کشف تؤطئه، و بحران جانشینی!
تقی روزبه

 

 تقی روزبه

توطئه خطرناکی که توسط احمدجنتی کشف شد!

با وجود انواع سازمان های ریز و درشت و رنگارنگ اطلاعاتی- امنیتی در حکومت اسلامی که به ادعای خودشان هیچ چیز نمی تواند از رصد چشمان تیزبین سربازان گمنام بدور بماند، با کمال شگفتی این پیرمرد88 ساله توانست از بزرگترین توطئه علیه نظام و رهبری پرده بردارد!.

 بی تردید بدون امدادها و اتصالات غیبی چنین کاری قابل تصورنیست. و این که چرا این همه سازمان های رنگارنگ امنیتی با آن تشکیلات عریض و طویل و بودجه های کلان نتوانسته اند به وظیفه خطیرخود عمل کنند و آن را به موقع کشف نمایند، حتما اشکال بزرگی در کارشان هست و حتما به خواب خرگوشی آن ها ربط پیدامی کند و حتما بزودی تاوان این غفلت بزرگ و خواب آلودگی خود را پس خواهند داد. هم چنین، این که در پی انفجاراین بمب افشاگرانه توسط دبیر شورای نگهبان و خطیب نمازجمعه تهران، چرا صدائی از این چند دوجین تشکیلات عریض و طویل درنیامد، لابد بخاطرآن است که گندکارشان کمترمتصاعد شود. و البته پرواضح است، دلیل هرچه که باشد ذره ای از اهمیت و اعتبارسخن خطیب نمازجمعه برای حفظ نظام که لابد "عدالت و صداقت و پرهیز از دروغ" از شروط اکید احراز صلاحیت امام جمعه شدن وی است، و گرنه ساقط خواهد شد، نمی کاهد. اگر فرض بر دروغ گوئی او باشد که در این صورت  نماز و روزه و عبادات سالیان دراز میلیون ها نفرمؤمن و هکذا صلاحیت و عدالت رهبری که او را منصوب کرده است، به بادمی رود. بهرحال پرده برداری از توطئه هولناک حصررهبری کمتر از زلزله هشت ریشتری کمتر از "توطئه انفجارجماران" در زمان خمینی  نبوده و واقعه ای نیست که کسی بخواهد بی اعتناء از کنارآن رد شود. منتها اگرچنین نشده است و آب از آب تکان نخورده است آن را باید به حساب یکی از کرامات خطیب نمازجمعه گذاشت که هرچه هم پا به سن مشرف برصدسالگی می گذارد بر دامنه کراماتش افزوده می شود. با این توضیح معلوم می شود که نباید گمان کرد که برموقعیت و صلاحیتش به عنوان امام جمعه ( والبته سایرمنصب ها و منزلت هایش) خدشه ای وارد شود و یا خدای ناکرده در موردش گفته شود که با افزایش سن امکان تفلکیک اوهام و تراوشات ذهنی با واقعیات ها دشوارترمی شود و بر او حرجی نیست!. البته در این میان از یک انگیزه و دلیل ویژه مربوط به خودوی نمی توان گذشت: او که ریاست مادالعمرشورای نگهبان را به عهده دارد و نقش این شورا در حکومت اسلامی را باید همان پل صراطی دانست که تمامی غیرمؤمنین واهالی فتنه و آن ها که کوچکترین شائبه ای دروفاداریشان به نظام و رهبری  وجود داشته باشد از بالای آن به درون جهنم سقوط می کنند، و باتوجه به این که او برآن است که بخصوص در انتخابات پیش روی مجلس خبرگان نباید هیچ فرد شائبه داری از روی پل رد بشود، تا شرایط امن کامل برای گزین رهبری در صورت سقط شدن رهبرکنونی  فراهم باشد، بنابراین از هم اکنون نیاز به ردیف کردن دلائل لازم برای سلاخی دارد. و دراین رابطه است که این پیرمردنحیفِ خردجثه، مجبوراست شخصا جورکم کاری نهادهای دیگر را هم بدوش بکشد و برای آن ها پرونده سازی بکند تا تیغه گیوتین شورای نگهبان براق تر وبراتر حاضر و آماده باشد!.   

بهرصورت جناب خطیب نمازجمعه در میان ائمه 16 استان از این توطئه خطرناک پرده برداری کرد و گفت* که به اسناد و اطلاعاتی دست یافته است که برطبق آن عده ای سودای قدرت دارند و برای آن برنامه ریزی کرده اند. و اخیرا مسئولین یکی از استان‌ها اعلام کرده  به زودی و با حاصل شدن توافق هسته‌ای مجلس را در دست می‌گیریم و آن زمان نوبت حصر رهبری و آزادی سران فتنه است.

بهرحال با شنیدن همه سخنان جنتی- البته اگر از شق بروزبیماری مالیخولیا و واقعی انگاری اوهام صرفنظرکنیم- معلوم می شود که موضوع دعوا چیزی جز نزاع برسرلحاف ملا یعنی تصاحب سهم بیشتر از قدرت نیست. می ترسد و می ترسند که در انتخابات آتی مجلس خبرگان خدای ناکرده مثلا بر وزن باندمخالف چندنفری افزوده شود، باندی که به توصیف خود آن ها هم چون دوبال پرنده نظام هستند و وقتی هم به مشروطه خود برسند کمتر از باندحاکم هم به فکرنجات نظام نیستند و کمتر از آن ها به جنایت و بگیر به بند دست نمی زنند.

حالا اگرکسی از جنتی بخواهد که اسناد و منبع اطلاعات خود را ارائه دهد، باید باوگفت بی جهت آب درهاون نکوبد و اگرمی تواند اول اسنادی را که وی چندسال پیش در باره ارسال چمدان های مملو از دلارتوسط بیگانان به مخالفان خود مدعی شد وصول کند، آنگاه شاید بتوان امیدوارشد که در سن صدسالگی اش  اسنادتوطئه جدید را هم بتوان از او گرفت!

درمیان خطیبان برگزیده خامنه ای، آن چه که به وفوریافت می شود همانا دروغ است و صداقت حکم کیمیا را دارد. و این که قدرت دین و ایمان نمی شناسد! حیف به ضایع شدن آن همه"عبادت و نماز و وروزه امت همیشه در صحنه ای" که توسط  این شیادان درطی چندین دهه به بادرفته است!   

*-

http://digarban.com/node/19599

 

بیماری خامنه ای و بحران جانشینی!

درحکومت های تمامیت خواه(توتالیتر) که رهبرمحورند، بیماری و یا مرگ رهبر، به منزله کابوسی است که در کنارسایربحران های مهارنشده، خطرفروپاشی نظام و یا استحاله را بهمراه دارد. بهمین دلیل همواره برای طبقه سیاسی حاکم معضلی است حل ناشده. جانشین سازی رسمی در نظام ولایت فقیه- که مبتنی برشریعت و فقه شیعه و حوزه های چندمرکزی است- نه فقط چندان مرسوم نیست و موجب تشدید صف بندی ها می شود، بلکه با ضوابط و تشریفات گزینش رهبری در قانون اساسی هم خوانائی ندارد. ضمن آن که تجربه تعیین جانشین، هم چون گزینش منتظری به عنوان قائم مقام خمینی، تجربه چندان موفقی نبود و برکنارکردنش خود به یک بحران بزرگ تبدیل شد. از همین رو برخوردرژیم  با آن محتاطانه است. این نوع گزینش ها سوای مغایرتش با قانون اساسی درعین حال می تواند موجب صف آرائی های زودررس درمیان روحانیون و تشدید نزاع باندهای حاکم گردد. البته تلاش های مستمری برای مطرح ساختن و باصطلاح آنتنی کردن افرادنظرکرده برای تسهیل مراتب گزینش در شرایط بحرانی  وجود دارد، اما به شکل آشکار و قطعی مسجل نیست. معضل از آنجا برمی خیزد، که صرفنظر از تشریفات لازم برای شکل رسمی دادن به آن، اساسا تحقق و شکل گیری عملی رهبری یک فرایند پیچیده بوده و رهبری یک امرپیشینی و داده نیست، بلکه  فرایندی است که در طی یک زمان طولانی در خلال کشاکش ها و سرکوب ها و تصفیه ها و حتی کشتارها شکل می گیرد. رهبر برای آن که رهبرشود باید بتواند جامعه و نیزمدعیان و رقبای متعددی را به  به تمکین و سکوت وادارد و یا به بند بکشد (سرنوشت خیل مراجع عظام مغضوب شده از شریعتمداری تا دیگرمدعیان را بیاد داریم). بنابراین هرتازه واردی دراین وادی باید بتواند این فراینداجتناب ناپذیر را طی کند که مشمول مرور زمان و پیچ و خم های بسیاری است و همین خود بکی از عوامل بحران ساختاری در نظام های رهبرمداراست.

بیماری رهبرهم از آنجا که می تواند بسته به عمق بیماری رهبر را با خطراتی مواجه کند، معمولا پنهان نگهداشته می شود تا سران نظام بتوانند در خلوت و بدور از نگاه عموم چاره مناسبی بیاندیشند. چنان که بیماری خمینی تا آنجا که  لازم و ممکن بود، پنهان نگهداشته می شد.

نظام ولایت فقیه با وجودداشتن خودویژگی ها و تفاوت هائی با نظام سلطنتی و زدن ماسک جمهوری به چهره خود، اما  از جهاتی به لحاظ داشتن برخی ویژگی های مشترک در کنه و ماهیتش می توان آن را درکنار سلسه ها و گونه های سلطنتی-گیرم سلطنت از نوع ولایت فقیه- جای داد تا در زمره گونه های جمهوری (مگر نه آن که روحانیت از دیرباز به مثابه متحد سلطنت وگاهی رقیب آن بشمارمی رفته است). مادام العمربودن رهبر، آسمانی و ودیعه الهی بودن و گزینش ضمنی رهبربعدی توسط سلف خود علیرغم برخی تمایزات بین آندو، از مشخصات عمومی و مشترک این نوع حکومت هاست. بهمین دلیل عنوان حکومت اسلامی بیشتر زیبنده این نوع نظام است تا یدک کشیدن عنوان کاذب جمهوریت. بویژه وقتی که زمان مصرف شعارهای مستضعف پناهی بسرمی آید و با نشستن گردوخاک ها، معلوم می شود پس اندازهای بانکی و ثروت های نجومی و شاهانه و تحت کنترل روحانیون و آقازاده ها و دولتمردان نزدیک به حکومت و ماشین ها و خانه های چندده میلیاردی آن ها و یا مکنت و مال مراجع عظام امروزه از حساب و کتاب خارج شده است. وقتی از سلسه ولایت فقها سخن می گوئیم، نباید فراموش کرد که مجموعه زمامداری خمینی و خامنه ای تاکنون بیش از 35 سال بطول کشیده است (که اگر سالیان ریاست جمهوری خامنه ای را هم حساب کنیم ) فاصله چندانی با طول سلطنت پهلوی ها ندارد و البته در کرانه قرن بیستم و بیست و یکم قریب به 40 سال حکومت برای یک سلسه زمان کمی نیست و در واقع طول زمامداری و سلطنت خامنه ای را باید در میان شاهانی که حکومت طولانی داشته اند دسته بندی کرد.

حال سؤال این است که آیا مردم ایران اجازه خواهند داد که سلطنت سلسه فقهاء در ایران قرن و بیست و یکم به نسل سوم هم برسد؟ پاسخ این سؤال را کاسه تحمل و عمل مردم خواهد داد. اما تا آن جا که به دشواری های راه برمی گردد، باید گفت که بحران جانشینی برای حکومت اسلامی همواره یک بحران جدی بی پاسخ ونگران کننده درحدمرگ و زندگی بوده است. امروزه طبقه سیاسی حاکم  بقاء حکومت اسلامی و موقعیت خود را مرهون ستون خیمه نظام یعنی ولی فقیه مطلقه می داند و پرکردن این خلاء هم در غیاب وی امرآسانی نیست. آزمون خامنه ای و نظام اسلامی در یافتن باصطلاح رئیس جمهوری از نسل جدیدتر و وفادار به اصول گرایان یعنی احمدی نژاد چندان عاقبب به خیر نشد و دوسال آخرآن صرف پائین کشیدن و فرود آرام او شد و ناچارشدند که برای جبران خرابکاری ها و ویرانی ها باردیگر به یاران رفسنجانی دخیل به بندند. در مورد مجلس خبرگان هنوز ماه هاست که رئیس آن  پیرمردی فرتوت و به کمارفته است و این مجلس هنوز نتوانسته است جانشینی شایسته برای او که پیش از بیماری کما هم  قادربه راه رفتن هم نبود، بیابد. یافتن نسل های دوم ها و سوم های وفاداربه نظام و دارای قابلیت های لازم رهبری،  یک بحران واقعی و بی پاسخی است که ناشی از شکست نظام در پرورش کادرها و نسل های رام  و وفاداربه نظام است. بحران رهبری برای  نسلی که قداست شکنی و سونامی جوک هایش علیه رهبرانش، خواب آرام را از سران رژیم گرفته است  یک معضل حل نشدنی است. رهبری ولی فقیه و امت سرسپرده لازم و ملزوم همند. وقتی چرخ این یکی به لنگد، چرخ آن دیگری هم خواهد لنگید!       

2014-09-14 23-06-1393

   www.taghi-roozbeh.blogspot.com        

منبع:پژواک ایران

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

facebook Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

   نسخه‌ی چاپی  

تقی روزبه

فهرست مطالب تقی روزبه در سایت پژواک ایران 

*اهمیت چالش در گرفته پیرامون نظریه ولایت الهی و منشأمشروعیت حاکمان
* سعید حجاریان و تقلب در «انتخابات»، سه نکته و یک نتیجه!‏
*به بهانه انتشاراسنادکودتای ۲۸ مرداد و سه نکته ناقابل!
*نگاهی به دورویکرد «دانشجوئی» و «روشنفکردینی»
* عملیات تروریستی داعش در تهران، نظم ترامپی و فضای تیره حاکم بر منطقه!‏
*انتخابات و چندنکته تلگرافی!:‏ آیا در رژیم اسلامی ما با نوعی آپارتاید انتخاباتی مواجهیم
*اقتصادی سیاسی بحران و منازعات درونی و نگاهی به ‏آخرین تحولات صحنه «انتخابات»
*اندرمعنای کنشی به نام رأی دادن!
*جنبش کارگری وعروج پارادایم جدیدنئولیبرالیسم هارو مهاجم!
*انتخابات اروپا و نیاز چپ به رویکرد و فیگوری متفاوت!‏
*ورود غافلگیرانه احمدی نژاد به صحنه «انتخابات» و ترک برداشتن صلابت اقتداررهبر!
* نقش زنان در قافله تمدن و رهائی
*چهاردلیل برای تهدیدمداوم ایران توسط ترامپ!‏ ‏
* ایران، نخستین آماج تهدیدهای ترامپ!‏
*آمریکا و نقل مکان سیاست به خیابان!‏
*درنگی به چند ویژگی گزارش امسال آکسفام
*خدمات رفسنجانی«متأخر» به نظام! اعتراضات در مراسم تشییع، و یک جمع بندی
* هیولای ولایت مطلقه، و نقش هاشمی رفسنجانی در برساختن آن!‏
*گورخوابی و پسوندمتجاهر!‏
*ادعای پیروزی رژیم در جنگ حلب و سیاست معطوف به باتلاق!‏
*نگاهی به دو رویداد:‏ روزدانشجو و چالش های جنبش دانشجوئی!‏
* بحران های جهانی و رویکردجدیدهاوکینگ!‏
*فیدل کاسترو، و تجربه قرن بیستم!‏ و نگاهی به برخوردبی بی سی با آن
* نگاهی به بحران انتخاباتی آمریکا از منظری دیگر و سه مطالبه اصلی بدیل!‏
*بازتابی از انتخابات آمریکا در میان صفوف چپ
*نگاهی فشرده به مختصات صحنه انتخاباتی آمریکا در روزهای پایانی
*انتخابات آمریکا و استریپتیزسیاسی!‏
* آیا دولت-ملت پدیده و مفهومی است ایستا یا در حال تحول و دگردیسی؟
*موسیقی به دار!‏
*نگاهی دو انتقاد به مقاله «همکاری گسترده رژوا و دولت آمریکا، و چالشی که این جنبش را تهدید می کند»
*ابداع واژه جدیدی بنام«ورزشکارنما»!‏
*پرونده جنایت کهریزک، با این نوع ترفندها پاک شدنی نیست!‏
*بررسی اهمیت سند شنیداری مربوط به فاجعه 67 برای جنبش دادخواهی، از ‏خلال نقد سه رویکرد به آن ‏
*نگاهی به ابعادبحران ترکیه و پی آمدها!
*چه کسی می گوید مسعودرجوی زنده نیست؟!
*آزاد شدن جعفرعظیم زاده، و درسهای یک آزمون موفق!
* نگاهی به همه پرسی بریتانیا و چالش های مترتب برآن!
*نگاهی به دو رویداد: گفتمان شلاق!
*فائزه و زندانی بهايی؛ صدای شکستن یک تابو!
*بحران ونزوئلا و فرجام خرده پارادایم سوسیالیسم دولتی سوار بر جنبش های اجتماعی!
*بحثی پیرامون بسط مبارزه طبقاتی به حوزه قدرت!
* چهارگزاره در بسط مفهوم مبارزه طبقاتی
*حفره های بزرگ یک تحلیل از انتخابات 7 اسفند-بخش اول
*جنبش دادخواهی و نقاط آسیب پذیر!
*بحران سرمایه داری و ضرورت خوانش جدید از رهائی!
* احساس خطرخامنه ای از کجا سرچشمه می گیرد؟!
*در زیرپوست تهران چه می گذرد: 7 اسفند و آن چه که در تهران بزرگ اتفاق افتاد! بخش1
*اندرمعنای کنشی بنام رأی دادن!
*انتخابات و اسب تروائی که قراراست حماسه بیافریند!
*ادعای انفعالی بودن تاکتیک تحریم و چندگزاره غلط!
*تناقضی به نام رأی اعتراضی و گفتگوئی دوجانبه پیرامون آن!
*تراب حق شناس و درس بزرگ زندگی!
*تاکتیک تحریم، پرسش ها و انتقادها!
* واقعا به چه کسی باید تبریک گفت؟!
* کم لطفی به اهمیت حربه مؤثری به نام تحریم!
*نقدانباشت قدرت و پاسخ به چندپرسش و انتقاد!
*بازگشت به گذشته، به مارکس، به 150 سال پیش، به چه معناست؟!
* نشست پاریس، و مانیفست «کنش برای توقف جنایات اقلیمی»
*جهان در لبه پرتگاه بحران زیست محیطی، و نگاهی به ریشه ها!
*گزارش آژانس، و حسرت حماسه هسته ای!
*داعش و فریاد آی دزد آی دزد رژیم!
*فاجعه پاریس، بحران سوریه، داعش، ریشه ها و بدیل؟
*اعتراف عجیب رفسنجانی، و دلایل این اعتراف؟
*بازهم در موردپارادوکسی بنام «دولت سوسیالیستی» و در پاسخ به یک مدافع آن!
*رژیم فعالان کارگری و مدنی را هدف گرفته است، با پیوستن به یکدیگر صدای اعتراض خود را بلندترکنیم!
*آیا قدرت ماهیت طبقاتی ندارد؟
*«دولت جهانی سوسیالیستی» یک تناقض تمام عیار!
*تراژدی بحران پناهندگی و ریشه ها!
*تضادبنیادی ولایت فقیه با حکومت قانون!
*پنج دلیل برای تبرئه رسوای سعیدمرتضوی!
*چهارمؤلفه جنگ قدرتی که در ورای دستگیری یک آقازاده جریان دارد!
*توده های مردم تاریخ سازند یا موجوداتی پراکنده و محکوم به لولیدن در گنداب ها؟!
*به نام چپ و به کام راست، نمایشنامه یک عروج و سقوط!
*آغازشمارش معکوس مذاکرات هسته ای در وقت اضافی!
*تصویب نسخه جدیدریاضت اقتصادی و این بار با طعم خودی!
*نه مردم یونان، جان تازه ای به رؤیای اروپای اجتماعی می دمد!
*نگاهی به پیچ و خم های همه پرسی یونان و ماهیت خرده پارادایم دولت های متکی بر جنبش های اجتماعی
*آیا از اتاق مذاکرات هسته ای دودسفید برخواهد خاست یا دودسیاه؟
*اخراج دسته جمعی خبرنگاران بخش کارگری ایلنا و نقش مافیائی "خانه کارگر"!
*مرعوب شدگی مدافعان سرنگونی یا تلاش برای سترون سازی اپوزیسیون انقلابی، کدامیک؟!
*آقای شهردار از «اوین جدید» چه خبر؟!
*اوج گیری جنبش مطالباتی و اهمیت هم بستگی بخش های مختلف نیروی کار!- بخش دوم
*درام واقعی که هرروز در برابرمان به نمایش در می آید!
*رویدادتاریخی یا ضدتاریخی؟!
*پیام این شعله های سرخ فام آتش؟!
*جنبش زنان وضرورت عبور از چندین گسست مهم!
*معضلات بزرگی که رهبرنظام اسلامی ناگزیراست در واپسین سال های عمرخود با وجودبیماری و کهولت سن با آن ها دست و پنجه نرم کند! بخش یک
*خودکامگی در اوجی تازه!
*جدائی دین از دولت یا دین از سیاست؟ کدامیک؟!
*پرش حزب چپ یونان -سی ریزا- به سکوی قدرت، و دام آخر!
*اسلاوی ژیژک فیلسوفی آزادیخواه یا اقتدارگرا؟- بخش پایانی
*شعارمحاکمه در«دادگاه قانونی» بازی در زمین جناح حاکم است!
*اسلاوی ژیژک فیلسوفی آزادیخواه یا اقتدارگرا؟
*روایت دیگری از ادعای مرگ جنبش دانشجوئی: دانشگاه مرد؛ زنده باد «دانش»گاه!
*جنبش دانشجوئی در ِاغماء؟!
*نگاهی به جنبش دانشجوئی در سه پرده!
*ما جزأ دموکراسی بی دولت را در روژاوا ایجادکرده ایم!
*جنبش ضدنژادپرستی در آمریکا، ژرفش شکاف ها و دو پیام مهم نهفته در آن!
*درنگی بر معنای سوگ و تجمع های گسترده مردم به مناسبت مرگ مرتضی پاشائی!
*انتخابات میان دوره ای آمریکا و چرخش به راست!
*سیاست اشاعه ترس و شوک درمانی رژیم را درهم بشکنیم!
*یک دقیقه سکوت برای سگی که آزاد زیست و آزادمرد!*
*احتمال وقوع فاجعه سقوط شهرکوبانی!
*در کشاکش بین وظایف دامادی و فرمان فیلترینگ، و پرده برداری از سه خطرعمدها
*آیا هشدار به احتمال وقوع جنگ جهانی سوم را باید جدی گرفت؟!
*کشف تؤطئه، و بحران جانشینی!
*دولت اسرائیل و «قدرت مشرف بر زندگی»
*برشی از شورش سیاهان آمریکا با شعار «دست ها بالا، شلیک نکن»!
*استیضاح وزیرعلوم: زورآزمائی دوجناح برای کنترل دانشگاه ها!
*رابطه سازمان یابی افقی ودموکراسی مستقیم ومشارکتی
*خاورمیانه و بحران زایمان!
*انتخابات پارلمان اروپا، زمین لرزه و پی آمدها!
*سخنان دور از انتظار فیروزآبادی و چالش های جدید!
*سخنان دور از انتظارفیروزآبادی و چالش های جدید!
*جنبش لغواعدام و گام های تازه!
*از تحرک «دلواپسان» تا فعال شدن دولت پنهان!
*آیا بسوی شکل گیری یک طبقه کارگر جهانی پیش می رویم؟!*
*تعرض ارتجاع حاکم به حقوق شهروندان را درهم بشکنیم!
*شکست حزب سوسیالیست فرانسه شوکی تازه به یک رویکرد کهنه!
*سال نو، پیام و ضدپیام ومحورهای پیشروی
*وجه بین المللی بحران اوکراین و پی آمدها
*تبعیض بر زنان و رابطه آن با سایرتبعیض های اجتماعی
*آیا دلایل ارائه شده برای تغییرنام سازمان کارگران انقلابی به سازمان راه کارگر پذیرفتنی هستند؟!
*انقلاب بهمن و سه سؤال کلیدی (بخش اول)
*رژیم ایران نگران شکسته شدن فضای امنیتی حاکم برجامعه!
*پرده برداری از یک هیولای واقعی!
*حضورچالش برانگیز هنرمندان در سخنرانی روحانی!
* آش چنان شورشد که فریادروحانی هم درآمد!
*قطعه ای از شیدائی و جنون جمعی برآمده از دخمه تاریخ!
*ایران در آئینه سال جدیدمیلادی!
*دعوای سرمایه داران آمریکا و «پاپ مارکسیست»!
*نگاهی به شرایط حاکم برجنبش کارگری
* 16 آذر و رویش جوانه های جنبش دانشجوئی!
*آن چه که در صد روزاول روشن شد!
*چالش های نفس گیرمذاکرات هسته ای و چشم اندازآن!
*کردستان را اعدام نکنید! بلوچستان را اعدام نکنید! ایران را اعدام نکنید!
*مکثی پیرامون دوموضوع: جعلیات سیزده آبان، و مدیریت لبخند دیپلماتیک برای خارج و خشونت در داخل!
*دامنه رسوائی و خشم ناشی از شنود فراگیرجهانیان هم چنان بالامی گیرد!
*نگاهی فشرده به دومسأله: بحران مهاجرت و یک شبه فتوای فاشیستی
*دور دوم مذاکرات هسته ای و چالش ها!
*جنگ قدرت، وزیرامورخارجه را روانه بیمارستان کرد!
*پس لرزه های تماس تلفنی اوباما و روحانی!
*تحولات اخیر و تأثیر«نرمش قهرمانه» برچالش هسته ای!
*دردفاع از فراخوان به کارگران برای چاره یابی و اهمیت این نوع فراخوان ها!
*از «جیمی کراسی» تا «روحانی کراسی»!
*یک پیروزی دیگر!
*به صدا درآمدن طبل جنگ و ضرورت فعال شدن جنبش ضد جنگ و ابرقدرت افکارعمومی!
*پایدار باد خاطره جان باختگان تابستان سیاه 67!
*شمارش معکوس برای حمله به سوریه؟
*از گفتمان«اصلاح طلبی» تا گفتمان«اعتدال» فاصله زیادی نیست!
*وضعیت مصر در حالت دراماتیک!
*سعیدحجاریان کاتولیک تر از پاپ و در نقش یک پنبه زن!
*بحران بازتولید و کابینه نجات!
*از مهندسی انتخابات تا مهندسی کابینه
*هنرِبرقدرت یا هم آغوش ِبا قدرت؟!
*«شگون» پیوند گفتمان اعتدال با روحانیت
*توپ در زمین کیست؟ رفسنجانی و اصلاح طلبان یا خامنه ای؟
*انقلاب مصردر فازجدید و سه ویژگی آن!
*نقش شبح تحریم در"انتخابات"
* نگاهی به صف آرائی ها و چالش های صحنه "انتخابات" در آستانه دقیقه 90
*پروازشبحی برفراز "انتخابات"!
*گفتگو با نشریه نگاه بخش نخست
*نقدی به یک گفتار تلویزیونی(2)
*پیرامون نظرخواهی بی بی سی درباره"مسأله اصلی انتخابات چیست"؟
*"انتخابات" و سه حلقه تاکتیکی مرتبط با آن
*"انتخابات" و به صحنه آمدن محتوای گندیده نظام!
*اتحاد جمهوری خواهان پس از ده سال
*نام نویسی رفسنجانی و شوک حاصل از آن درمیان صفوف حاکمیت!
*تحریم گسترده انتخابات یک گزینه واقعی و مؤثر!
*آیا بسوی تعین یافتن یک طبقه کارگر جهانی پیش می رویم؟!
*نگاهی به یک حرکت و تاکتیک موفق و الهام بخش!
*مرگ تاچر یا تاچریسم؟
*در پاسخ به دو انتقاد
* سازها راباید دوباره کوک کرد!
*پیام نوروزی خامنه ای، و«ضد پیام»!
*چه کسی مشغول تدارک «فتنه» ۹۲ است؟!
*درددل حضرت آقا!
*بازهم در اهمیت مطالبات معیشتی و جنبش مطالباتی
*انتخابات نمایشی و برچسب نافرمانی مدنی!
*بادبان ها را باید در کدام جهت برافراشت؟
*نگاهی به یگ گفتگو و دو رویکرد متضاد در برابر اتحادیه ها!
*در جمهوری اسلامی هتل ها به زندان ها رشک می برند!
*انتخابات ریاست جمهوری و نعل وارونه رژیم (بخش اول)
*پرتگاهی به نام شکاف بین حداقل دستمزد و خط فقر‎
*نقش روبه گسترش کارگران در جنبش مطالباتی- ضداستبدادی
*پاسخی کهنه به یک سؤال قدیمی :"آیا دوران سرمایه داری به پایان رسیده است"؟*
*انقلاب مصر، آموزه ها و مهم ترین ویژ گی ها
*تظاهرات کارگری هم زمان در 23 کشور اروپائی، و نقاط قوت و ضعف آن
* جرمش این بود که اسرار هویدا می‌کرد:
*تصویب برنامه بسته ریاضتی با وجود اعتصاب سراسری و محاصره پارلمان، و یک پرسش چالش برانگیز
*انتخابات آمریکا و کانونی شدن جدال ها حول طبقه متوسط!
*بحرانی که از کنترل سران حکومت خارج می شود!
*خود خوارگی، مهم ترین دشمن حکومت اسلامی!
*موج بلند بحران، ویژگی ها و پی آمدهای آن(1)
*حذف نام مجاهدین از لیست سازمان های تروریستی و ادعای بهم خوردن توازن قوا!
*اوج گیری جنگ قدرت و دستگیری فرزندان رفسنجانی!
*منشورها و بازارمکاره سیاست!
*چپ و چرخه بازتولید موقعیت بورژوازی!
*برای مقابله با بحران پراکندگی از کجا باید شروع کرد؟
*طناب دار بر گلوی دموکراسی!
*موقعیت چپ در ایران؟ بحران تئوریک؟ بحران هویت؟ پایگاه اجتماعی؟ گسست­ها و اتحادها؟ *
*یک استدلال و هزار اما و اگر
*نشست کلن: آزمون جدید؟ امیدها و چالش ها؟
*شکست طرح آتش بس کوفی عنان(نماینده سازمان ملل) وخطرگسترش جنگ داخلی در سوریه
*از"مرکوزی" تا "مرکولاند" وتوهماتی که به نام چپ رادیکال پراکنده می شود!
*جنبش های جدید حامل چه پارادایمی هستند؟
*چاووش خوان، و آوای مرگ جمهوری اسلامی!
*انتخابات فرانسه وچپ گروگان گرفته شده!
*تراژدی خودکشی داروسازبازنشسته یونانی،ادعانامه ای علیه نظام سرمایه داری!
*دخیل بستن رفسنجانی به خمینی درآستانه برگزاری مذاکرات هسته ای
*جدی میگم! سلاح هسته ای وحرمت فتوا!
*مارش جهانی روزکارگر با شعاراعتصاب عمومی و یک روزبدون نودونه درصدی ها!
*چگونه سالی ؟!
*نگاهی به چندچالش پیشاروی جنبش زنان
*بروزلحظه تاریخی درهمکاری اصلاح طلبان وسازمان اکثریت!
*پی آمدهای نمایش انتخاباتی رژیم!
*سخنی پیرامون اعتراضات 25 بهمن
*جنگ و تحریم گسترده به مثابه دواستراتژی متفاوت یا دووجه یک استراتژی؟
*اعتصاب یکپارچه ومیلیونی کارگران نیجریه دولت را واداربه عقب نشینی کرد!
*رابطه سازمان یابی افقی ودموموکراسی مستقیم ومشارکتی
*تقابل دواستراتژی: « تحریم گسترده نفتی وبانکی وتهدیدات نظامی» و «تهدید در برابر تهدید»
*پس از9 سال جنگ معلوم شد که طالبان دشمن آمریکا نبوده است!
*معترضان جهان؛ چهره سال مجله تایم؛ مردم سوژه گی!
*جنبش وال استریت وشعاراشغال کنگره!
* "انتخابات" مجلس شورای اسلامی واهمیت یک جنبش تحریم گسترده
*اقدام درخشان والهام بخش کارگران ایران خود رو دراعتراض به تغییرارتجاعی قانون کار
*به مناسبت يک ماهگی جنبش: جنبش وال استريت،ازتصرف فضا-مکان ها تا فلج سازی سازوکارهای سيستم!
*بار دیگر آوای شوم جنگ طلبی!
*سکولاریسم و"اسلام اخلاقی" آقای سروش!
*اهمیت کنشگری مادران پارک لاله
*آیا لیبی واقعا "آزاد"شد؟
*جنبش اشغال وال استریت، و برخی ویژگی های جنبش های جدید
*یک ارزیابی ازاعتصاب کارگران پتروشیمی ماهشهر واهمیت آن
*معلمان و شعاربرابری جنسیتی به عنوان شعارسال تحصیلی جدید
*جنبش دانشجوئی وضرورت درهم شکستن تهاجم رژیم به محیط های آموزشی!
*گفتمان «دموکراتیک» یا سوسیالیستی، کدامیک؟!
*اسپانیا، دموکراسی وتصویب برنامه ریاضت اقتصادی
*میراث خمینی برای جانشینان خود
*لیبی: باچشمی گریان وبا چشمی خندان!
*انگلیس: شورش طردشدگان وبه حاشیه رانده شدگان!
*دراهميت جنبش حق انتخاب سبک زندگی(1)
*گذشت آمنه وخشونت نهادی شده درقانون قصاص
*رابطه جنبش و "چه بایدکرد"!
*دیواربرلین ونعل وارونه سران گروه8 پیرامون تحولات منطقه
*زایش وزوال اسطوره ها درعصرنوین
*تاکتیک، وحکمت های نهفته در یک نظرسنجی!
*تاکتیک های گشاینده وتاکتیک های بازدارنده
*انقلاب پاسخ است یا سؤال؟
*جنبش با کدام گفتمان ؟
*"اوبامای" وال استریت و "اوبامای" مردم کوچه وخیابان
*یک نافرمانی باشکوه!
* آزمون جنبش زنان درمقابله با
*یک جمع بندی فشرده ازچالش های کارگری وراه های برون رفت ازآن
*"انتخابات"رسوا وپرازتقلب!
*مارش عظیم تحریم کنندگان ومعضل صندوق های خالی!