ایران در رده بندی نیرو های نظامی جهان
فرامرز دادرس

در پانزدهم فوریه 2015، مؤسسه گلوبال فایر پاور، یک طبقه بندی تازه از توان نیرو های نظامی کشور های جهان منتشر کرد. در این گزارش ارتش های صد و بیست و شش کشور جهان مورد بررسی قرار گرفته اند، در این میان ایران از نظر کلی در رده بیست و دوم قرار دارد. برای تهیه این گزارش  پنجاه عامل در نظر گرفته شده تا دستکم بتوان نمودار توان نظامی هر کشور را به درستی و بیطرفانه ترسیم کرد. در این بررسی از احتساب توان اتمی کشور های دارنده سلاح هسته ای خودداری شده و تنها نیروی های نظامی کلاسیک کشور ها در نظر گرفته شده اند.عوامل جغرافیایی و سیاسی در مناطق گوناگون جهان در نتیجه بررسی ها مؤثر بوده اند.

 

در این رده بندی شمار سلاح های موجود در کشور ها تنها فاکتور توان نظامی به حساب نمی آیند بلکه وابستگی به منابع طبیعی، بهره برداری و تولید هر کشور در نظر گرفته شده اند.

در این گزارش کشور هایی که به ساحل آبی دسترسی ندارند به دلیل نداشتن نیروی دریایی از شرکت در رده بندی محروم نشده اند و یا امتیازی از دست نداده اند ولی در عوض قدرت های دریایی بزرگ جهان که ظرفیت ناوگان های آنان به اندازه کافی نمی باشد در رده بندی امتیازاتی از دست داده اند. سلامت و شکوفایی اقتصادی هر کشور در نظر گرفته شده ولی شهرت برتری نظامی و سیاسی کنونی چند قدرت جهان در این گزارش به حساب نیامده است.

 

رده بندی کلی نیروی های نظامی ده کشور نخست در جهان

1- آمریکا 2- روسیه 3- چین 4-هند5- بریتانیا 6- فرانسه 7- آلمان 8- ترکیه 9- کره جنوبی 10- ژاپن به ترتیب رتبه اول تا دهم را دارا می باشند.

اسراییل در رده دوازدهم جای دارد. ایران در رده بیست و دوم و عربستان سعودی در رده بیست و پنجم این جدول قرار گرفته اند.

 

 

 

بودجه نظامی بر پایه میلیارد دلار

از نظر بودجه نظامی به ترتیب کشور های: 1- امریکا 2- چین 3- روسیه 4- عربستان سعودی 5- بریتانیا 6- ژاپن 7- هند8- آلمان 9- فرانسه 10- ایتالیا، در رده یکم تا دهم می باشند. آمریکا با ششصد و دوازده میلیارد و پانصد میلیون دلار در رده یکم، چین با صد وبیست وشش میلیارد دلار در ردیف دوم و روسیه با هفتاد و شش میلیارد و ششصد میلیون دلار در رده سوم قرار دارند.

 

بودجه نظامی آمریکا برابر با مجموع بودجه نظامی دوازده کشور پس از خود در رده بندی می باشد. بودجه نظامی آمریکا بیش از نود و هفت برابر بودجه نظامی ایران است. ایران از نظر بودجه نظامی با شش میلیارد و سیصد میلیون دلار در رده بیست و سوم قرار دارد.

عربستان سعودی با  پنجاه و شش میلیارد و هفتصد و سی میلیون دلار در رده چهارم این جدول جای گرفته است، این بودجه نه برابر بودجه نظامی ایران می باشد.بودجه نظامی اسراییل با پانزده میلیارد دلار در رده پانزدهم قرار دارد و دو برابر و نیم بودجه نظامی ایران می باشد.

 

شمار نیرو های نظامی هنگام بسیج همگانی

در این رده بندی چین با بیش از ششصد میلیون تن در رده یکم جای دارد و به ترتیب: 2- هند 3- آمریکا 4- اندونزی5- برزیل 6- پاکستان 7- روسیه 8- ژاپن 9- ویتنام 10- ایران قرار دارند. ایران با بیش از سی و نه میلیون تن در رده دهم این گزارش قرار دارد و آمریکا با بیش از صد و بیست میلیون تن د ر رده سوم می باشد. عربستان سعودی با بیش از سیزده میلیون در رده بیست و دوم و اسراییل با نزدیک به سه میلیون در رده بیست و نهم جدول قرار دارد.

 

 

نیروی های زرهی

در این رده بندی روسیه با بیش از پانزده هزار و پانصد تانک در رده نخست جای دارد و به ترتیب چین با نه هزار و صد و پنجاه، و آمریکا با هشت هزار و سیصد و بیست و پنج تانک در رده های دوم و سوم قرا دارند.

ایران با داشتن دوهزار و چهار صد و نه تانک پس از پاکستان در ردیف دوازدهم جای دارد.اسراییل با سه هزار و هشتصد و هفتاد دستگاه تانک در ردیف هفتم قرار گرفته است و عربستان سعودی با هزار و نود و پنح دستگاه در رده پانزدهم جای دارد

 

 

نیروی های هوایی

آمریکا با بیش از سیزده هزار هواپیما در رده یکم جای دارد و به ترتیب روسیه با سه هزار و هشتاد و دو فروند و چین با دو هزار و هفتصد و هشتاد و هشت فروند هواپیما د ررده های دوم و سوم جای دارند. ایران با چهار و صد و هشتاد و یک فروند در رده بیستم جدول و اسراییل با شصد و هشتاد فروند در ردیف شانزدهم این جدو ل قرا رگرفته اند. عربستا ن سعودی با شصد و پنجاه و دو فروند در جایگاه هفدهم این رده بندی قرار دارد.

 

 

نیروی های دریایی

در این رده بندی چین با پانصد و بیست فروند شناور نیروی دریایی خود در رده یکم جای دارد و سپس آمریکا با چهار صد و هفتاد و سه شناور د ر رده دوم، و ایران پس از آمریکا  با سیصد و نود و پنج شناور در رده سوم این جدول جای گرفته است.

1- چین 2- آمریکا 3- ایران 4-روسیه 5- سوئد 6- مصر 7- اندونزی 8- هند 9- ایتالیا 10- کره جنوبی  11- ژاپن 12- فرانسه 13- ترکیه 14- اسراییل 15-برزیل

 

 

در این طبقه بندی صد ها قایق تند روی مسلح به موشک ایران در خلیج فارس در ردیف شناورهای جنگی گنجانده شده اند.اسراییل با صد و ده شناور در رده چهاردهم و عربستان سعودی با پنجاه و پنج شناور در رده بیست و پنجم این طبقه بندی قرار دارند.

در این رده بندی آلمان با هشتاد و دو فروند شناور در رده هیجدهم می باشد و بریتانیای کبیر! با  شصت و شش شناور خود در ردیف بیست و دوم این طبقه بندی جای گرفته است. این گزارش نشان می دهد که قدرت های بزرگ دریایی اروپا در قرون نوزدهم و بیستم میلادی بطور محسوسی از توان نیرو های دریایی خود کاسته اند و در عوض به توان نیرو های هوایی و موشکی خود افزوده اند.

 

نیرو های اتمی

د رپایان نتیجه مهمی که از این رده بندی به دست می آید نشان می دهد که چهار کشور؛ آمریکا، چین، روسیه وهند هم اکنون قدرت برتر نظامی جهان هستند و هر چهار کشور مجهز به سلاح اتمی می باشند. ارتش کره شمالی در رده بندی کلی این گزارش در ردیف سی وششم قرار دارد ولی در رده بندی کشور های مجهز به سلاح اتمی در رده نهم قرار می گیرد.

 

 

ایران در رده بندی کلی این گزارش در رده بیست و دوم قرار دارد. اگر ایران به گروه کشور های دارنده سلاح اتمی بپیوندد می تواند درمیان ده نیروی نظامی برتر جهان مجهز به سلاح اتمی، در ردیف نهم بر جای کره شمالی تکیه زند.

 

بیستم فوریه 2015

منبع:پژواک ایران


فرامرز دادرس

فهرست مطالب فرامرز دادرس در سایت پژواک ایران 

*کردستان عراق به دوست نیاز دارد نه به تبلیغاتچی  [2017 Oct] 
*گسترش نفوذ ایران در شمال آفریقا  [2017 Sep] 
*ایران دشمن شماره دو آمریکا فرامرز دادرس [2017 Aug] 
*ناشیانه های آقای ترامپ و صدای آمریکا  [2017 Aug] 
*آیا عربستان به رسانه های روسی رشوه پرداخت می کند ؟ [2017 Aug] 
*یمن در آستانه ویرانی کامل  [2017 Aug] 
*چرا اپوزیسیون در برابر گزارش عملیاتی نیروی دریایی آمریکا سکوت کرده است [2017 Aug] 
*تاًخیر در ورود شرکت های خارجی به بازار ایران [2017 Jul] 
*سرپیچی ماًمور سیا از دستورات، باعث پیروزی کودتا در ایران شد  [2017 Jul] 
*مشتری اسرار آمیز بوئینگ یا معاملات پشت پرده ایران و آمریکا [2017 Jun] 
*حمله موشکی ایران به داعش، بیم هاو امید ها  [2017 Jun] 
*منظورسناتور مک کین از رهبر معنوی اپوزیسیون ایران چه کسی است؟  [2017 Jun] 
*افشای سیاست تازه دولت ترامپ در ایران [2017 Jun] 
*دولت سایه خامنه ای ، ایجاد روزی یک بحران برای حسن روحانی  [2017 Jun] 
*در ایران مردم اقتصادی فکر می کنند نه سیاسی [2017 Apr] 
*رابرت لوینسون، پرونده تازه ای علیه جمهوری اسلامی [2017 Mar] 
*ایران در محاصره آمریکایی‌ها  [2017 Mar] 
*حزب الله لبنان؛ دیروز، امروز [2017 Mar] 
*شلیک موشک هرمز به افتخار اسرائیل  [2017 Mar] 
*سیصد شرکت فرانسوی در تکاپوی حضور در ایران [2017 Mar] 
*نگاهی به عملیات آخوندک  [2017 Feb] 
*نتانیاهو خود را سخنگوی اعراب نامید  [2017 Feb] 
*چه کسی اقامت خمینی را در فرانسه تمدید کرد  [2017 Feb] 
*شاه پیش از انقلاب خود را بازنده اعلام کرد [2017 Feb] 
*جنگ پنهان آمریکا و روسیه بر سر انتخابات فرانسه [2017 Feb] 
*موشک کوچکی برای محک زدن ترامپ  [2017 Feb] 
*ایران در گزارش تازه شورای ملی اطلاعات آمریکا [2017 Jan] 
*دو گزارش متفاوت [2017 Jan] 
*ایران بهشت شرکت های فرانسوی [2017 Jan] 
*علت نگرانی مسئولین حفاظت علی خامنه ای به هنگام نماز بر پیکر هاشمی رفسنجانی! [2017 Jan] 
*جهان درانتظار آینده تاریک  [2017 Jan] 
*مرگ رفسنجانی، اشک تمساح بر جسد کوسه [2017 Jan] 
*ترکیه درآتش تروریسم ،ضعف های امنیتی ترکیه  [2017 Jan] 
*سفر رئیس نیرو های شبه نظامی حشدالشعبی عراق به مسکو  [2016 Dec] 
*ارتش ترکیه، شاخ شکسته ناتو [2016 Dec] 
*مذاکرات پارلمان اروپا و جمهوری اسلامی، آخرین شانس رژیم آیت الله ‌ها [2016 Oct] 
*پایگاه هوایی همدان، روس ها می گویند نیروی هوایی ایران را بازسازی کرده اند  [2016 Aug] 
*زنان تروریست اسلامی، چالش تازه دستگاه های امنیتی غرب  [2016 Aug] 
*چگونگی کار هسته های خفته تروریستی داعش در جهان  [2016 Aug] 
*طرح جمهوری اسلامی برای موازی سازی ارتش سوریه [2016 Aug] 
*رئیس سازمان سیا، پشتیبانی از روحانی یا بوسه مرگ [2016 Aug] 
*سازمان های اطلاعاتی فرانسه، باور نکردنی ولی واقعی [2016 Jul] 
*یک ترک تبار و یک الجزایری تبار قاتلین کشیش فرانسوی [2016 Jul] 
*ماجرای مسجد شهر نیس فراموش نشود [2016 Jul] 
*افشاگری یک پلیس سابق داعش درباره ترکیه [2016 Jun] 
*چگونه لاروسی عبدالله، مسئولین امنیتی فرانسه را فریب داد ؟ [2016 Jun] 
*عمر متین قاتل باشگاه اورلاندو، حفره امنیتی در یک شرکت اسرائیلی تبار  [2016 Jun] 
*ستاد اجرایی فرمان امام در اروپا به دنبال چه می گردد؟  [2016 May] 
*حکومت بحرین در بزنگاه تاریخی  [2016 Apr] 
*بررسی چگونگی فساد در ماجرای اوراق پاناما [2016 Apr] 
*اوراق پاناما، افشای بزرگترین فساد تاریخ جهان [2016 Apr] 
*نسل سوم مهاجرین، ستون پنجم داعش در اروپا [2016 Apr] 
* سپاه پاسداران؛ هوانیروز یا هواسرکوب !  [2016 Mar] 
*لبنان در چنگال حزب الله، گزارشی که خواب از چشمان سعودی ها ربود  [2016 Mar] 
*حضور عربستان سعودی در کنفرانس ناتو  [2016 Feb] 
*رقابت کودکانه و خطرناک نیروهای دریایی سپاه و ارتش در خلیج فارس [2016 Feb] 
*یمن، جنگی که قرار بود ده روز بطول انجامد  [2016 Feb] 
*عضو بلند پایه حزب الله با اجازه پوتین به شهادت رسید [2015 Dec] 
*شکار سرداران سپاه درسوریه و شکار امرای قطر درعراق [2015 Dec] 
*فرانسه پس از کشتار های پاریس [2015 Dec] 
*فرانسه و مشکلات امنیتی آن [2015 Nov] 
*دستگیری احمد ابراهیم المُغَسِل و جمهوری اسلامی  [2015 Aug] 
*دلایل نگرانی آمریکا و اسرائیل از موشک های اس-300  [2015 Aug] 
*توهم و توهم فروشی در سیاست [2015 Aug] 
*کاپیتولاسیون اتمی و نظامی جمهوری اسلامی ادامه دارد [2015 Jul] 
*جزییات حمله تروریستی به یک تاسیسات صنعتی در لیون فرانسه [2015 Jun] 
*ژاندارم شیعه خلیج فارس ، ایران و آمریکا در مسقط به دنبال چه می باشند؟ [2015 Jun] 
*از کشتی ابن سینا تا ایران شاهد، جنگ بر سر سیادت دریایی [2015 May] 
*امنیت اعراب در برابر شناسایی اسرائیل!  [2015 May] 
*شکست عربستان در یمن [2015 Apr] 
*ایران در رده بندی نیرو های نظامی جهان [2015 Feb] 
*جمهوری اسلامی و اسرائیل، نفرت و تجارت [2014 Sep] 
*اسرائیل در برابر مسئله فلسطین به بن بست رسیده است  [2014 Aug] 
*دنیای زیر زمینی غزه، نتیجه ضعف نهاد های اطلاعاتی اسرائیل است [2014 Aug] 
*آخرین وضعیت اپوزیسیون ایران از دید کنگره آمریکا [2014 Aug] 
*سلطان قابوس، پلی میان ایران دوستی و سیاست انگلیسی ها  [2014 Mar] 
*میانجی گری علی خامنه ای میان حسن روحانی و سران سپاه  [2014 Feb] 
*دیپلومات های دلال، بازوی پنهان سیاست خارجی بریتانیا [2014 Jan] 
* حقوق بشر نسبی محکوم است  [2013 Dec]