چهارشنبه سوري , فرازي درخشان از پيكارآزادي
کریم قصیم

 

 

شب بي مانندي بود ديشب. نسل قيام و آزادي,  سراسرايران را, با آتش و شعارمرگ بر ديكتاتور, با رقص و پايكوبي و پيكار عليه شب پرستان آخوندي/نظامي  نوراني كرد. نسل قيام عزم و اراده مردم ايران را , همچون پتكي بر پيكر نظام ضحاكي كوبيد.

چهارشنبه سوري بي مانند ديشب درسهايي فراوان داشت براي همه طرفهاي تاريخ جاري ملت ما, درسهايي براي مشتاقان آزادي, براي رميده ها و متمايلان به سازش و البته تجربه وحشتناكي براي دشمنان ملت ايران , يعني همين طيف جلادان حاكم و سرآنان/ خامنه اي. برخي از برجسته ترين آموزه هاي اين شب به ياد ماندني را كه  بلافاصله به چشم مي آيند, تلگرافي مي نويسم:

 

     پيروزي قيام كنندگان عليه فتواي خامنه اي و حكومت نظامي:

 در هفته هاي گذشته, به خصوص در هفته آخر پيش از چهارشنبه سوري, تمام سران نظام و حتي شخص ولي فقيه (فتواي آخري اش نشان از تصلب شرائين, اي بسا ناقص العقلي هم داشت) جملگي نهايت تلاش كردند عليه مراسم چهارشنبه سوري و برنامه هاي آتش و اعتراض و رقص و پايكوبي مردم جوّسازي كنند, رعب و وحشت بيفكنند, بلكه روحيه ها را رميده و عزمها شكسته به هزيمت افتند. البته اصلاح طلبان «نظام پرست» نيز نقش خود را ايفاء كردند و همه را به «جشن  در آرامش» فراخوانند... اما چهارشنبه سوي نسل قيام همه « اهريمنها» را درشعله هاي آتش آزادي خواهي فروبرد و سوزاند, نشان داد كه چه نيروي بنيان كني در قلبها و اراده هاي نسل جوان و قيام ايران نهفته است. برغم حكومت نظامي اعلام نشده, با وجود مهيب ترين توراختناق سراسري در خيابان, بازدر هزاران محله و  درسراسرميهن بزرگ ما, در صدها شهر بزرگ و كوچك , جوانان و خانواده ها به خيابان آمدند و شب را با كُپه هاي آتش و شادماني و شور و پيكار اعتراضي, با شعارهاي كوبنده مرگ بر ديكتاتور, مرگ بر خامنه اي و... به روزو آيت روشن طرد ولايت فقيه تبديل كردند. زردي ترس و لرز و سازش و رميدگي را به آتش افكندند و سرخي شورو شعله نبرد رهايي را از آن خود كردند. درچهارشنبه سوري آتشين, نسل قيام برحكومت نظامي خامنه اي پيروزشد.

 

      اوجگيري روحيه تهاجمي قيام سراسري,

همه مي دانند كه درپي شكست تاكتيك «اسب تروآ»ي اصلاح طلبان در روز 22 بهمن عده اي, به جاي درس گرفتن از خطاي – به صف رژيم رفتن/ درصف رژيم ماندن –  خودشان را باختند وبه هزيمت افتادند, بدتراين كه دانسته تلاش كردند مرض را به جامعه نيزتسرّي دهند: با مواضع خصومت آميز خود نسبت به مجاهدان و مبارزان قاطع نبرد , با وادادگي و برسميت شناسي گماشته ولي فقيه, با سكوت نسبت به سرنوشت هزاران مجروح و زنداني دانشجويي, با خانه نشيني و ابرازتمايل مكرربه «نظام» آبروباخته و...  با اين رويكردها و روشها بود كه در همه سطوح جنبش, درسطح كشوري و به خصوص در شهرهاي بزرگ ميليوني ايران, تخم يأس و نگراني و تفرقه  پاشيده شد. بعضاً نظريه هاي گوناگون بدبينانه, سازشكارانه و حتي تسليم طلبانه در مقابل استبداد خونريز ظهور كرد  و دست آخر هم ايده اي شگفت , نامعلوم و بودار به نام « سال صبرو حوصله» اعلام شد؟!.

درفاصله يك ماه گذشته, خط قاطعيت در مقابل استبداد را به شدت مورد حمله قراردادند. بارها و بارها,  پيكارگران خطوط مقدم  جبهه ضد ولايت فقيهي را , با انواع و اقسام طرح و ترفند وتهتك و به ويژه با چسب تكراري و ارتجاع پسند « خشونت ورزي و تند روي» كوبيدند . مي خواستند مكافات خسراني را كه سازشكاران و اصلاح طلبان به جنبش وارد كردند ازپهلوي ضرب ديده مبارزان و رنجديدگان جنبش بگيرند, روش هميشگي « ميانه بازان».  آقايان, به جاي درس گرفتن از تجربه شكست و كنار گذاشتن تفكر پشت « اسب تروآ», دست بالا را گرفتند  و - البته به ياري امدادهاي غيبي رسانه هاي بزرگ جهاني -  طلبكارهم از كار در آمدند و بيش از پيش « تند روان و تندروي» را نواختند. لابد به عنوان پيش پرداختي براي گرد هم آمدن « عقلاي دوطرف» ؟ خلاصه در ظرف اين يك ماهه «آرامش و ميانه روي» رو آمد. درطرف رژيم اما, بازسازي و گسترش بسيج و سازماندهي هرچه بيشتر طرحهاي خفيه نظامي. درصحنه علني هم هيچ ميزي براي  « عقلا» چيده نشد.

درآستانه چهارشنبه سوري كه همه شواهد نشان از خيزش مجدد نسل قيام و آزادي مي داد, باز هردو جماعت – رژيم و آرامش طلبان - به هول وولا افتادند كه نكند...

آنها كه مترصد بودند جنبش را به بند  صبر و هزيمت كشانند, بارديگر و به دفعات زور و زر رژيم را به رخ توده ها كشاندند , مردم به پا خاسته و جوانان را از « عدم توازن قواي مطلوب» ترساندند, به اين و آن دستاويز ( مثلاً آزادي شماري از زندانيان جنبش در آستانه عيد كه حق مردم و نتيجه پيكار خانواده ها و فشار اجتماعي است و...) دمبدم همه را  به سكوت و فوقش انجام «جشن نور در آرامش» فراخواندند, بعضي حتي هرترقه و فشفشه اي را سلاح و خشونت ناميدند و پيشاپيش , هرروز در هر وعده نمازشان جوانان را – نه شبكه سراسري سركوب و اختناق حاكم را - از « هرگونه خشونتي» بر حذرداشتند, ....

ولي برغم اين تمهيدها, چهارشنبه سوري آتشين آمد, دشمن اصلي را كور و همه اين آقايان را بور كرد.

آيا اين جماعتهاي «نظام پرست» حالا كه آتش و سرخي عزم و اراده جوانان دليرو آزاديخواه را به چشم ديده اند به صرافت مي افتند؟ قطعاً نه همه شان. ولي قدرمسلم آنست كه آتش چهارشنبه سوري  توي طيف صاحبان و حاميان نظام اختلاف و شقه را  بيشترو بيشترمي كند. به كوري چشم دشمن اما, اين طرف همبستگي جهت پيشبرد پيكارقاطع افزايش مي يابد. پيروزي به اتحاد مي افزايد و چهارشنبه سوري آتشين يك پيروزي بزرگ بود . جلوي چشم ايران مشتاق و دنياي كنجكاو ,  روحيه تهاجمي نسل قيام سراسري  اوج و شكوه  تازه اي را به نمايش گذاشت. به  آقايان هم گوشزد كرد, ازسكوت و كناره نشيني و« سال صبرو حوصله» خبري نيست, به خودآييد!

   

·       چند كلمه در مورد تاكتيك, وسايل و مناسبتها

 شهرهاي كوچك و بزرگ ايران, هزارتوهاي شگفتي هستند كه ديگر بافت آنها در تسلط بسيج و لباس شخصيهاي منفور و آبروباخته رژيم نيستند. چهارشنبه سوري آتشين نمي توانست برگزار شود هرآينه چنان سلطه اي , كه رژيم خيلي تلاش دارد مدعي وجود و احاطه آن باشد, واقعيت مي داشت. خير, اين جماعتهاي رسوا رفته رفته براي استتار نقش خود و  پنهان نگهداشتن رابطه و پيوند ارگانيك خودشان با رژيم به طور فزاينده مسأله خواهند داشت. درهرحال, شهرها هزارها هزار محله و گوشه هاي پنهان و آشكار براي حضور, پناه گيري , تحرك و تغيير نقطه عمليات در اختيار مبارزان مي گذارند. تاكتيكهاي تعرض سازمانيافته, حضور پراكنده و تحرك سريع درمقابل نيروهاي سركوب, در چهارشنبه سوري آتشين به اجرا در آمد, پيروزشد و براي روزها و شبهاي آينده قابل تكرار و آزمايش هستند. وسايل و ابزاري كه درچهارشنبه سوري به كار رفتند, حداقلهاي در دسترسي بوده و هستند, كه كاربرد آنها هم براي فرسودن اعصاب نيروهاي سركوبگر در شب و روز قابل بهره گيري هستند و هم  درمواقع حساسي براي دفاع وحمله. بي ترديد در زمينه دستيابي به ابزارو وسايل جديد پيكار هم جنبش جوانان به رشد و توانايي بيشتردست خواهد يافت.

چهارشنبه سوري نشان داد كه برخلاف تصور اوليه , كه روزهاي رسمي رژيم را «امنترين و بهترين مناسبتها» مي ناميدند, هرشب و روزي كه مورد علاقه , اطلاع و شناخت عمومي مردم ايران باشد, مثل همين چهارشنبه سوري , روزهايي چون سيزده بدر, روزكارگر و... شبهاي خاص مذهبي, همه اين مناسبتها, مناسب رزم و پيكارآزادي اند. بخصوص اگر اين مناسبتها با آداب و رسوم اخص رژيم منطبق نباشند. آن وقت ديگر روزبعد  كسي از دستگاه حاكم نمي تواند پيروزي را به حساب خود نويسد و خامنه اي بيايد « ازامت در صحنه » تشكركند و مال مردم را به كيسه خود بريزد.  مثل همين چهارشنبه سوري آتشين ديشب, كه آشكارا  يك پيروزي پيكارقاطع آزادي عليه ولايت فقيه و  خلاف مطلوب سازشكاران است. البته  اين مسأله «مناسبتها» تا هنگامي اهميت فوق العاده دارند كه جنبش سراسري هنوز فاقد گردانهاي قوي پيكار اجتماعي سازمانيافته كارگري / كارمندي است, گردانهايي كه در مراحل اوليه اند ولي - با توجه به بحرانهاي فزاينده اقتصادي/ سياسي جاري –  درسالي كه مي آيد , به احتمال زياد, رشد و گسترش شتاباني پيدا خواهند كرد.

17 مارس 2010

http://www.facebook.com/#!/note.php?note_id=416230233792&id=1765678825&ref=mf

منبع:پژواک ایران


کریم قصیم

فهرست مطالب کریم قصیم در سایت پژواک ایران 

*سیاست مماشات با فاشیسم – 29- پیدائی و پویش دهه سی قرن بیستم [2018 Sep] 
*به مناسبت پنجاهمین سالگرد بهارپراگ و پایان آن- پژوهش و نگارش: کریم قصیم [2018 Aug] 
*سیاست مماشات با فاشیسم - ۲۳ / پیدائی و پویش دهه سی قرن بیستم  [2018 Jun] 
*سیاست مماشات با فاشیسم – ۲۰– پیدائی و پویش دهه سی قرن بیستم [2018 May] 
*به مناسبت روزجهانی کار و کارگر [2018 Apr] 
*به یاد دکترآدمیت ، دردهمین سالگرد سفر ابدی اش  [2018 Apr] 
*کرم شبتابی در خیل بردگان [2018 Feb] 
*دو‌‌‌پرسش ازکریم قصیم در گفتگو با روشنفکر  [2016 Sep] 
*آسیبهای زیست محیطی ایران طی دو دههِ نخستِ حکومت اسلامی - (بخش سوّم) [2016 Apr] 
*آسیبهای زیست محیطی ایران طی دو دههِ نخستِ حکومت اسلامی - (بخش دوّم)  [2016 Apr] 
* آسیبهای زیست محیطی ایران طی دو دهه نخست حکومت اسلامی - (بخش یکم) [2016 Apr] 
*مارگارت میچرلیش-آینده نقش از زنان دارد-مترجم: [2016 Mar] 
*درسوگ عباس فریاد مشترکم!  [2016 Jan] 
*تالاب انزلي جان می کند، به دادش برسید! [2015 Aug] 
*دریغست ایران که ویران شود [2015 Jul] 
*شاهکار سردار ویرانگری (2) [2015 Jul] 
*شاهکار سردار ویرانگری (1) [2015 Jun] 
*بحران پيش‌بيني‌شده و رژيم درمانده* [2015 Jun] 
*شتاب تخریب و تاراج جنگلهای ایران [2015 Jun] 
*تداوم بحران کم آبی و بي‌عملي فاجعه‌بار رژيم [2015 Jun] 
*در سوگ تالابهای ایران . . .  [2015 Jun] 
*زنگ خطر بحران كم آبي(2) [2015 Jun] 
*بحران کم آبی ایران- سه دهه جرم ملی مسئولان جمهوری اسلامی [2015 Jun] 
*مرگ و مير جنگلهاي زاگرس با جمهوری اسلامی شروع شد [2015 May] 
*هامون، آه هامون... زنده بمان! [2015 May] 
*ديناميسم فاجعه ، از نگاهِ 20 سال پیش! [2015 May] 
*سه هشدار در باب آلودگی آبهای ُشرب آلودگي آبهاي آشاميدني کریم قصیم. شماره 3  [2015 May] 
*جمهوری اسلامی = سه دهه قتل و غارت جنگلها [2015 May] 
*سی سال افزایش فرسايش خاك  [2015 May] 
* پیرامون مساله هژمونی (بحثی دردیسکورس جنبش چپ) [2015 Apr] 
*پیرامون مساله هژمونی (7) [2015 Mar] 
*پیرامون مساله هژمونی (6) (بحثی دردیسکورس جنبش چپ) [2015 Mar] 
*پیرامون مساله هژمونی (5) [2015 Mar] 
*پیرامون مساله هژمونی (4) [2015 Mar] 
*پیرامون مساله هژمونی (3) [2015 Mar] 
*پیرامون مساله هژمونی (2) [2015 Mar] 
*پیرامون مساله هژمونی  [2015 Mar] 
*قدرشناسی مسعود رجوی یا انتقام کشی؟ (3) [2015 Feb] 
*قدرشناسی مسعود رجوی یا...؟ (2) [2015 Feb] 
* قدر شناسی مسعود رجوی یا...؟ (1) [2015 Feb] 
*گفت و شنود با دکتر کریم قصیم (۳)اوضاع عوض شده، عوض شده، عوض شده... [2014 Nov] 
*بادهای تند تاریخ(بخش پایانی) [2014 Nov] 
*بادهای تند تاریخ (3) [2014 Nov] 
*بادهای تند تاریخ (۲) [2014 Oct] 
*بادهای تند تاریخ*(1) [2014 Oct] 
*گفت و شنود با دکتر کریم قصیم (۲) امرِ واقع‌(فاکت)، بایستی تاوانش پرداخته شود [2014 Oct] 
* تاکید و هشدار - آبان ۱۳۵۷ [2014 Oct] 
*گفت‌ و ‌شنود با دکتر کریم قصیم (۱ ) آزادیِ نظر را به بهایِ «احترامِ شخصی» نباید فروخت  [2014 Sep] 
*خشونت و قدرت در فلسفه سياسي هانا آرنت(3) [2014 Jul] 
* خشونت و قدرت در فلسفه سياسي هانا آرنت (2) [2014 Jul] 
*خشونت و قدرت در فلسفه سياسي هانا آرنت(1) [2014 Jul] 
*هشداری از سر خیرخواهی و اصلاح طلبی  [2014 Apr] 
*زندگی ساده ما و انحطاط آن آقا !  [2014 Feb] 
*اقتدار و عرصۀ ناخودآگاه [2014 Feb] 
*برای اطلاع رسانی و ثبت در سینه تاریخ : هشداری عبث؟  [2013 Nov] 
*سربسته ! [2013 Nov] 
*خطاب به آنها که بی دنده و ترمز «واکنشی» شده اند [2013 Nov] 
*چماق هتّاکی و قطعنامه و توطئه، چرا؟ [2013 Oct] 
*اهمیت نقد بی پرده سیاسی برای خروج از بحران [2013 Oct] 
*استعفای ما آزمایش آنهاست !  [2013 Sep] 
*متن استعفا نامه محمدرضا روحانی و کریم قصیم از شورای ملی مقاومت ملی ایران محمدرضا روحانی [2013 Sep] 
*توجه دادن به آنان که در خطر اخته فکری اند  [2013 Sep] 
*«پهلوانی» یک پهلوان! [2013 Aug] 
*شورش علیه آن «پیامها» برحق است! [2013 Aug] 
*مصاحبهء شتابزده با کریم قصیم  [2013 Aug] 
* بازی با شکافهای بالا شورا شکنی بوده و هست! [2013 Jul] 
*عذرخواهی از آقای ایرج شکری [2013 Jul] 
*خامنه اي آمر جنايت و.... اوباما؟ [2013 Jun] 
*برائت ازمشركين تكليف شرعي است! بشتابيد, دستجمي اش صواب بيشتري دارد!  [2013 Jun] 
*در رابطه با اطلاعیه‌ی شورا [2013 Jun] 
*استعفاء از يك تشكيلات سياسي خود يك اقدام سياسي است [2013 Jun] 
*چهارشنبه سوري , فرازي درخشان از پيكارآزادي [2010 Mar] 
*شكست «رهبري» برغم حضور مردمي [2010 Feb] 
* اقتدار و عرصه ناخودآگاه [2010 Feb] 
*سابقه اصل تفکیک / مضمون اصلی لائیسیته [2010 Feb] 
*ناقوس مرگ استبداد (7)  [2010 Jan] 
*ناقوس مرگ استبداد – 6 – يادداشت هفتگي [2010 Jan] 
*ناقوس مرگ استبداد – 5 –  [2010 Jan] 
*ناقوس مرگ استبداد – 4 [2010 Jan] 
* پيام ضعف نه, پيام قدرت، نكاتي در باره « مصاحبه» ايرج مصداقي راجع به مجاهدين/ عراق  [2009 Dec] 
*ناقوس مرگ استبداد(2)  [2009 Dec] 
*ناقوس مرگ استبداد [2009 Dec] 
*سياوشان پيروز به اشرف بازگشتند [2009 Oct] 
*خيانت بزرگ، گفتگو با دکتر کریم قصیم در مورد حمله به اشرف [2009 Aug] 
*جنايت و خيانت بزرگ  [2009 Jul] 
*تعليق ِ سياست اَپيزمنت (مماشات) [2009 Jul] 
*گفتگو با دکتر کريم قصيم، دفاع از اشرف را گسترش دهيم [2009 Apr] 
*” بَدان را ز بد دست كوته كنيم ” [2009 Apr] 
*تداعي : پاسخ هيتلر به روزولت [2009 Mar] 
*بارکش غول بیابان [2008 Oct] 
*به ياد دكتر فريدون آدميت [2008 Apr]