جبهه ملی ایران و کتمان حقیقت
پرویز داورپناه

گـفـت آن یار کز او گشت سر دار بلـند  
جرمـش این بود کـه اسرار هویدا می‌کرد  
حافـظ

مدتی است در خارج از کشور سازمانهای رنگارنگی که خود را ملی، آزادی خواه، دموکرات و سياسی می خوانند، کوشش می کنند زیر نام طرفداران جبهه ملی به تفرقه افکنی میان ملیون پرداخته و با تحریف تاریخچه جبهه ملی آب به آسیاب دشمنان نهضت ملی ایران بریزند.

 دکترمصدق رهبر نهضت ملی ایران برای استقلال و آزادی و استیفای حقوق و آزادیهای ملت ایران قیام کرد. وی روز اول آبانماه ۱۳۲۸ در منزلش با عده ای از رجال کشور، تاسیس سازمان جبهه ملی ایران را اعلام داشتند و در اثر مقاومت و ادامه مبارزات او و جبهه ملی انتخابات تهران باطل اعلام شد و درانتخابات مجدد هشت نفر از کاندیداهای جبهه ملی با رای مردم تهران به مجلس راه یافتند و همین فراکسیون جبهه ملی درمجلس شانزدهم بود که قانون ملی شدن نفت در سراسر کشور را با پشتیبانی قاطع ملت ایران به تصویب نهائی رسانید وسپس دکترمصدق رهبر جبهه ملی ایران برای اجرای قانون ملی شدن نفت قبول مسئولیت نموده و در دهم اردیبهشت ۱۳۳۰ دولت ملی زمام امور را دردست گرفت. دولت ملی مصدق به سرعت موفق شد ازشرکت غاصب نفت انگلیس خلع ید بعمل آورد و با عملی کردن ملی شدن نفت به آرزوی دیرین ملت ایران جامه عمل بپوشاند. چگونگی این مبارزات برگ های زرینی ازتاریخ مبارزات آزادیخواهانه واستقلال طلبانه ملت ایران را تشکیل میدهد.

درروز سی ام تیر سال ۳۹ زمانی که مبارزات نهضت مقاومت ملی در اثر سرکوب ها وشرایط اختناق شدید به کمرنگی گرائیده بود بازهم یاران مصدق و همان نیروهای نهضت مقاومت ملی گرد هم آمده و پرچم جبهه ملی ایران را بر افراشتند.  در دیماه ۱۳۴۱ کنگره سراسری جبهه ملی ایران درتهران برپا گردید و ۱۷۰ نفر از نمایندگان منتخب سازمان های جبهه ملی ایران از سراسر کشور و خارج ازکشور در کنگره گرد آمده اساسنامه و منشور جدید جبهه ملی را تدوین و تصویب کردند و سی و پنج نفر اعضای شورای مرکزی را انتخاب نمودند.*

درسال ۵۶ بادعوت دکتر کریم سنجابی عده ای از اعضای شورای مرکزی منتخب کنگره همراه برخی شخصیت های ملی دیگر مجددا شورای مرکزی جبهه ملی ایران را تشکیل و مبارزه علیه دستگاه استبدادی شاه را تا پیروزی انقلاب ادامه دادند. پس از پپروزی انقلاب، دولت موقت ظاهرا توسط نیروهای ملی ازجمله چند تن از اعضای جبهه ملی تشکیل گردید ولی باطنا نیروهای بی صلاحیت دیگری ازپشت صخنه سکان اداره امور را دردست داشته و ازماوراء دولت موقت حکمرانی میکردند.

جبهه ملی پنج روزپس  ازپیروزی انقلاب طی بیانیه مفصلی طرح انتقال قدرت به ملت را که متضمن جهت یافتن انقلاب به سمت دموکراسی و حاکمیت ملی بود ارائه نمود که تشنگان قدرت به آن وقعی ننهادند. دخالت های ناروای اقتدارگرایان و انحصارطلبان بیگانه با دموکراسی و حاکمیت ملی در کار دولت و اداره مملکت خیلی زود به نیروهای ملی فهماند که انقلاب از مسیر خواستهای ملت و اهداف اولیه خود منحرف شده است.

حدود یک ماه پس از پیروزی انقلاب دکتر سنجابی با استعفای خود از دولت اولین هشدار را به مردم ایران داد و زنگ خطر بیراهه رفتن انقلاب را به صدا در آورد و جبهه ملی باتمام قوا برای جلوگیری از گرایشات استبدادی و واپسگرایانه و برکرسی نشاندن آزادی و حاکمیت ملی کوشید. راهپیمائی ها و میتینگ ها وانتشار منظم روزنامه رسمی پیام جبهه ملی و دهها بیانیه و اعلامیه و مصاحبه مطبوعاتی که همگی در اعتراض به روند مسائل کشور بود از افتخارات جبهه ملی درآن دوسال اول پس از پیروزی انقلاب است تا سرانجام حاکمیت جمهوری اسلامی این مواضع و روشنگری ها و اقبال مردم به سوی جبهه ملی را بر نتابید و در روز ۲۵ خرداد ۱۳۶۰ که سراسر تهران برای حمایت ازجبهه ملی و شرکت در فراخوان آن به حال تعطیل در آمده بود چاره ای جزبکار بردن حربه تکفیر و ارتداد نیافت و پس ازاین یورش سنگین حاکمیت صدها تن از نیروهای جبهه ملی در سراسر کشور به زندان افتادند و یا به زندگی مخفی روی آوردند و دهها نفر مجبور به جلای وطن شدند ولی این بارجبهه ملی باهمه این فشارها متوقف نگردید و جبهه ملی هرچند با محدودیت به حفظ ارتباط و حضور درمراسم مختلف و تداوم دادن به کارتشکیلاتی ادامه داد و اعلامیه ها و نشریاتی ماندگار منتشر کرد.

درآبانماه ۱۳۸۲ پلنوم جبهه ملی ایران با حضور۸۰ نفرنمایندگان سازمانها و احزاب جبهه ملی از سراسر کشور تشکیل گردید و ۳۵نفراعضای شورای مرکزی جبهه ملی ایران را انتخاب نمود و اساسنامه و منشور جبهه ملی را مورد بازنگری قرارداد. درهفت اصل اعتقادی جبهه ملی مندرج در اساسنامه بر آزادی، استقلال، عدالت اجتماعی، نظام جمهوری، جدائی دین از حکومت، حفظ تمامیت ارضی و حراست ازفرهنگ و ادب ایرانی تاکید گردیده است.*

اخیرا فردی در خارج از کشور مطلبی در باره شصت سالگی مبارزات جبهه ملی ایران نوشته و چنان خود و سازمانهایش را مرکز ثقل این مبارزات قرار داده است که گویی در ایران سازمانی به نام جبهه ملی ایران وجود ندارد که چندی پیش بعد از کودتای انتخاباتی خرداد ماه، رئیس هیات اجرایی آن زندانی حکومت اسلامی بود. و سالیان درازی است که یکی از رهبران آن، مهندس عباس امیر انتظام هنوزهم زندانی حکومت جبار اسلامی است. با اينهمه، معلوم نيست فردی که با جاه طلبی و استبداد راًیش هنوز در نهضت خود و حتی در ميان رفقای نزدیک خود نيز دچار چند دستگی بوده و همچنان حتی با هم مسلکان ديرين خود نیز به یک برنامه سیاسی قابل ارائه نرسيده است وهنوز برای هيچ يک از رفقای قدیم خود حق نفس کشيدن قائل نيست، متاسفانه فعال مایشاء سازمانها شده است. باید پرسید که این فرد چگونه به خود اجازه می دهد مبارزات سازمان  پر آوازه جبهه ملی ایران را تحریف کند.؟ و با نهایت گستاخی به مردم اسير ما وعده يک دموکراسی تمام عيار را بدهد که بسيار مترقی تر و پيشرفته تر از همه ی دموکراسی های جهان است. وقتی با خود می انديشی که با اين عدم هماهنگی و فقدان برنامه، آخر چگونه بايد اين وعده های بزرگ سر خرمن عملی گردد، سرانجام ره بجايی نمی بری. آزادی، استقلال، دموکراسی وعدالت اجتماعی واژگانی هستند که اين روز ها ورد زبان همگان است. از چپ و راست و ميانه گرفته تا اصلاح گرایان و اصول گرایان و سلطنت طلبان.

کار جبهه ملی در برون مرز به جایی کشیده است که هرکس در هر شهری که زندگی می کند، برای خود يک جبهه ملی درست کرده و تنها عضو آن نيز خودش می باشد. طبيعی ترين نتيجه ی آنهم «مسئوليت گريزی» و بدتر از آن هم، «خودفريبی» است. يعنی گول زدن خود و دیگران با اين پندار مسخره که گويا ما صاحب سازمانی قوی هستیم. و گویا خود هيچ مسئوليتی در اينهمه انحراف و خانه خرابی ها نداشته ایم. این افراد باید بدانند که با اعمال خود سرانه اشان بزرگترين ضربه را به جبهه ملی و دکتر مصدق وارد می سازند.

ايرانیان دلسوز و فرزانه هرگز رهبران جبهه ملی ايران را در برابر هم قرار نمی دهند و بنام جانباختگان نهضت ملی برای خود دکان شيادی نمی گشايند.

تخم نفاق کاشتن و ناسزاگويی و نفرت پراکنی در زير چتر نهضت مقاومت ملی و جبهه ملی ایران شایسته طرفداران دکتر مصدق نیست. امروزه همدلی و اتحاد در ميان ملیون بسیار اهمیت دارد. اصولآ با تبليغات مسموم، و با دروغ پراکنی نمی توان به مصاف کودتاچیان ايران رفت.

نگارنده خود زنده ياد بختيار را شخصی ميهن پرست و متهورمی داند ولی هر گز معتقد نیست که او تنها فرد ارجح نهضت ملی ایران است. فراموش نکنیم که او در دوران انقلاب و پس از عزیمتش به خارج از کشور و تاسیس نهضت مقاومت ملی ایران فاقد عضویت در جبهه ملی ایران بود. حقیقت را که نمی توان کتمان کرد. بيشتر متملقانی که امروز در رادیو و تلویزیونهای لس آنجلسی از دکتر بختیار سخن می گویند اصلآ به دکتر بختیار علاقه ای ندارند و از نام او فقط برای طرفداری از رژیم سلطنتی آینده استفاده می کنند. اگر در کارنامه دکتر بختیار خدماتی هست، اصلآ به کارنامه مدعیان لس آنجلسی ارتباطی ندارد.

در چنين شرايط سختی که سازمانهای سیاسی کوچکترين اتفاق نظری در میان خود ندارند، کدام سازمان متشکلی می خواهد ملت ايران را از این وضع ناهنجار نجات دهد. وقتی ما قادر ننیستیم که حتی يک سمینار سیاسی با ملیون و سایر گروههای سیاسی  برگذار کنیم، چگونه و بر چه مبنايی به مردم وعده ی برپا ساختن کاخ دموکراسی می دهیم. 

دکتر پرویز داورپناه

چهارشنبه  ٨ ارديبهشت ۱٣٨۹ -  ۲٨ آوريل ۲۰۱۰ 

منابع: 

* بیانیه جبهه ملی ایران، شصتمین سال

منبع:پژواک ایران


پرویز داورپناه

فهرست مطالب پرویز داورپناه در سایت پژواک ایران 

* پرویز داورپناه سخنی با تصاحب کنندگان «مهستان»  [2018 Sep] 
*داستان «هموندی» که رئیس شد!  [2018 Jun] 
*داستان «هموندی» که رئیس شد!  [2018 Jun] 
*چرا پوزش خواهی؟  [2017 Dec] 
*لجن پراکنی پیرامون قتل معصومه مصدق، نوه زنده یاد دکتر محمد مصدق  [2017 Nov] 
*دفتر هنر، ویژه ی محمد مصدق [2017 Oct] 
*چه نباید کرد؟ انتقاد سازنده آری، تحقیر کوبنده نه ! [2017 Sep] 
*حراج «نشان مصدق» در آلمان ‏ [2017 Jun] 
*پرویز داورپناه ‏ کتاب دیگری از شیرین سمیعی به نام شاهنشاه ‏ [2016 Dec] 
*‏ معرفی تارنمای رسمی جبهه ملی ایران ــ تهران ‏ [2016 Oct] 
*مشرف شدن یک تجزیه طلب سکولار به خانه خدا ‏  [2016 Sep] 
* از رهبران کارگران و معلمان زندانی حمایت کنیم [2016 May] 
*«انتخابات» آینده و دوزیست های سیاسی  [2015 Dec] 
*یادی از دکتر حسین فاطمی [2015 Nov] 
*دست آورد فرانکفورت: قطع امید از سازمانها سیاسی؛ عاقبت کوه موش زایید [2015 Jul] 
*در سوگ خسرو شاکری زند [2015 Jul] 
*خسرو شاکری زند؛ در غم دوست شفیق [2015 Jul] 
*سروده هایی از شاعران میهن دوستِ نامی برای پیرمحمّدِ احمدآبادی(مصدق) [2015 Feb] 
*افشاء منبع خبر به نفع کیست؟  [2015 Jan] 
*کار ما نیست شناسایی راز گل سرخ [2014 Dec] 
*یادی از دکتر فاطمی که به دیکتاتور نه گفت و به مردم آری [2014 Nov] 
*دراویش را تنها نگذاریم [2014 Oct] 
*اسماعیل نوری علا چه کسی را می خواهد فریب دهد [2013 Sep] 
*دانسته ها و پرسش ها در کار سیزدهمین رئیس جمهوری اسلامی [2013 Jul] 
*قیام ملی ۳۰ تیر، انگیزه های مذهبی و دینی نداشت [2013 Jul] 
*نگذاریم خانه و مقبره دکتر مصدق در احمد آباد ویران شود [2013 May] 
*اعتراض به زندانی شدن چهارمین فعال سیاسی ملی گرا [2013 Apr] 
*مهندس هوتن دولتی را فوراً آزاد کنید [2013 Apr] 
*سیاست موازنهً منفی مصدق، چرا وصیت او اجرا نشد؟ [2013 Mar] 
*دوستان و دشمنان کنفدراسیون جهانی  [2013 Jan] 
*دیپلماسی فیس‌بوک جانشین دیپلماسی پینگ پنگ می شود! [2012 Dec] 
*داریوش و پروانه فروهر هرگز نخواهند مرد! [2012 Nov] 
*از «حجاب اجباری» جهان پهلوان تختی تا یک ادعای واهی! [2012 Nov] 
*جان بيماران ايرانی در خطر است [2012 Oct] 
*سکوت معنی دار رفسنجانی در برابر حمله‌ تند روها [2012 Sep] 
* نگاهی کوتاه بر نقش دکتر مصدق در تاریخ نهضت ملی ایران* [2012 Sep] 
*همه ی کارگران زندانی را فوراً و بدون قيد وشرط آزاد کنید [2012 Jun] 
*سروده هایی از شاعران میهن دوستِ نامی برای پیر محمّدِ احمدآبادی (مصدق) [2012 May] 
*پیروزی تاریخی وعبرت انگیز یک زن مصمم در میانمار [2012 Apr] 
*نرگس محمدی را آسوده بگذارید! [2012 Mar] 
*یک نکته ی تاریخی  [2012 Mar] 
*"ای مصدق هزار مردی تو"* [2012 Mar] 
*نوع برخورد دکتر مصدق با انتحابات [2012 Feb] 
*عدالت خواهد آمد، درست در زمانی که همه امید را ازدست داده اند [2012 Jan] 
*به یاد دکتر حسین فاطمی، مردی به استواری کوه [2011 Nov] 
*نگاهی به زندگی هنری مرضيه، چهره شهير و دوست‌داشتنی [2011 Oct] 
*اشرف علیخانی، ستاره ی شبهای تار اوین را آزاد کنید  [2011 Jun] 
*ایران با فرزاد کمانگر است [2011 May] 
*سال ۱۳۹۰، سال برکناری دیکتاتورهاست  [2011 Apr] 
*خطر توطئه اسب تروا هنوز بر طرف نشده است [2011 Feb] 
*ملت ایران تاکنون چنین «دولتمردان» آدمکشی را بخود ندیده است [2011 Jan] 
*یادی از حسین فاطمی یار وفادار مصدق  [2010 Nov] 
*شباهت پیامدهای دو کودتا در ایران [2010 Aug] 
*به سرگردانی و بلاتکلیفی محمد مصطفایی، وکیل محرومان ایرانی پایان دهید [2010 Aug] 
*رهبری مصدق در قیام ملی سی تیر و کشتی بی سکان جنبش سبز [2010 Jul] 
*مقام رفیع دکتر غلامحسین صدیقی در نهضت ملی ایران [2010 Jun] 
*جبهه ملی ایران و کتمان حقیقت [2010 Apr] 
*فیس بوک قابل اعتماد نیست [2010 Apr] 
*«ما را حتی امان گریه ندادند» [2010 Mar] 
*دستگیری ریگی و ادامه دسیسه های مشکوک! [2010 Feb] 
*تجاوز به حریم خانواده ها توسط مدعیان حکومت عدل علی  [2010 Feb] 
*نگرانی دو چندان از وضعیت دکتر حسین موسویان [2010 Jan] 
*وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران در آستانهً سال نو میلادی  [2010 Jan] 
*تکرار قتل های زنجیره ای جدی است  [2009 Nov] 
*اعدام دکترحسین فاطمی [2009 Nov] 
*کودتاچیان و رکن چهارم دموکراسی [2009 Nov] 
*کمتر معلمی است که شرمنده ی خانواده اش نباشد  [2009 Oct] 
*دستگیری خانواده های زندانیان سیاسی  [2009 Oct] 
*حکومت وحشت خامنه ای و ايرانيان ذلت ناپذير  [2009 Sep] 
*صد رحمت به دیوان بلخ! [2009 Sep] 
*روز پنجشنبه با شعار«جمهوری ایرانی» مردم از اصلاح طلبان عبور کردند [2009 Aug] 
*درسهای قیام ملی سی تیر و قیام مردمی پس از کودتای انتخاباتی ۲۲ خرداد [2009 Jul] 
*تشکبل «دولت سایه» در جمهوری اسلامی مبارک! [2009 Jun] 
*ائتلاف شخصیت های کاذب ایرانی و گروه «کنت تیمرمن» از لابیگران اسرائیل [2009 May] 
*طبل توخالی اپوزیسیون يا نقدی بر معنی و واقعیت اپوزیسیون [2009 May] 
*مصدق و کارگران ایران [2009 May] 
*جشن اول ماه مه، مصدق و کارگران ایران [2008 Apr] 
*کـُدام انتخابات آزاد با نظارت استصوابی شورای نگهبان؟!  [2007 Dec]