طرف دعوابوده و با رفسنجانی میانه خوبی ندارد. در حالی که جناح رفسنجانی و اعتدالیون و اصلاح طلبان سعی دارند که با زدن قید و بند به اسب چموش ولایت مطلقه، آن را  با "قانون" زین کنند و باصطلاح ولایت مشروطه برپادارند، اما درسوی مقابل اصول گرایان، سنت گرایان و سپاهیان و سایرباندها و ارگانهای وابسته به این طیف، در تلاشند تا با بی وظیفه کردن هرچه بیشترمجلس خبرگان در برابررهبری، برطبل مطلق بودن ولایت و تسلیم خبرگان در برابر وی بکوبند. چنانکه احمدعلم‌الهدی٬ امام جمعه دریده گوی مشهد و از اعضای مجلس خبرگاناظهارداشته است که ریاست مجلس خبرگان«مسأله چندان مهمی نیست و وظایف رییس مجلسخبرگان محدود است». او هم چنین در استدلال مشعشعانه ای! گفته است  که مجلس خبرگان رهبری نمی‌تواند بر ولی خود نظارت کند! (راست می گوید، برده و صغیر چگونه می تواند بر مولای خود اشراف داشته باشد). مشعشعانه تر از آن، یاوه های موحدی کرمانی از اعضای مجلس خبرگان و جانشین کنی در جامعه روحانیت مبارز است که درباره ضرورت نظارت مجلس خبرگان برعمل‌کردخامنه‌ای گفته است: «هیچ خبرگانی در مقابلرهبرمعظم انقلاب هیچ غلطی نمی‌تواند بکند»!. هم او می گوید «افرادی که در خبرگان رهبری راهپیدا می‌کنند صد درصد وجودشان باید اطاعت از ولی امر مسلمین باشد» و با اشاره به دوره پساخامنه ای اظهار داشته است: «مساله ما بعد ازآقاست. خدا ان‌شاالله ایشان را حفظ کند و رهبری ایشان را به حکومت امامزمان متصل کند. اما اینکه بعد از ایشان چه می‌خواهد بشود مهم است». احمدخاتمی یکی دیگر از چند تفنگدارصاحب نام نمازجمعه و عضومجلس خبرگان در موردحساسیت این دوره مجلس خبرگان می گوید باتوجه به کهولت«آقا»، «خیلی ها یک خیالاتی به سرشان آمده که چه بسا خبرگان پنجم مسئولیت انتخاب رهبر را داشته باشد و بعضی ها با این انگیزه می آیند که این دوره شانس انتخاب رهبر بیشتراست».

2015-03-06- 15-12-1393

taghi-roozbeh.blogspot.com

 

فیگارو: علی خامنه ای به سرطان پیشرفته مبتلاست.

http://persian.euronews.com/2015/03/03/lefigaro-report-on-iran-leader-khamenei-health/

 

 

منبع:پژواک ایران

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

facebook Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

   نسخه‌ی چاپی  

تقی روزبه

فهرست مطالب تقی روزبه در سایت پژواک ایران 

*به بهانه انتشاراسنادکودتای ۲۸ مرداد و سه نکته ناقابل!
*نگاهی به دورویکرد «دانشجوئی» و «روشنفکردینی»
* عملیات تروریستی داعش در تهران، نظم ترامپی و فضای تیره حاکم بر منطقه!‏
*انتخابات و چندنکته تلگرافی!:‏ آیا در رژیم اسلامی ما با نوعی آپارتاید انتخاباتی مواجهیم
*اقتصادی سیاسی بحران و منازعات درونی و نگاهی به ‏آخرین تحولات صحنه «انتخابات»
*اندرمعنای کنشی به نام رأی دادن!
*جنبش کارگری وعروج پارادایم جدیدنئولیبرالیسم هارو مهاجم!
*انتخابات اروپا و نیاز چپ به رویکرد و فیگوری متفاوت!‏
*ورود غافلگیرانه احمدی نژاد به صحنه «انتخابات» و ترک برداشتن صلابت اقتداررهبر!
* نقش زنان در قافله تمدن و رهائی
*چهاردلیل برای تهدیدمداوم ایران توسط ترامپ!‏ ‏
* ایران، نخستین آماج تهدیدهای ترامپ!‏
*آمریکا و نقل مکان سیاست به خیابان!‏
*درنگی به چند ویژگی گزارش امسال آکسفام
*خدمات رفسنجانی«متأخر» به نظام! اعتراضات در مراسم تشییع، و یک جمع بندی
* هیولای ولایت مطلقه، و نقش هاشمی رفسنجانی در برساختن آن!‏
*گورخوابی و پسوندمتجاهر!‏
*ادعای پیروزی رژیم در جنگ حلب و سیاست معطوف به باتلاق!‏
*نگاهی به دو رویداد:‏ روزدانشجو و چالش های جنبش دانشجوئی!‏
* بحران های جهانی و رویکردجدیدهاوکینگ!‏
*فیدل کاسترو، و تجربه قرن بیستم!‏ و نگاهی به برخوردبی بی سی با آن
* نگاهی به بحران انتخاباتی آمریکا از منظری دیگر و سه مطالبه اصلی بدیل!‏
*بازتابی از انتخابات آمریکا در میان صفوف چپ
*نگاهی فشرده به مختصات صحنه انتخاباتی آمریکا در روزهای پایانی
*انتخابات آمریکا و استریپتیزسیاسی!‏
* آیا دولت-ملت پدیده و مفهومی است ایستا یا در حال تحول و دگردیسی؟
*موسیقی به دار!‏
*نگاهی دو انتقاد به مقاله «همکاری گسترده رژوا و دولت آمریکا، و چالشی که این جنبش را تهدید می کند»
*ابداع واژه جدیدی بنام«ورزشکارنما»!‏
*پرونده جنایت کهریزک، با این نوع ترفندها پاک شدنی نیست!‏
*بررسی اهمیت سند شنیداری مربوط به فاجعه 67 برای جنبش دادخواهی، از ‏خلال نقد سه رویکرد به آن ‏
*نگاهی به ابعادبحران ترکیه و پی آمدها!
*چه کسی می گوید مسعودرجوی زنده نیست؟!
*آزاد شدن جعفرعظیم زاده، و درسهای یک آزمون موفق!
* نگاهی به همه پرسی بریتانیا و چالش های مترتب برآن!
*نگاهی به دو رویداد: گفتمان شلاق!
*فائزه و زندانی بهايی؛ صدای شکستن یک تابو!
*بحران ونزوئلا و فرجام خرده پارادایم سوسیالیسم دولتی سوار بر جنبش های اجتماعی!
*بحثی پیرامون بسط مبارزه طبقاتی به حوزه قدرت!
* چهارگزاره در بسط مفهوم مبارزه طبقاتی
*حفره های بزرگ یک تحلیل از انتخابات 7 اسفند-بخش اول
*جنبش دادخواهی و نقاط آسیب پذیر!
*بحران سرمایه داری و ضرورت خوانش جدید از رهائی!
* احساس خطرخامنه ای از کجا سرچشمه می گیرد؟!
*در زیرپوست تهران چه می گذرد: 7 اسفند و آن چه که در تهران بزرگ اتفاق افتاد! بخش1
*اندرمعنای کنشی بنام رأی دادن!
*انتخابات و اسب تروائی که قراراست حماسه بیافریند!
*ادعای انفعالی بودن تاکتیک تحریم و چندگزاره غلط!
*تناقضی به نام رأی اعتراضی و گفتگوئی دوجانبه پیرامون آن!
*تراب حق شناس و درس بزرگ زندگی!
*تاکتیک تحریم، پرسش ها و انتقادها!
* واقعا به چه کسی باید تبریک گفت؟!
* کم لطفی به اهمیت حربه مؤثری به نام تحریم!
*نقدانباشت قدرت و پاسخ به چندپرسش و انتقاد!
*بازگشت به گذشته، به مارکس، به 150 سال پیش، به چه معناست؟!
* نشست پاریس، و مانیفست «کنش برای توقف جنایات اقلیمی»
*جهان در لبه پرتگاه بحران زیست محیطی، و نگاهی به ریشه ها!
*گزارش آژانس، و حسرت حماسه هسته ای!
*داعش و فریاد آی دزد آی دزد رژیم!
*فاجعه پاریس، بحران سوریه، داعش، ریشه ها و بدیل؟
*اعتراف عجیب رفسنجانی، و دلایل این اعتراف؟
*بازهم در موردپارادوکسی بنام «دولت سوسیالیستی» و در پاسخ به یک مدافع آن!
*رژیم فعالان کارگری و مدنی را هدف گرفته است، با پیوستن به یکدیگر صدای اعتراض خود را بلندترکنیم!
*آیا قدرت ماهیت طبقاتی ندارد؟
*«دولت جهانی سوسیالیستی» یک تناقض تمام عیار!
*تراژدی بحران پناهندگی و ریشه ها!
*تضادبنیادی ولایت فقیه با حکومت قانون!
*پنج دلیل برای تبرئه رسوای سعیدمرتضوی!
*چهارمؤلفه جنگ قدرتی که در ورای دستگیری یک آقازاده جریان دارد!
*توده های مردم تاریخ سازند یا موجوداتی پراکنده و محکوم به لولیدن در گنداب ها؟!
*به نام چپ و به کام راست، نمایشنامه یک عروج و سقوط!
*آغازشمارش معکوس مذاکرات هسته ای در وقت اضافی!
*تصویب نسخه جدیدریاضت اقتصادی و این بار با طعم خودی!
*نه مردم یونان، جان تازه ای به رؤیای اروپای اجتماعی می دمد!
*نگاهی به پیچ و خم های همه پرسی یونان و ماهیت خرده پارادایم دولت های متکی بر جنبش های اجتماعی
*آیا از اتاق مذاکرات هسته ای دودسفید برخواهد خاست یا دودسیاه؟
*اخراج دسته جمعی خبرنگاران بخش کارگری ایلنا و نقش مافیائی "خانه کارگر"!
*مرعوب شدگی مدافعان سرنگونی یا تلاش برای سترون سازی اپوزیسیون انقلابی، کدامیک؟!
*آقای شهردار از «اوین جدید» چه خبر؟!
*اوج گیری جنبش مطالباتی و اهمیت هم بستگی بخش های مختلف نیروی کار!- بخش دوم
*درام واقعی که هرروز در برابرمان به نمایش در می آید!
*رویدادتاریخی یا ضدتاریخی؟!
*پیام این شعله های سرخ فام آتش؟!
*جنبش زنان وضرورت عبور از چندین گسست مهم!
*معضلات بزرگی که رهبرنظام اسلامی ناگزیراست در واپسین سال های عمرخود با وجودبیماری و کهولت سن با آن ها دست و پنجه نرم کند! بخش یک
*خودکامگی در اوجی تازه!
*جدائی دین از دولت یا دین از سیاست؟ کدامیک؟!
*پرش حزب چپ یونان -سی ریزا- به سکوی قدرت، و دام آخر!
*اسلاوی ژیژک فیلسوفی آزادیخواه یا اقتدارگرا؟- بخش پایانی
*شعارمحاکمه در«دادگاه قانونی» بازی در زمین جناح حاکم است!
*اسلاوی ژیژک فیلسوفی آزادیخواه یا اقتدارگرا؟
*روایت دیگری از ادعای مرگ جنبش دانشجوئی: دانشگاه مرد؛ زنده باد «دانش»گاه!
*جنبش دانشجوئی در ِاغماء؟!
*نگاهی به جنبش دانشجوئی در سه پرده!
*ما جزأ دموکراسی بی دولت را در روژاوا ایجادکرده ایم!
*جنبش ضدنژادپرستی در آمریکا، ژرفش شکاف ها و دو پیام مهم نهفته در آن!
*درنگی بر معنای سوگ و تجمع های گسترده مردم به مناسبت مرگ مرتضی پاشائی!
*انتخابات میان دوره ای آمریکا و چرخش به راست!
*سیاست اشاعه ترس و شوک درمانی رژیم را درهم بشکنیم!
*یک دقیقه سکوت برای سگی که آزاد زیست و آزادمرد!*
*احتمال وقوع فاجعه سقوط شهرکوبانی!
*در کشاکش بین وظایف دامادی و فرمان فیلترینگ، و پرده برداری از سه خطرعمدها
*آیا هشدار به احتمال وقوع جنگ جهانی سوم را باید جدی گرفت؟!
*کشف تؤطئه، و بحران جانشینی!
*دولت اسرائیل و «قدرت مشرف بر زندگی»
*برشی از شورش سیاهان آمریکا با شعار «دست ها بالا، شلیک نکن»!
*استیضاح وزیرعلوم: زورآزمائی دوجناح برای کنترل دانشگاه ها!
*رابطه سازمان یابی افقی ودموکراسی مستقیم ومشارکتی
*خاورمیانه و بحران زایمان!
*انتخابات پارلمان اروپا، زمین لرزه و پی آمدها!
*سخنان دور از انتظار فیروزآبادی و چالش های جدید!
*سخنان دور از انتظارفیروزآبادی و چالش های جدید!
*جنبش لغواعدام و گام های تازه!
*از تحرک «دلواپسان» تا فعال شدن دولت پنهان!
*آیا بسوی شکل گیری یک طبقه کارگر جهانی پیش می رویم؟!*
*تعرض ارتجاع حاکم به حقوق شهروندان را درهم بشکنیم!
*شکست حزب سوسیالیست فرانسه شوکی تازه به یک رویکرد کهنه!
*سال نو، پیام و ضدپیام ومحورهای پیشروی
*وجه بین المللی بحران اوکراین و پی آمدها
*تبعیض بر زنان و رابطه آن با سایرتبعیض های اجتماعی
*آیا دلایل ارائه شده برای تغییرنام سازمان کارگران انقلابی به سازمان راه کارگر پذیرفتنی هستند؟!
*انقلاب بهمن و سه سؤال کلیدی (بخش اول)
*رژیم ایران نگران شکسته شدن فضای امنیتی حاکم برجامعه!
*پرده برداری از یک هیولای واقعی!
*حضورچالش برانگیز هنرمندان در سخنرانی روحانی!
* آش چنان شورشد که فریادروحانی هم درآمد!
*قطعه ای از شیدائی و جنون جمعی برآمده از دخمه تاریخ!
*ایران در آئینه سال جدیدمیلادی!
*دعوای سرمایه داران آمریکا و «پاپ مارکسیست»!
*نگاهی به شرایط حاکم برجنبش کارگری
* 16 آذر و رویش جوانه های جنبش دانشجوئی!
*آن چه که در صد روزاول روشن شد!
*چالش های نفس گیرمذاکرات هسته ای و چشم اندازآن!
*کردستان را اعدام نکنید! بلوچستان را اعدام نکنید! ایران را اعدام نکنید!
*مکثی پیرامون دوموضوع: جعلیات سیزده آبان، و مدیریت لبخند دیپلماتیک برای خارج و خشونت در داخل!
*دامنه رسوائی و خشم ناشی از شنود فراگیرجهانیان هم چنان بالامی گیرد!
*نگاهی فشرده به دومسأله: بحران مهاجرت و یک شبه فتوای فاشیستی
*دور دوم مذاکرات هسته ای و چالش ها!
*جنگ قدرت، وزیرامورخارجه را روانه بیمارستان کرد!
*پس لرزه های تماس تلفنی اوباما و روحانی!
*تحولات اخیر و تأثیر«نرمش قهرمانه» برچالش هسته ای!
*دردفاع از فراخوان به کارگران برای چاره یابی و اهمیت این نوع فراخوان ها!
*از «جیمی کراسی» تا «روحانی کراسی»!
*یک پیروزی دیگر!
*به صدا درآمدن طبل جنگ و ضرورت فعال شدن جنبش ضد جنگ و ابرقدرت افکارعمومی!
*پایدار باد خاطره جان باختگان تابستان سیاه 67!
*شمارش معکوس برای حمله به سوریه؟
*از گفتمان«اصلاح طلبی» تا گفتمان«اعتدال» فاصله زیادی نیست!
*وضعیت مصر در حالت دراماتیک!
*سعیدحجاریان کاتولیک تر از پاپ و در نقش یک پنبه زن!
*بحران بازتولید و کابینه نجات!
*از مهندسی انتخابات تا مهندسی کابینه
*هنرِبرقدرت یا هم آغوش ِبا قدرت؟!
*«شگون» پیوند گفتمان اعتدال با روحانیت
*توپ در زمین کیست؟ رفسنجانی و اصلاح طلبان یا خامنه ای؟
*انقلاب مصردر فازجدید و سه ویژگی آن!
*نقش شبح تحریم در"انتخابات"
* نگاهی به صف آرائی ها و چالش های صحنه "انتخابات" در آستانه دقیقه 90
*پروازشبحی برفراز "انتخابات"!
*گفتگو با نشریه نگاه بخش نخست
*نقدی به یک گفتار تلویزیونی(2)
*پیرامون نظرخواهی بی بی سی درباره"مسأله اصلی انتخابات چیست"؟
*"انتخابات" و سه حلقه تاکتیکی مرتبط با آن
*"انتخابات" و به صحنه آمدن محتوای گندیده نظام!
*اتحاد جمهوری خواهان پس از ده سال
*نام نویسی رفسنجانی و شوک حاصل از آن درمیان صفوف حاکمیت!
*تحریم گسترده انتخابات یک گزینه واقعی و مؤثر!
*آیا بسوی تعین یافتن یک طبقه کارگر جهانی پیش می رویم؟!
*نگاهی به یک حرکت و تاکتیک موفق و الهام بخش!
*مرگ تاچر یا تاچریسم؟
*در پاسخ به دو انتقاد
* سازها راباید دوباره کوک کرد!
*پیام نوروزی خامنه ای، و«ضد پیام»!
*چه کسی مشغول تدارک «فتنه» ۹۲ است؟!
*درددل حضرت آقا!
*بازهم در اهمیت مطالبات معیشتی و جنبش مطالباتی
*انتخابات نمایشی و برچسب نافرمانی مدنی!
*بادبان ها را باید در کدام جهت برافراشت؟
*نگاهی به یگ گفتگو و دو رویکرد متضاد در برابر اتحادیه ها!
*در جمهوری اسلامی هتل ها به زندان ها رشک می برند!
*انتخابات ریاست جمهوری و نعل وارونه رژیم (بخش اول)
*پرتگاهی به نام شکاف بین حداقل دستمزد و خط فقر‎
*نقش روبه گسترش کارگران در جنبش مطالباتی- ضداستبدادی
*پاسخی کهنه به یک سؤال قدیمی :"آیا دوران سرمایه داری به پایان رسیده است"؟*
*انقلاب مصر، آموزه ها و مهم ترین ویژ گی ها
*تظاهرات کارگری هم زمان در 23 کشور اروپائی، و نقاط قوت و ضعف آن
* جرمش این بود که اسرار هویدا می‌کرد:
*تصویب برنامه بسته ریاضتی با وجود اعتصاب سراسری و محاصره پارلمان، و یک پرسش چالش برانگیز
*انتخابات آمریکا و کانونی شدن جدال ها حول طبقه متوسط!
*بحرانی که از کنترل سران حکومت خارج می شود!
*خود خوارگی، مهم ترین دشمن حکومت اسلامی!
*موج بلند بحران، ویژگی ها و پی آمدهای آن(1)
*حذف نام مجاهدین از لیست سازمان های تروریستی و ادعای بهم خوردن توازن قوا!
*اوج گیری جنگ قدرت و دستگیری فرزندان رفسنجانی!
*منشورها و بازارمکاره سیاست!
*چپ و چرخه بازتولید موقعیت بورژوازی!
*برای مقابله با بحران پراکندگی از کجا باید شروع کرد؟
*طناب دار بر گلوی دموکراسی!
*موقعیت چپ در ایران؟ بحران تئوریک؟ بحران هویت؟ پایگاه اجتماعی؟ گسست­ها و اتحادها؟ *
*یک استدلال و هزار اما و اگر
*نشست کلن: آزمون جدید؟ امیدها و چالش ها؟
*شکست طرح آتش بس کوفی عنان(نماینده سازمان ملل) وخطرگسترش جنگ داخلی در سوریه
*از"مرکوزی" تا "مرکولاند" وتوهماتی که به نام چپ رادیکال پراکنده می شود!
*جنبش های جدید حامل چه پارادایمی هستند؟
*چاووش خوان، و آوای مرگ جمهوری اسلامی!
*انتخابات فرانسه وچپ گروگان گرفته شده!
*تراژدی خودکشی داروسازبازنشسته یونانی،ادعانامه ای علیه نظام سرمایه داری!
*دخیل بستن رفسنجانی به خمینی درآستانه برگزاری مذاکرات هسته ای
*جدی میگم! سلاح هسته ای وحرمت فتوا!
*مارش جهانی روزکارگر با شعاراعتصاب عمومی و یک روزبدون نودونه درصدی ها!
*چگونه سالی ؟!
*نگاهی به چندچالش پیشاروی جنبش زنان
*بروزلحظه تاریخی درهمکاری اصلاح طلبان وسازمان اکثریت!
*پی آمدهای نمایش انتخاباتی رژیم!
*سخنی پیرامون اعتراضات 25 بهمن
*جنگ و تحریم گسترده به مثابه دواستراتژی متفاوت یا دووجه یک استراتژی؟
*اعتصاب یکپارچه ومیلیونی کارگران نیجریه دولت را واداربه عقب نشینی کرد!
*رابطه سازمان یابی افقی ودموموکراسی مستقیم ومشارکتی
*تقابل دواستراتژی: « تحریم گسترده نفتی وبانکی وتهدیدات نظامی» و «تهدید در برابر تهدید»
*پس از9 سال جنگ معلوم شد که طالبان دشمن آمریکا نبوده است!
*معترضان جهان؛ چهره سال مجله تایم؛ مردم سوژه گی!
*جنبش وال استریت وشعاراشغال کنگره!
* "انتخابات" مجلس شورای اسلامی واهمیت یک جنبش تحریم گسترده
*اقدام درخشان والهام بخش کارگران ایران خود رو دراعتراض به تغییرارتجاعی قانون کار
*به مناسبت يک ماهگی جنبش: جنبش وال استريت،ازتصرف فضا-مکان ها تا فلج سازی سازوکارهای سيستم!
*بار دیگر آوای شوم جنگ طلبی!
*سکولاریسم و"اسلام اخلاقی" آقای سروش!
*اهمیت کنشگری مادران پارک لاله
*آیا لیبی واقعا "آزاد"شد؟
*جنبش اشغال وال استریت، و برخی ویژگی های جنبش های جدید
*یک ارزیابی ازاعتصاب کارگران پتروشیمی ماهشهر واهمیت آن
*معلمان و شعاربرابری جنسیتی به عنوان شعارسال تحصیلی جدید
*جنبش دانشجوئی وضرورت درهم شکستن تهاجم رژیم به محیط های آموزشی!
*گفتمان «دموکراتیک» یا سوسیالیستی، کدامیک؟!
*اسپانیا، دموکراسی وتصویب برنامه ریاضت اقتصادی
*میراث خمینی برای جانشینان خود
*لیبی: باچشمی گریان وبا چشمی خندان!
*انگلیس: شورش طردشدگان وبه حاشیه رانده شدگان!
*دراهميت جنبش حق انتخاب سبک زندگی(1)
*گذشت آمنه وخشونت نهادی شده درقانون قصاص
*رابطه جنبش و "چه بایدکرد"!
*دیواربرلین ونعل وارونه سران گروه8 پیرامون تحولات منطقه
*زایش وزوال اسطوره ها درعصرنوین
*تاکتیک، وحکمت های نهفته در یک نظرسنجی!
*تاکتیک های گشاینده وتاکتیک های بازدارنده
*انقلاب پاسخ است یا سؤال؟
*جنبش با کدام گفتمان ؟
*"اوبامای" وال استریت و "اوبامای" مردم کوچه وخیابان
*یک نافرمانی باشکوه!
* آزمون جنبش زنان درمقابله با
*یک جمع بندی فشرده ازچالش های کارگری وراه های برون رفت ازآن
*"انتخابات"رسوا وپرازتقلب!
*مارش عظیم تحریم کنندگان ومعضل صندوق های خالی!